Verkeersveiligheid Twello

Aanleiding studie naar verkeersveiligheid

In het coalitieprogramma uit 2014-2017 is aangegeven dat er behoefte is naar een studie naar de verkeersveiligheid in Twello. De kern richt zich daarbij op:

  • het actualiseren van (verkeers)knelpunten
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de gehele kern Twello
  • het analyseren van oplossingen binnen de bestaande infrastructuur
  • het analyseren van oplossingen via nieuwe infrastructuur

De studie naar verkeersveiligheid is afgerond

De gemeente heeft het adviesbureau RHDHV gevraagd om onderzoek te verrichten naar de verkeersveiligheid in Twello. In november 2016 is de verkeersstudie "Een verkeersveilig en leefbaar Twello" opgeleverd. In de bijlage staat het rapport met de het resultaten. Met dit rapport zijn de vragen over de verkeersveiligheid uit het coalitieprogramma beantwoord

Twello heeft nog altijd verkeersveiligheidsproblemen

Uit de studie blijkt dat de Molenstraat en de H.W. Iordensweg / Domineestraat een verkeersprobleem kennen. In het verleden heeft de focus primair op de Molenstraat gelegen. Uit de huidige studie blijkt dat de verkeersproblematiek zich niet langer meer alleen aan de westkant van Twello voordoet. Door de nieuwe woonwijken aan de oostzijde en de voorzieningen aan de westzijde van de H.W. Iordensweg wordt de H.W. Iordensweg en Domineestraat ook meer als een knelpunt.

De bestaande infrastructuur is niet toereikend

Met name het kruispunt bij de Molenstraat-Frans Halsstraat is gevaarlijk, terwijl hier geen oplossing is. Oplossingen binnen de bestaande wegenstructuur bieden onvoldoende soelaas om de knelpunten die zijn geconstateerd op te lossen. De opwaarderingsvarianten hebben verkeerskundig gezien een oplossend vermogen, maar doen daarbij het dorpse karakter van Twello ernstig geweld aan. Oplossingen waarbij wegen worden afgewaardeerd of verkeer wordt verdeeld over meerdere wegen in Twello zet de leefbaarheid en veiligheid op meerdere plekken onder druk wanneer er geen goede alternatieve ontsluiting wordt geboden.

Een volledige Randweg om Twello biedt een oplossing

Een volledige randweg lost de verkeersproblematiek in Twello in belangrijke mate op. Een volledige westelijke randweg verbindt de H.W. Iordensweg/Fliertweg via de Zuiderlaan met de N344/Rijksstraatweg en biedt het verkeer de mogelijkheid aan de zuidwestkant van Twello om geheel buitenom de kern te rijden. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit op de Molenstraat fors af. Doordat er minder (vracht-) verkeer op de Molenstraat is, wordt het topknelpunt (kruispunt Molenstraat ± Nijverheidsstraat) opgelost. Dit heeft een positief effect op het fietsverkeer op de Molenstraat dat minder hinder van het overige verkeer ondervindt. Ook neemt de kans op ongevallen af doordat het gebruik van de Molenstraat beter aansluit bij zijn vormgeving. 

Naast de Molenstraat neemt met een volledige randweg de verkeersdruk op de H.W. Iordensweg en Domineestraat licht af. Het (vracht)verkeer gaat buiten Twello om. De bedrijventerreinen Engelenburg en Nijverheid worden rechtstreeks aangesloten op de randweg. Voor de H.W. Iordensweg geldt dat er ondersteunende maatregelen nodig zijn om meer verkeer te verleiden via de randweg te rijden en daarmee kansen te creëren om minder verkeer door de kern te laten rijden. Concreet leidt dit er toe dat bijvoorbeeld fietsverkeer van en naar het Veluws College en AOC straks op veiligere manier de H.W. Iordensweg kan oversteken. Ook de aanliggende basisschool profiteert van minder verkeer over de H.W. Iordensweg.

Een volledige Randweg om Twello biedt kansen

Door aanleg van een randweg worden de kernkwaliteiten van Twello versterkt. In essentie ligt deze versterking opgesloten in het feit dat minder verkeer dóór Twello en meer verkeer om Twello heen wordt geleid, dat leidt tot de volgende kansen en versterkingen:

  • Een randweg is positief voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De randweg zorgt voor een directe ontsluiting van woon- en werklocaties en zorgt ook voor een veiligere ontsluiting van scholen en andere voorzieningen.
  • De karakteristieke groenstructuren en kwaliteiten van de openbare ruimte langs bestaande wegen krijgen meer ruimte om ze te versterken als gevolg van verschuiving van verkeer dóór Twello naar de randen van Twello. Minder noodzakelijke verkeersruimte betekent meer kansen voor andere (groene) functies.
  • Het verschuiven en verleiden van verkeer dóór Twello naar de rand van Twello draagt bij aan een sterker centrum en behoud (en verstevigen) van de dorpse dynamiek.
  • Minder auto’s leidt tot meer ruimte voor de fiets.
  • Minder auto’s leidt tot minder geluidhinder en betere luchtkwaliteit en dus tot meer leefbaarheid in de kern van Twello.
  • Met een volledige randweg wordt een impuls gegeven aan de ambities en doelstellingen uit het spoorbeleid van ProRail en de gemeente Voorst. Het gezamenlijke hoofddoel is een veiliger afwikkeling van het lokale verkeer en treinverkeer. Overige doelen zijn instandhouding, bereikbaarheid en ontwikkeling van kernen, voorzieningen en recreatieve routes en verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het treinverkeer.

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Voorst; Jelle Koopman telefoon (0571) 27 93 94 en Teun Groothedde (0571) 27 93 71

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data