Aanvullende maatregelen Rijksstraatweg Voorst

Op woensdag 2 maart 2022 was er een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Voorst over aanvullende maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst. Tijdens de bijeenkomst presenteerden wij maatregelen die nodig zijn om de verkeerssituatie in het dorp te verduidelijken en waardoor de politie beter kan optreden tegen snelheidsovertredingen. De bijeenkomst was goed bezocht en tijdens en na de bijeenkomst ontvingen wij veel reacties. Op deze webpagina vindt u alle informatie over de definitieve maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst.

Definitieve maatregelen

De verkeerssituatie op de Rijksstraatweg in Voorst willen wij verduidelijken door een aantal aanvullende maatregelen te nemen. Door die maatregelen kan de politie beter handhaven op snelheidsovertredingen. Dat komt de verkeersveiligheid in het dorp ten goede. Tijdens de inloopbijeenkomst van 2 maart 2022 konden inwoners en ondernemers reageren op onze voorstellen. Mede op basis van alle reacties zijn wij gekomen tot de volgende definitieve maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst:

  • Wij brengen op subtiele wijze parkeervakken aan op het trottoir. Het aantal parkeerplekken en de locaties zijn mede bepaald op basis van de ontvangen reacties;
  • Op de rechte stukken weg brengen wij in totaal zes versmallingen aan. Tussen de Wilhelminaweg en de Kerkstraat twee en tussen de Schoolstraat en de Binnenweg vier.
  • Bij de overgang van 50 km/u naar 30 km/u aan de zuidzijde van het dorp, accentueren wij de overgang naar 30 km/u. Dit doen wij door een dubbele zonestreep aan te brengen op het asfalt en blokhagen aan te brengen in de berm. De blokhagen worden pas aangebracht in het plantseizoen (najaar);
  • Op de fietsstroken aan de zuidzijde van het dorp brengen wij de ontbrekende fietssymbolen aan.
  • Over de fietsopgang bij de zuidelijke rotonde, waar het vrij liggend fietspad over gaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, ontvingen wij veel reacties. Wij bekijken of en hoe we de situatie veiliger kunnen maken.

Veiligere fietsopgang nabij de Beelelaan

Het ontwerp voor een veiligere fietsopgang aan de zuidzijde van het dorp, waar het vrij liggend fietspad overgaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, is inmiddels gereed. Wij brengen het vrijliggend fietspad eerder naar de rijbaan toe en laten het fietspad geleidelijk overgaan in de fietsstroken. Fietsers en autoverkeer hebben zo meer zicht op elkaar en kunnen goed op elkaar anticiperen. Het ontwerp is te bekijken op deze webpagina, onder het kopje Downloads.

Uitvoering van de werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Voorst voert aannemer Reko Raalte deze zomer werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Voorst. De aannemer brengt parkeervakken aan op de stoepen en realiseert zes versmallingen op de rechte stukken weg. Op dinsdag 23 augustus 2022 starten de werkzaamheden en duren naar verwachting twee weken. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven, maar wij proberen deze zo veel mogelijk te beperken. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Reko, Rick Jansen. U bereikt hem op telefoonnummer (06) 18 48 44 74 of via rick@reko-raalte.nl
Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenvberg@voorst.nl

De definitieve maatregelen zijn weergegeven in een ontwerptekening, zie hieronder. De locatie van de parkeervakken zijn mede bepaald op basis van alle reacties. De parkeervakken worden exact bepaald tijdens de uitvoering van het werk. Mocht u onverhoopt toch een onjuistheid constateren in de ontwerptekening, neem dan contact met ons op. 


Meer informatie over de Rijksstraatweg leest u hieronder.

Inwoners en stuurgroep 2020-2022

Gesprek met inwoners en stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’

Wij zijn in gesprek met een aantal bewoners van de Rijksstraatweg in Voorst die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in het dorp. Ook praten wij met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’. Deze stuurgroep is bezig met een dorpsplan en uitvoeringsplan voor het dorp Voorst. Dit richt zich vooral op woningbouw, de ontwikkeling langs de Rijksstraatweg en de uitwerking van recreatie en toerisme in en rondom het dorp.

Tijdens een vergadering van deze stuurgroep op 20 juli 2021 spraken enkele buurtbewoners en de gemeente over de ervaringen op de vernieuwde Rijksstraatweg, de huidige inrichting van de weg én het advies van de politie. De uitkomst van het gesprek is dat wij in beeld brengen welke aanpassingen aan de weg minimaal nodig zijn om een goede verkeershandhaving te borgen.

Huidige weginrichting is het uitgangspunt

De herinrichting van de Rijksstraatweg in Voorst is met een zorgvuldig en uitgebreid proces tot stand gekomen. Op verschillende inspraakmomenten heeft het hele dorp de kans gekregen mee te denken over het ontwerp. In het eindontwerp namen we diverse belangen mee:  verkeersveiligheid, bereikbaarheid (winkels), begaanbaarheid (lokale ondernemers), cultuurhistorie en het toevoegen van groen.

Bij het in beeld brengen van de nodige aanpassingen voor een goede verkeershandhaving, willen we zoveel mogelijk de keuzes achter het oorspronkelijke ontwerp behouden. Bijvoorbeeld de keuze om geen drempels toe te passen.

