Gemeentelijke monumenten

Eigenaren van panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan, vragen wij om vroegtijdig een subsidieverzoek in te dienen wanneer er in 2018 plannen zijn voor onderhoud of restauratie. Hoewel u het hele jaar door een aanvraag kunt indienen, blijft tijdig aanvragen aan te bevelen. Voor het uitreiken van het subsidiebudget voor monumenten van de gemeente Voorst geldt namelijk: in volgorde van binnenkomst totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen als datum van ontvangst. Aan de hand van begroting en bestek kan een beoordeling plaatsvinden welke verbouwingen of onderhoudsactiviteiten worden gesubsidieerd en in welke mate.

Subsidieplafond gemeentelijke monumenten

Het totale gemeentelijke subsidieplafond voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke, en in bijzondere gevallen ook rijksmonumenten, inclusief haalbaarheidsonderzoeken, strategische beheervisies en bouwhistorische onderzoeken in relatie tot restauraties is voor 2018 vastgesteld op € 76.364. Omdat de gemeente Voorst in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Meerjarenprogramma Gelderland, draagt de provincie Gelderland met een aanzienlijk percentage bij.

Het aanvragen voor subsidie verloopt via erfgoedsubsidie@voorst.nl. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidies of over onderhoud of restauratie kunt u contact opnemen met de heer Gerard Keijzer, g.keijzer@voorst.nl. Zijn telefoonnummer is 0571-279334.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data