Openbaar Groen

Voorst is uniek gelegen tussen de hooggelegen stuwwal van de Veluwe en de veel lagergelegen vallei van de IJssel. In de gemeente Voorst is de landschappelijke ligging van het landschap van bepalende invloed geweest op het ontstaan van de diverse dorpen en gehuchten. Dit fenomeen is lang niet overal meer tastbaar aanwezig.

Visie

Narcissen aan de H.W. Iordensweg

Bij nieuwe of (her)inrichtingen van de openbare ruimte zijn de kenmerken van het omringende landschap bepalend voor de inrichting van openbare ruimte binnen het dorpse landschap. Hierdoor ontstaat er een fraaie, logische en cultuurhistorisch waardevolle overgang van landschap naar dorp en vervolgens dorpshart. Deze wijze van structuur levert een eenvoudig beeld alsook een goedkoper en duurzamer beheer op waarmee het mes aan twee kanten snijdt; een beeldbepalend dorpslandschap en een kostenbesparing op beheer en onderhoud.
Nieuw aan te leggen alsook te renoveren groen zal eenvoudig van karakter zijn. De vaak versleten en arbeidsintensieve beplantingen uit de jaren 70- en 80 er jaren zijn vervangen door arbeidsextensieve, maar beeldbepalende beplantingen. Er worden minder soorten toegepast en er is een duidelijke grens tussen particulier en openbaar groen waardoor er geen gemeentelijk groen illegaal in gebruik wordt genomen.
Landschappelijke elementen zoals deze voorkwamen of komen zijn bepalend voor de (toekomstige) aankleding van de openbare ruimte. Het gebruik van lijnvormige elementen zoals hagen als afscheiding tussen openbaar en privé, beeldbepalende bomen op markante plekken en veelvuldige toepassing van gazons of gras zijn uitgangspunten bij herinrichting en nieuwaanleg. Het gebruik van arbeidsintensieve beplantingen en verstorende groenelementen wordt niet toegepast.

Bij nieuw te ontwikkelen (woning) bouwlocaties mag alleen structureel groen onderdeel uitmaken van het stedenbouwkundige ontwerp.

Optimalisatie van groen

Door de gemeente is een notitie opgesteld waarin de huidige en gewenste situatie van het openbare groen in de gemeente Voorst wordt beschreven. In deze visie wordt de basis gelegd voor de gewenste afstemming van het groenbeleid.
Met deze visie voor ogen worden beheers- en renovatievoorstellen gedaan voor de korte en middellange termijn. De huidige situatie zal per dorp of kern worden geanalyseerd. Hierdoor kan een vergelijk worden gemaakt tussen de huidige situatie en de visie en worden voorstellen gedaan voor herinrichting, afstoten of een andere, veelal meer doelmatige vormen van beheer. De beheersvisie is niet alleen gericht op kosten van beheer en onderhoud, maar juist ook naar ruimtelijke en voor Voorst herkenbare kwaliteit, een onderwerp dat hoog op de gemeentelijke agenda staat.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw A. Klompenhouwer, telefoon (0571) 279 289 of e-mail a.klompenhouwer@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data