Update gesprekken Rijksstraatweg 

In de zomer van 2021 vonden er gesprekken plaats over de nieuwe Rijksstraatweg. Wij bespraken de nieuwe verkeerssituatie met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’ en enkele aanwonenden van de Rijksstraatweg. Uit het gesprek met de stuurgroep en met bewoners kwam de vraag naar voren welke minimale aanpassingen nodig zijn om beter te kunnen handhaven op snelheid. Samen met de politie keken we welke minimale aanpassingen aan de weg nodig zijn om dit beter te kunnen doen.

De minimale aanpassingen aan de weg verwerkten wij in een voorstel. Het voorstel zouden wij eind 2021 met de stuurgroep bespreken. Dit kan helaas vanwege de coronamaatregelen nu niet doorgaan. We verplaatsen het gesprek daarom naar januari 2022. Hierna laten wij alle inwoners van het dorp de uitkomst weten en is er gelegenheid om te reageren. Vervolgens besluit het college van B&W tot het wel of niet nemen van de aanvullende maatregelen.

Gesprek met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’ op 26 januari 2022

Op woensdagavond 26 januari 2022 is ons voorstel met minimale aanpassingen aan de Rijksstraatweg besproken met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’. De stuurgroep nam kennis van ons voorstel en heeft hierop gereageerd. Aan de hand van de reactie van de stuurgroep kijken we de komende dagen of we het voorstel nog kunnen verbeteren. Daarna willen wij het voorstel natuurlijk zo snel mogelijk delen met alle inwoners van het dorp.

Wij verwachten een informatiebijeenkomst te houden aan het einde van februari of aan het begin van maart 2022. Tijdens de informatiebijeenkomst laten wij ons voorstel zien en is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het geven van een reactie. De definitieve datum, het tijdstip en de locatie van de informatiebijeenkomst laten we op woensdag 9 februari weten via onze verschillende communicatiekanalen. 

Sinds de heropening hebben we diverse acties en maatregelen uitgevoerd om weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe inrichting van de weg. Een greep uit de maatregelen en acties tot nu toe:

  • Aan weerszijden van het dorp plaatsten wij snelheidsinformatiedisplays om weggebruikers te attenderen op de nieuwe maximum snelheid van 30 km/u;
  • Bij zowel de noordelijke als de zuidelijke rotonde plaatsten wij extra bordenom het vrachtverkeer te wijzen op een veilige en vlotte route via de rondweg;
  • Leerlingen van basisschool De Wiekslag en Sjaloom ontwierpen een spandoek. Aan weerszijden van het dorp zijn spandoeken geplaatst om weggebruikers te wijzen op een veilig gebruik van de Rijksstraatweg;
  • Wij monitoren het gebruik van de Rijksstraatweg door herhaaldelijk verkeersmetingen uit te voeren.

Monitoren verkeerssituatie

Wij voeren sinds de heropening herhaaldelijk verkeersmetingen uit om de verkeerssituatie te monitoren. In onderstaande tabellen delen wij de belangrijkste resultaten. Uit de resultaten blijkt dat het meeste verkeer via de rondweg rijdt en dat de rijsnelheid niet zorgwekkend is.

Wij kijken daarbij vooral naar de ‘V85’. De ‘V85’ is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden. Het geeft ons zo een beeld of de inrichting van de weg juist of onjuist weggedrag uitlokt. 

Snelheidsmetingen

Gemiddelde snelheid

 Apr/mei 2020**Sept/okt 2020Mei/jun 2021 
Rijksstraatweg 5835 km/u33 km/u32 km/u 
Rijksstraatweg 8834 km/u 33 km/u 
Rijksstraatweg 101 32 km/u32 km/u 
Rijksstraatweg 14529 km/u24 km/u28 km/u 
Rijksstraatweg 14631 km/u31 km/u32 km/u 
Rijksstraatweg 137  31 km/u 

V85

 Apr/mei 2020**Sept/okt 2020Mei/jun 2021
Rijksstraatweg 5842 km/u40 km/u39 km/u
Rijksstraatweg 8841 km/u 39 km/u
Rijksstraatweg 101 38 km/u38 km/u
Rijksstraatweg 14536 km/u29 km/u34 km/u
Rijksstraatweg 14638 km/u38 km/u39 km/u
Rijksstraatweg 137  37 km/u

Verkeersintensiteit

 Apr/mei 2020**Sept/okt 2020Mei/jun 2021
Rijksstraatweg 582650 mvt/etm*3570 mvt/etm3560 mvt/etm
Rijksstraatweg 883150 mvt/etm 3400 mvt/etm
Rijksstraatweg 101 2700 mvt/etm2840 mvt/etm
Rijksstraatweg 1452350 mvt/etm3100 mvt/etm3100 mvt/etm
Rijksstraatweg 1462150 mvt/etm2900 mvt/etm3000 mvt/etm
Rijksstraatweg 137  2780 mvt/etm

* mvt/etm = motorvoertuigen per etmaal

** de verkeersmeting in apr/mei 2020 vond plaats tijdens de lockdown

Verkeershandhaving door de politie

De meetresultaten geven ons voor nu onvoldoende aanleiding om aanpassingen te doen aan de Rijksstraatweg. Wij vragen daarom de politie om handhavend op te treden tegen snelheidsovertreders.

De politie doet dit, maar betwijfelt of de inrichting van de weg op enkele locaties optimaal is om het juiste verkeersgedrag af te dwingen. Zo zijn er rechte stukken weg aanwezig zonder verkeer remmende maatregelen en zijn er geen parkeervakken aangegeven op de stoep. Dit zorgt ervoor dat de politie momenteel geen prioriteit geeft aan verkeershandhaving op de Rijksstraatweg in Voorst.