Broeken

Een vrij groot deel van de lage gebieden tussen de Veluwe en de oeverwal zijn min of meer systematisch ontgonnen. Over het algemeen zijn dit de gebieden waarvan de naam op “broek” eindigt. Ze worden ook vaak aangeduid als komgebieden en zijn onderdeel van het rivierengebied. Het zin de natte en open gebieden achter de oeverwal waar de rivier in het verleden veel klei heeft afgezet.

Deze ontginningen liggen als blokken tussen de hogere delen zoals Wapenveldsche broek, Gulbroek, Vorchter Broek, Aardebroek, Emsterbroek, Overbroek, Voorbroek. Sommige zijn klein, andere groot. De datering van de ontginningen is zeer verschillend en varieert van de 14e eeuw tot meer reente ontginningen uit de 19e eeuw. In de gemeente Voorst tref je de Broeken aan tussen Twello en Wilp-Achterhoek en ten noorden van Teuge.

Gemeentedemo afbeelding

Huidig landschapsbeeld

De broeken zijn als geheel te herkennen aan de kenmerkende verkaveling, die meestal fijnmazig is: de kavels of slagen zeer lang en er zijn veel sloten nodig om het gebied bruikbaar te maken. Een deel van deze gebieden kende behalve sloten ook veel hagen. Omdat in de zomer de sloten droogvielen, moest een aanvullende veekering aangelegd worden.
Veel van deze hagen zijn inmiddels uit het landschap verdwenen. Kenmerkend zijn de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen van ontginningsbases van wegen en kavels. De verkaveling en de wegen (vaak op dijkjes) vormen een rechtlijnig patroon. De wgen zijn de ingangen van de blokken en sluiten altijd aan op oude wegen op de hogere gebiedsdelen. Het grondgebruik bestaat vooral uit grasland. Deze gebieden worden veel gebruikt door melkveehouderijen.

Woont u in een van de Broeken en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Download dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data