Het woon-, werk- en leefplan (randweg Twello en overwegmaatregelen)


De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 het raadsvoorstel rond de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor aangenomen op voorwaarde van een aantal afspraken. De plannen rondom de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor maken onderdeel uit van het integrale en gebiedsgerichte plan, het ‘Woon-Werk-Leef plan’ (WWL-plan).
Het WWL-plan is in samenwerking met ProRail opgesteld en draagt bij aan een aantrekkelijk en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat en meer veiligheid op de weg en op het spoor in de gemeente Voorst. De doortrekking van de randweg Twello met een nieuwe onderdoorgang onder het spoor en de veiligheidsmaatregelen op het spoor zijn de kern van het plan.
Het WWL-plan is een ambitieus plan en nog niet in beton gegoten. De omgeving willen we graag meenemen om tot de meest optimale en gedragen keuzes te komen voor de uiteindelijk te nemen maatregelen. De plannen in het WWL-plan bestrijken een relatief groot geografisch gebied en daarom houden wij een aantal gebiedsgerichte digitale bijeenkomsten ingedeeld naar een cluster van overwegen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij belangstellenden over de inhoud van het plan en wat dat concreet betekent voor de overwegen en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van ideeën.

Digitale bijeenkomsten op 15 en 16 juni 2021

Op dinsdagavond 15 en woensdagavond 16 juni 2021 hebben twee digitale informatieavonden plaatsgevonden over de overwegen in Twello:

 • Dernhorstlaan (beoogde maatregel: sluiten voor alle verkeer);
 • Holthuizerstraat (beoogde maatregel: geen);
 • Domineestraat (beoogde maatregel: geen);
 • Stationsstraat (beoogde maatregel: sluiten voor gemotoriseerd verkeer);
 • Molenstraat (beoogde maatregel: sluiten voor vrachtverkeer)

  Na de zomer organiseren wij bijeenkomsten over de overwegen rondom Klarenbeek en Voorst op de spoorlijn tussen Apeldoorn en Deventer. 

Reacties

De informatieavonden zijn door ongeveer 100 deelnemers bezocht. De presentatie, die tijdens de informatieavonden is getoond, wordt binnenkort gedeeld op deze website. Daarnaast zijn alle vragen en opmerkingen genoteerd, die tijdens de informatieavonden zijn gesteld. De vragen worden voorzien van een reactie en het overzicht van vragen en antwoorden voegen wij ook toe aan deze webpagina. Ook de vragen en opmerkingen die binnen zijn gekomen via het reactieformulier worden hierin verwerkt. 
Meer informatie over het WWL-plan leest u hieronder.


Aanleg randweg - Twello

De voorbereidingen voor de doortrekking van de randweg aan de westzijde van Twello komen in een nieuwe fase. Na het raadsbesluit in 2017, waarin de gemeenteraad akkoord ging met de keuze voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello met spooronderdoorgang en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, zijn er vele en grote stappen gezet.

Intensief overleg ProRail en provincie Gelderland

Het college van B&W heeft intensief overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland over de uitvoering en financiering van de doortrekking van de westelijke randweg Twello. Daarom informeert het college nu de gemeenteraad over het doorlopen proces, het voorliggende plan en de resultaten uit de overleggen met ProRail en de provincie Gelderland. Het college stelt de raad voor om het overleg over de doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor voort te zetten om tot uitvoering te komen.

Veiligheid, leefbaarheid en bedrijventerreinen

In de jaren ’80 en ’90 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een randweg aan de zuid- en westkant van Twello. Met als doel:

 • het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer om de kern Twello te leiden;
 • lokale bedrijventerreinen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet;
 • Twello-centrum verkeersluwer te maken;
 • de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello te verbeteren.

Met de Zuiderlaan en Westerlaan is twee derde van de gewenste randweg Twello al aangelegd. Voor het nog ontbrekende deel, tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344), is een MER-studie ‘Randweg Twello’ (pdf - 5,5 MB)  uitgevoerd en de studie ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’.

