Randweg Twello

Laatste update: 2 april 2013

Het College van B&W heeft 26 maart de ‘Tracékeuzenotitie Randweg Twello’ besproken en daarbij een keuze gemaakt voor alternatief E, waarbij een volledige randweg aan de zuidwestkant van Twello zal worden aangelegd. Deze keuze is mede gebaseerd op het al eerder afgeronde ‘Milieueffectrapport Randweg Twello’. De daadwerkelijke uitvoering zal echter niet op korte termijn plaatsvinden gezien de huidige financiële en economische omstandigheden. Uitvoering van de volledige randweg om Twello vergt namelijk een miljoeneninvestering.

Duurzame aanpak verkeersproblematiek

De prioriteit van het college ligt bij de bereikbaarheid voor de gehele kern van Twello. Dit in combinatie met het creëren van een duurzame, gefaseerde oplossing op langere termijn voor de verkeersproblematiek in Twello. Een volledige randweg tot aan de Rijksstraatweg is hiervoor de beste oplossing. Het lost de verkeersproblemen in de Molenstraat op en verlaagt de verkeersdruk op de H.W. Iordensweg en andere wegen in Twello. De bedrijventerreinen worden beter bereikbaar; het (vracht)verkeer kan deze direct bereiken vanaf de randweg en hoeft niet meer door de kern te rijden. Met de eerdere aanleg van de Zuiderlaan en Westerlaan is al een aanzet gegeven tot een volledige randweg.Voor veiliger spoorwegovergangen in Twello is een volledige randweg een duurzaam toekomstvaste oplossing. Met een tunnel (voorkeursvariant) zal er minder autoverkeer over de lokale spoorwegovergangen gaan.Met de andere onderzochte alternatieven (A t/m D) worden deze resultaten niet gehaald.

Doortrekking randweg niet op korte termijn

Het college vindt uitvoering op korte termijn vanuit financieel oogpunt en lagere verkeersintensiteiten niet opportuun. Uitvoering van de volledige randweg Twello vergt een miljoeneninvestering: de kosten voor doortrekking van de randweg met een tunnel zijn geraamd op  € 13.000.000,-. De subvariant met gelijkvloerse kruising is geraamd op € 5.000.000,-. De gemeente Voorst heeft hier momenteel niet de financiële middelen voor. Uit verkeerstellingen (2012) blijkt dat de verkeersintensiteiten in Twello zijn afgenomen. Dit correspondeert met het huidige landelijke beeld en komt vooral door de huidige economische ontwikkelingen. Het geeft aan dat telcijfers een momentopname zijn. Ook blijkt dat de verkeersstromen in Twello zijn gewijzigd na het doortrekken van de Frans Halsstraat. Voor de lange termijn blijft een volledige randweg de beste oplossing. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de definitieve oplossingsrichting.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data