Functieverandering buitengebied

Landschappelijke winst met functieverandering

De schaalvergroting in de landbouw is een doorgaande trend; minder, maar grotere landbouwbedrijven. Enerzijds neemt de druk op het buitengebied hierdoor toe, anderzijds biedt het mogelijkheden tot het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Regeling functieverandering

Als gevolg van de schaalvergroting komen erven en agrarische gebouwen vrij. Het in juni 2005 vastgestelde streekplan Gelderland biedt mogelijkheden voor het hergebruik van deze vrijgekomen en vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied, kortom voor functieverandering. Het gaat daarbij om functieverandering naar wonen of werken. Dit beleid is op regionaal niveau nader uitgewerkt in het rapport ‘Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies’. U vindt hierin de regels die van toepassing zijn bij functieverandering, het gaat dan voornamelijk om kwantitatieve regels: hoeveel moet er gesloopt worden in ruil voor een woning c.q. meerdere woningen. De kwalitatieve regels, de voorwaarden, het proces en de regels ten aanzien van verevening heeft de gemeente Voorst op gemeentelijk niveau uitgewerkt in:

  • Notitie ruimtelijke kwaliteit veranderende erven
  • Functieverandering: het proces
  • Functieverandering en verevening
  • Functieverandering: gecorrigeerde vervangingswaarden

 De beleidsstukken kunt u downloaden.

Versterking huidige kwaliteiten van de gemeente

Uitgangspunt bij functieverandering is en blijft altijd het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De huidige kwaliteiten van de gemeente Voorst bestaan uit de aanwezigheid van een gevarieerd landschap, natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en gebouwen. Het landschap is bepalend geweest voor het ontstaan van nederzettingen. De relatie met het landschap is nog steeds goed zichtbaar en dat geeft de gemeente Voorst haar eigen identiteit. Bij alle vormen van functieverandering dienen het karakter en de diversiteit per gebied als uitgangspunt te worden genomen en te worden versterkt. De bestaande cultuurhistorische en landschappelijke karakteristieken zijn de basis voor nieuwe ontwikkelingen. De notitie ruimtelijke kwaliteit veranderende erven en het landschapsontwikkelingsplan ‘Van Veluwe tot IJssel’ geven handvatten voor het functieveranderingsplan. In alle gevallen dient de erfstructuur verbeterd te worden (ensemble gebouwen, verharding en erfbeplanting) en daarnaast dient -bij voorkeur aansluitend aan het erf- natuurontwikkeling plaats te vinden in combinatie met landschapsversterking en bij voorkeur recreatief medegebruik. De bijdrage die functieverandering levert aan de kwalitatieve verbetering van het erf en de omgeving wordt ‘verevening’ genoemd.

Visie, creativiteit en inventiviteit

Met functieverandering kan dus de eigen identiteit van de gemeente Voorst worden versterkt door te kiezen voor inspirerende gebouwen en het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten die passen binnen het landschap. Gebouwen zijn met elkaar én met het erf en het omringende landschap verweven. Duidelijkheid moet er zijn over de ordening, vorm en functie van de gebouwen, het groen en het water op een erf en in het omliggende landschap. Of ideeën voor een functieverandering daadwerkelijk tot realisering komen, is voor een zeer groot deel afhankelijk van de visie, creativiteit en inventiviteit van de initiatiefnemer en zijn adviseurs. Wij zien functieverandering als een unieke kans, waarbij ons ambitieniveau voor het bereiken van kwaliteit hoog ligt.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data