Op basis van deze laatste studie heeft de gemeenteraad in 2017 een besluit genomen en een keuze gemaakt voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello, met een spooronderdoorgang en met een maximale bijdrage van de gemeente Voorst van 5 miljoen euro (excl. btw) en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, waaronder de H.W. Iordensweg en de Molenstraat voor een bedrag van 1.5 miljoen euro (excl. btw). Vanaf dit raadsbesluit is er intensief bestuurlijk overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland en zijn er verschillende studies gedaan.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Het Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst

Voor kans op een aanzienlijke rijksbijdrage voor doortrekking van de randweg met tunnel heeft de gemeente Voorst, op advies van en in samenwerking met ProRail, een integraal en gebiedsgericht plan gemaakt met de titel ‘Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst’ (WWL-plan) om het woon- en werkklimaat aantrekkelijker en duurzamer te maken en de veiligheid op de spoorlijnen in de gemeente Voorst verder te verbeteren. Doortrekking van de randweg Twello, met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan het spoor, zijn de aanleiding en kern van dit plan met de volgende doelen en ambities:

 • het woon- en leefklimaat in Twello en de buitengebieden van Voorst en Klarenbeek verbeteren.
 • het spoor- en wegennet veiliger maken voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten.
 • het lokale vestigingsklimaat versterken en een impuls geven.

Rijk reserveert 10 miljoen euro voor randweg met tunnel + spoormaatregelen

De randweg Twello kan op twee manieren worden doorgetrokken: met een tunnel of met een gelijkvloerse overweg. Een tunnel is veiliger, maar is aanzienlijk duurder. Een gelijkvloerse overweg heeft ook een positief effect op de veiligheid en is daarmee een alternatief voor een tunnel in de randweg.

Voorkeur tunnel

Een randweg met tunnel, inclusief de spoormaatregelen uit het WWL-plan, heeft de voorkeur van ProRail en het college van B&W. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op 17 mln. tot 20 mln. euro. Het rijk heeft hiervoor binnen het LVO-programma (= Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) inmiddels een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen van het Rijk en de gemeente Voorst samen zijn onvoldoende om uitvoering aan het plan te kunnen geven.
Uitvoering van het WWL-plan met een randweg met een gelijkvloerse overweg is geraamd op 6 mln. tot 8 mln. euro. Genoemde reservering van het rijk kan hiervoor echter niet worden ingezet, omdat het rijk niét financieel bijdraagt in de aanleg van gelijkvloerse overwegen. De gemeentelijke reservering van 5 miljoen euro is dan onvoldoende om uitvoering aan deze variant van het plan te kunnen geven.

Gedeputeerde Staten van Gelderland investeren niet in het WWL-plan. Het plan is volgens de provincie een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit.

Meer overleg om tot een uitvoerbaar plan te komen

Bovengenoemd WWL-plan geeft de ambities van het college en van ProRail weer. Deze sluiten aan op het landelijke, provinciale en regionale beleid en bieden kansen om de veiligheid, leefbaarheid en ontsluiting van bedrijventerreinen structureel en voor de lange termijn te verbeteren. Om deze kansen èn de reservering van het rijk niet voorbij te laten gaan, stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om verder onderzoek te doen, met als doel om samen met ProRail een haalbaar plan te formuleren voor doortrekking van de westelijke randweg Twello. Dat kan op 2 manieren: op basis van meer (subsidie)bijdragen en/of een soberder, goedkoper plan met minder spoormaatregelen. De reacties en mate van draagvlak uit de bevolking zullen worden betrokken bij de keuze van de te nemen maatregelen.
 

Raadsbesluit randweg Twello en maatregelen aan het spoor 

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 het raadsvoorstel en het amendement aangenomen met tien stemmen voor en negen stemmen tegen en het onderstaande besluit genomen. In dit besluit is het amendement verwerkt.

 1. De raad neemt kennis van het 'Overzicht resultaten bestuurlijk overleg en studies' met ProRail en de provincie Gelderland over het doortrekken van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor.
 2. Het overleg met partners en samenleving over het Woon | Werk | Leef plan gemeente Voorst (WWL-plan) - zonder de bewaakte overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen - voort te zetten om, met een maximale bijdrage van € 8 mln., tot uitvoering van het WWL-plan te komen. Hierbij moet het college voorzien in een zo optimaal mogelijke oplossing voor de bewoners van de Molendwarsstraat voor de ontsluiting van industriegebied Nijverheid.
 3. Uiterlijk 31 december 2021 te komen tot vastlegging van de afspraken met de cofinanciers over hun totale bijdrage.
 4. Nadat het intakebesluit van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is genomen, te starten met de noodzakelijke planologische, juridische en/of feitelijke (voorbereidende) maatregelen tot uitvoering van het WWL-plan.
 5. De raad over de stand van zaken in kennis stellen bij de Voortgangsrapportage 2021 en de financiële effecten te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en in de Prioriteitennota 2022.

