Ontwerp Programma Water 2020-2025

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 4 juli 2019 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Water. Dit ontwerpprogramma en de bijbehorende stukken zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur in te zien bij de centrale balie in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met:

Van 4 juli t/m 2 augustus 2019:
Marjolijn Bijsterveld, haar telefoonnummer is 0571-27 92 15;
van 5 t/m 16 augustus 2019:
Henri van Veldhuisen, zijn telefoonnummer is 0571-27 93 73.

Het ontwerp van het Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Water zijn ook digitaal beschikbaar gesteld en zijn onderdaan deze pagina te downloaden. 

Dit ontwerpprogramma bevat de stand van zaken, het beleid, ambities en wensen op het gebied van water. Dit programma is opgesteld in de geest van de komende Omgevingswet en vormt te zijner tijd een bouwsteen voor het Omgevingsplan. Daarnaast omvat het Programma Water al de inhoudelijke aspecten van een Gemeentelijk Rioleringsplan en fungeert voor de gemeente Voorst dan ook mede als Gemeentelijk Rioleringsplan in de zin van de Wet milieubeheer.

Het Programma Water vormt, na vaststelling door de gemeenteraad, voor het grondgebied van de gemeente Voorst, het wettelijk toetsingsinstrument voor de aspecten riolering, hemelwater en grondwater.

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Voorst. Het e-mailadres is raad@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het Ontwerpprogramma Water. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met:

Van 4 juli t/m 2 augustus 2019:
Marjolijn Bijsterveld, haar telefoonnummer is 0571-27 92 15;
van 5 t/m 16 augustus 2019):
Henri van Veldhuisen. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 73.

Twello, 3 juli 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester
E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data