Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen, slopen, een milieuvergunningplichtige inrichting wijzigen of eenvoudig een boom kappen of een inrit/uitweg aanleggen, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Waar u eerder een bouwvergunning, kapvergunning of inritvergunning nodig had, bestaan deze vergunningtypen niet meer, maar zijn ze samengevoegd in de zogenaamde Omgevingsvergunning. De Omgevingsvergunning beoogt een verbetering van de dienstverlening van de gemeentelijke overheid. Er is namelijk maar één aanvraag, één procedure nodig om meerdere activiteiten vergund te krijgen. Daarnaast is er één bezwarenprocedure. Kortom een administratieve en financiële lastenverlichting voor de aanvrager.

Vanuit huis een vergunning aanvragen

Het is mogelijk om de aanvraag vanuit huis met de computer te verzorgen of te laten verzorgen. Via het Omgevingsloket Online (landelijke site) worden alle digitale aanvragen bij de gemeente ingediend. Omdat de gemeente Voorst alle aanvragen volledig digitaal afhandelt, is het bijzonder wenselijk dat u de aanvraag digitaal aanlevert. Wij helpen u graag bij het indienen van een vooroverleg of aanvraag via het Omgevingsloket. Heeft u hulp nodig? Dan belt u met de medewerkers van Vergunningen, zij helpen u bij het vlot en eenvoudig indienen van de aanvraag.

Vooroverleg
De gemeente Voorst streeft ernaar de processen zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Daarom adviseren wij u de zogenaamde 'vooroverleggen' via een eenvoudig formulier in te dienen. Uw 'vooroverleggen' dient u gewoon via ons e-mailadres omgevingsvergunning@voorst.nl in. De link naar het preadviesformulier vindt u onderaan deze tekst. U kunt per e-mail maximaal 10 Mb aan data verzenden. Een 'vooroverleg' indienen via het Omgevingsloket is in de gemeente Voorst ook mogelijk.

Vergunningvrij bouwen
Vergunningvrij bouwen is geregeld in het Besluit omgevingsrecht. De uitleg van de regelgeving rondom vergunningvrij bouwen is niet eenvoudig te interpreteren is. Misverstanden en misinterpretatie van begrippen zijn snel gemaakt. Dit kan grote consequenties hebben. Blijkt het dat het door u gerealiseerde bouwwerk niet vergunningvrij is (en er geen vergunning verleend kan worden), dan treedt de gemeente Voorst in beginsel handhavend op. Dit leidt misschien tot afbraak van het gebouwde. Wij helpen u graag met de beoordeling of de bouwplannen vergunningvrij zijn. Vooral als het gaat om bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen aan de woning en bijgebouwen, zoals schuren, garages en dergelijke) dan helpen wij u graag. De tijd die voor die categorie bouwwerken nodig is om tot die beoordeling te komen omvat al vrij snel een halfuur tot een uur. In de gemeente Voorst kennen wij het zogenaamde 'vooroverleg'. Binnen dit vooroverleg toetsen wij de haalbaarheid van uw bouwplannen. Het vooroverleg gebruiken wij ook om u bij vraagstukken rondom vergunningvrij bouwen te helpen.

Type aanvragen

De doorlooptijd voor de behandeling van de aanvraag is voor de reguliere procedure maximaal acht weken, gerekend vanaf ontvangst van de aanvraag via loket, post of e-mail/Omgevingsloket tot en met het opstellen van het besluit en het versturen/publiceren van het besluit. Dat gaat dan in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen, slopen, kappen van bomen en dergelijke. Het doorlopen van een uitgebreide procedure kost 26 weken. Hierbij moet u denken aan een omgevingsvergunning voor een rijksmonument, de activiteit milieu of een vergunning in het kader van de Flora- en faunawetgeving. Bij de beide procedures is een eenmalige verlenging met zes weken mogelijk. Dat gebeurt wanneer blijkt dat, bijvoorbeeld bij een verplichte publicatie, de termijn niet gehaald kán worden.

Afhandeling aanvragen Omgevingsvergunning

Vanaf de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (1 oktober 2010) verwerkt de gemeente Voorst alle aanvragen digitaal. Dat bespoedigt de doorlooptijd van de aanvraag. Digitaal aanvragen kan via www.omgevingsloket.nl. Via dit loket kunt u ook eerst een vergunningcheck doen (zie ook uitleg Vergunningvrij bouwen). U kunt dan beoordelen of uw activiteit vergunningplichtig is. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met de medewerkers Vergunningen van de gemeente Voorst. Indien nodig kunnen de medewerkers Vergunningen van de gemeente Voorst u met het invullen van de aanvraag helpen. Omdat er wel enige tijd mee gemoeid is, is het verstandig hiervoor een afspraak te maken. Het telefoonnummer is 0571-27 93 35.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, kijk dan op www.rijksoverheid.nl of neem contact op met de medewerkers Vergunningen.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data