Zie voor de uitwerking van het raadsbelsuit en de antwoorden aan de insprekers verder onder Documenten 2021.

Documenten 2021

Documenten 2020

Documenten 2017

Documenten 2013


Verkeersveiligheid

Een volledige randweg lost de verkeersproblematiek in Twello in belangrijke mate op (zie rapport 'Een verkeersveilig en leefbaar Twello'). Een volledige westelijke randweg verbindt de H.W. Iordensweg/Fliertweg via de Zuiderlaan met de N344/Rijksstraatweg en biedt het verkeer de mogelijkheid aan de zuidwestkant van Twello om geheel buitenom de kern te rijden. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit op de Molenstraat fors af. Doordat er minder (vracht-) verkeer op de Molenstraat is, wordt het topknelpunt (kruispunt Molenstraat ± Nijverheidsstraat) opgelost. Dit heeft een positief effect op het fietsverkeer op de Molenstraat dat minder hinder van het overige verkeer ondervindt. Ook neemt de kans op ongevallen af doordat het gebruik van de Molenstraat beter aansluit bij zijn vormgeving. 

Naast de Molenstraat neemt met een volledige randweg de verkeersdruk op de H.W. Iordensweg en Domineestraat licht af. Het (vracht)verkeer gaat buiten Twello om. De bedrijventerreinen Engelenburg en Nijverheid worden rechtstreeks aangesloten op de randweg. Voor de H.W. Iordensweg geldt dat er ondersteunende maatregelen nodig zijn om meer verkeer te verleiden via de randweg te rijden en daarmee kansen te creëren om minder verkeer door de kern te laten rijden. Concreet leidt dit er toe dat bijvoorbeeld fietsverkeer van en naar het Veluws College en AOC straks op veiligere manier de H.W. Iordensweg kan oversteken. Ook de aanliggende basisschool profiteert van minder verkeer over de H.W. Iordensweg.

Een volledige randweg om Twello biedt kansen

Door aanleg van een randweg worden de kernkwaliteiten van Twello versterkt. In essentie ligt deze versterking opgesloten in het feit dat minder verkeer dóór Twello en meer verkeer om Twello heen wordt geleid, dat leidt tot de volgende kansen en versterkingen:

 • Een randweg is positief voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De randweg zorgt voor een directe ontsluiting van woon- en werklocaties en zorgt ook voor een veiligere ontsluiting van scholen en andere voorzieningen.
 • De karakteristieke groenstructuren en kwaliteiten van de openbare ruimte langs bestaande wegen krijgen meer ruimte om ze te versterken als gevolg van verschuiving van verkeer dóór Twello naar de randen van Twello. Minder noodzakelijke verkeersruimte betekent meer kansen voor andere (groene) functies.
 • Het verschuiven en verleiden van verkeer dóór Twello naar de rand van Twello draagt bij aan een sterker centrum en behoud (en verstevigen) van de dorpse dynamiek.
 • Minder auto’s leidt tot meer ruimte voor de fiets.
 • Minder auto’s leidt tot minder geluidhinder en betere luchtkwaliteit en dus tot meer leefbaarheid in de kern van Twello.
 • Met een volledige randweg wordt een impuls gegeven aan de ambities en doelstellingen uit het spoorbeleid van ProRail en de gemeente Voorst. Het gezamenlijke hoofddoel is een veiliger afwikkeling van het lokale verkeer en treinverkeer. Overige doelen zijn instandhouding, bereikbaarheid en ontwikkeling van kernen, voorzieningen en recreatieve routes en verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het treinverkeer.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jelle Koopman of Teun Groothedde via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: jelle.koopman@voorst.nl of t.groothedde@voorst.nl