Wat zijn gemeenteraadsverkiezingen?

Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst een nieuwe gemeenteraad. U kunt dan mede bepalen welke kant de gemeente Voorst opgaat. Vanaf 18 jaar mag je stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart. Aan het einde van de verkiezingsdag worden de stemmen geteld. De stemmen worden verdeeld over het aantal zetels van de gemeenteraad. De gemeente Voorst telt 19 raadszetels. Dat betekent dat na de verkiezingen 19 personen worden benoemd tot raadslid. In grotere gemeenten zijn meer raadsleden dan in kleinere gemeenten.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was in de gemeente Voorst de kiesdeler 618. Kandidaatsraadsleden die 618 stemmen kregen bij de verkiezingen kwamen hierdoor rechtstreeks in de gemeenteraad. Uw stem heeft hierdoor meer invloed dan bijvooorbeeld bij landelijke verkiezingen waar deze kiesdeler veel hoger ligt. Een raadslid voor de gemeente Voorst moet ook in deze gemeente wonen.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad, afgekort ook wel de raad genoemd, wordt dus rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. Dat gebeurt om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van de raad zijn meestal lid van een politieke partij. Dat kan een plaatselijke afdeling van een landelijke partij zijn, maar ook een lokale partij of groepering. De leden van één partij in een gemeenteraad vormen tezamen een fractie met als belangrijkste woordvoerder de fractievoorzitter. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht. Wel kan hij in de vergadering van de raad aan de discussie deelnemen. De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een griffie.

Taken en commissies

Gemeenteraadsvergaderingen worden meestal maandelijks gehouden; in grote gemeenten soms vaker. Ze zijn openbaar. De agenda wordt ruim van tevoren bekend gemaakt, vaak ook via de plaatselijke krant en de website van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en heeft drie belangrijke taken.

 • Ten eerste stelt de raad de grote lijnen vast voor het beleid van een gemeente. Raadsleden moeten zich daarom bezighouden met de vraag hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Moet de gemeente bijvoorbeeld nog verder groeien? Moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen? Moeten er meer fietspaden komen?
 • Ten tweede controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert. Past het beleid van het college binnen de lijnen die de raad heeft uitgezet? Doet het college waar de raad om heeft gevraagd? Om dat goed te kunnen beoordelen, moet het college verantwoording afleggen aan de raad.
 • Ten derde is het de taak van raadsleden om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Daarom is het goed als raadsleden veel met inwoners praten – op bijeenkomsten, maar ook gewoon op straat. Dan horen ze wat er zoal leeft in de gemeente.

 

Waarom stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

 • Verkiezingen vormen de basis van onze democratie.
 • U bepaalt mee wie in de gemeenteraad komen.
 • De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer invloed deze partij uit kan oefenen.
 • De gemeenteraad gaat over dingen die voor de inwoners belangrijk zijn, zoals verkeer, sportvoorzieningen, zorg, veiligheid, afval ophalen, bestemmingsplannen voor woningen en bedrijventerreinen, subsidiebeleid, de hoogte van de OZB, et cetera.
 • De raad stelt dus de kaders vast en het college van burgemeester en wethouders (B&W) voert dit uit. De gemeenteraad controleert de dagelijkse werkzaamheden van het college van B&W en heeft dus een grote invloed.
 • 4 jaar lang zijn de raadsleden uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad.

Wie bestuurt de gemeente?

 • De raad is volksvertegenwoordiger (afspiegeling van de maatschappij).
 • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is bestuuder (wordt benoemd door de raad).
 • De raad bepaalt kaders, de koers (stuurt).
 • Het college van B&W bereidt voor en voert uit (werkt).
 • De raad controleert het college van B&W.
 • De ambtenaren werken onder verantwoordelijkheid van het college van B&W.
 • De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Na de verkiezingen benoemt de nieuwe gemeenteraad de wethouders. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de wethouders en vormt het dagelijks bestuur. Het college bereidt de raadsvoorstellen voor en zorgt na besluitvorming door de gemeenteraad voor de uitvoering ervan. De raad stelt bijvoorbeeld een bestemmingsplan vast en het college verleent binnen deze kaders bouwvergunningen.
De gemeenteraad stelt dus kaders vast: wat willen we realiseren? Het college van B&W gaat over de “hoe-vraag”. Hoe gaan we het door de raad vastgestelde beleid uitvoeren?
De gemeenteraad controleert het college van B&W. Heeft het college het afgesproken beleid op een goede wijze uitgevoerd? Is het college binnen de gestelde kaders van de raad gebleven? Heeft het niet meer gekost dan van te voren is afgesproken?
De raad heeft dus een grote invloed in uw gemeente!

Wat de gemeente voor u doet, ziet u in het onderstaande filmpje van ProDemos. 

Website voor mensen met licht verstandelijke beperking

Op 14,15 en 16 maart 2022 mag iedereen stemmen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. Maar vaak is het lastig kiezen op wie je moet stemmen. Op de website www.stemjijook.nl staat veel informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Je vindt er verschillende filmpjes waarin uitgelegd waarom stemmen belangrijk is, hoe je kunt stemmen en wat de gemeenteraad doet.