Water en Riolering

  Ontwerp Programma Water 2020-2025

  Ontwerp Programma Water 2020-2025

  Dit ontwerpprogramma bevat de stand van zaken, het beleid, ambities en wensen op het gebied van water. Daarnaast omvat het Programma Water al de inhoudelijke aspecten van een Gemeentelijk Rioleringsplan en fungeert voor de gemeente Voorst dan ook mede als Gemeentelijk Rioleringsplan in de zin van de Wet milieubeheer. 

  Water

  Water

  Voorst leeft met water. De gemeente Voorst en het Waterschap Vallei en Veluwe willen er samen met u voor zorgen dat water in Voorst minder overlast veroorzaakt, schoner wordt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. Schoon oppervlaktewater en goede afvoer van regen- en afvalwater zijn speerpunten van het waterbeleid. 

  Riolering

  Riolering

  De riolering is een stelsel van buizen, putten en pompen dat in de dorpen en het buitengebied ondergronds is aangelegd. Er bestaat drukriolering, vrijvervalriolering en infiltratieriolering. Er zijn diverse manieren om afvalwater en regenwater te transporteren en/of bergen. 

  Beheer Water en Riolering

  Beheer Water en Riolering

  Teveel aan water is even onwenselijk als te weinig water. Dit houdt dit in dat er zorg gedragen moet worden voor veiligheid tegen overstromingen en de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit. Ook voor ondergrondse afvoer is het belangrijk.