Parkeerregulering en verkeerscirculatie

Parkeerregulering

De gemeente heeft in samenwerking met ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum van Twello kritisch naar het gebruik van het centrum gekeken. Dit heeft geleid tot de rapportage ‘Parkeerregulering en verkeerscirculatie Twello-centrum’ van 13 januari 2009. Hierin zijn aanbevelingen ten aanzien van het parkeren voor auto en fiets, de verkeerscirculatie en de bewegwijzering opgenomen.

De studie is aangeboden aan de gemeenteraad en op 23 maart 2009 vastgesteld. In het raadsbesluit (nr. 2009-170) zijn 4 aanbevelingen uit de studie overgenomen:

  • Invoeren groene zonevariant en convenant met ondernemers aangaan over langparkeren personeel.
  • Dorpsstraat tussen van Ghentstraat en Rabobank afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Aanpassen stallingsvoorziening en knelpunt fietsparkeren oplossen;
  • Centrumring voorzien van een verwijssysteem naar grotere parkeerterreinen.

Inmiddels is het convenant opgesteld en ondertekend door gemeente en ondernemersvereniging Twello Centrum. De Dorpsstraat is in de zomer van 2010 afgesloten en in de zomer van 2011 weer opengesteld, in afwachting van een totaal herinrichtingsplan. De fietsenstalling is uitgebreid. Het parkeerverwijssysteem is aangepast aan de nieuwe centrumring met het Raccordement en het nieuwe parkeerhuis op het Sikkeplein.

Conclusies en aanbevelingen parkeren

Kaart Verkeerscirculatie Twello-centrum

Er is nu en op langere termijn voldoende parkeercapaciteit voor bezoekers, bewoners en personeel. Extra uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is voorlopig niet nodig.

Kwalitatief en kwantitatief is er geen reden voor invoering van betaald parkeren.
Dit komt overeen met het algemene beeld voor soortgelijke kernen in Nederland en sluit aan bij de bepaling bij de invoering van reclamebelasting om de eerste 10 jaar geen betaald parkeren in te voeren binnen Twello-centrum.

Het centrum van Twello kent op dit moment wel een kwalitatatief parkeerprobleem: de beste parkeerplekken binnen het winkelerf en de twee grotere parkeerterreinen Barteldplein (achter de C1000) en bij de Rabobank worden vaak bezet door winkelpersoneel en ondernemers. Om dit op te lossen wordt een ‘groene zone’ rond de winkels aanbevolen waar alleen bezoekers parkeren. Personeel en ondernemers parkeren dan op andere locaties, verder weg van de winkels. Het 1e dek van het nog te bouwen parkeerhuis is één van de opties hiervoor. Met de ondernemersvereniging Twello-centrum zullen hierover afspraken worden gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

groene zone parkeerregeling kernwinkelgebied

?

Voor een optimale verhouding tussen bereikbaarheid en leefbaarheid voor de komende periode stelt het college de gemeenteraad voor om de Dorpsstraat tussen Van Ghentstraat en Rabobank af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit geeft een prettiger verblijfsklimaat en maakt een dorpsplein mogelijk voor de Rabobank met meer ruimte voor de bezoekers om te verblijven en voor pleinactiviteiten. Dit sluit aan bij het MKB-Reva rapport 2007 van de lokale ondernemersvereniging.

Het college kiest voor een levendig klantvriendelijk centrum. Het college vindt afsluiting van nog meer wegen in het centrum op dit moment ongewenst omdat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen bij de winkels voor bezoekers. Ook zal het winkelcentrum dan buiten de winkelpieken rustig ogen.

Om de grotere parkeerterreinen aan de rand van het winkelerf en aan de rand van de centrumring beter te laten functioneren worden op de invalspunten borden geplaatst die verwijzen naar deze parkeervoorzieningen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Linden, telefoon (0571) 279 394 of e-mail c.vanderlinden@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data