Beleidsvisies: Landschap

Hier vindt u de beleidsvisies die raakvlak hebben met het thema Landschap. Door op de titel te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende visie.

Naar boven

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn, tot 2030. De RSV gaat over het zogenaamde bundelingsgebied de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied (grote delen van het grondgebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.
Voor meer informatie over de  regionale structuurvisie De Voorlanden klik hier.

De doelstelling voor de RSV is door de regio uitgewerkt in vijf strategische keuzen:

 • Duurzaam waterbeheer als basis voor ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuur, landschap en landbouw ontwikkelen in functiecombinaties
 • Regionale bereikbaarheid verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer
 • Stedelijke herstructurering gaat boven nieuwe stadsuitbreidingen
 • Toevoegen van centrumstedelijke en landelijke woonmilieus.

Klik op onderstaande links om de regionale structuurvisie of een samenvatting daarvan te bekijken

Naar boven

Regionale Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Voor meer informatie over de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied, klik hier.

Hieronder leest u wat de RSV De Voorlanden globaal inhoudt .
De RSV De Voorlanden: regionaal beleid voor lokaal maatwerk
De visie over De Voorlanden richt zich op het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten van natuur en landschap, de gevarieerde en hoogwaardige woon- en werkomgeving, de sterke landbouw en het toeristisch profiel van de regio Stedendriehoek. De in de visie voorgestelde programma’s en projecten worden meest lokaal ingevuld. Dit past bij de werkwijze van de regio: lokaal moet worden aangepakt wat lokaal kan.
Klik op de links om de Regionale Structuurvisie De Voorlanden, de Beleidskaart en/of de samenvatting te bekijken.

Naar boven

Landschapsontwikkelingsplan IJsselvallei (LOP)

Het Landschapsontwikkelingsplan IJsselvallei bestaat uit een gebiedsanalyse en een visie op het landschap van de 4 ijsselvalleigemeenten, waar gemeente Voorst er één van is.

Klik op onderstaande links om het landschapsontwikkelingsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma te bekijken.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst

Voor het grondgebied van de gemeente Voorst is een structuurvisie vastgesteld (op 18 december 2017), de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid". In deze visie wordt het gemeentelijke beleid voor de komende jaren uitgewerkt, met een doorkijk naar de verdere toekomst. De visie is tot stand gekomen met een grote mate van participatie van inwoners, bedrijven en instellingen. De visie geeft aan dat onze identiteit leidend is voor keuzes die gemaakt worden in het ruimtelijke domein. Onze identiteit bestaat uit 5 bouwstenen, namelijk de kwaliteit van het landschap, de bijzondere cultuurhistorie, de dorpse schaal van de kernen, de krachtige sociale samenhang en duurzaamheid. De visie geeft voor verschillende inhoudelijke thema’s (Wonen, leefbaarheid & sociale cohesie / Werken, innovatie & recreatie / Omgeving & landschap/ Energie & klimaat) strategische beleidskeuzes aan. Ook besteedt de visie aandacht aan de veranderende rol van de overheid.

Naar boven

Nota Recreatie en Toerisme

De betekenis van recreatie en toerisme neemt toe, in economische zin (toerisme is (nog steeds) een groeisector), maar ook bijvoorbeeld als mogelijkheid voor gemeenten om zich te onderscheiden. Het toeristisch/recreatief product heeft een erg samengesteld karakter en heeft raakvlakken met een groot aantal beleidsterreinen.

De nota Recreatie en Toerisme is vooral toegespitst op ontwikkelingen en voortgang in onze gemeente en ontwikkelingen in de toeristische markt.
Doelstelling van de nota is:

 • actief reageren op impulsen
 • adequaat te participeren in initiatieven
 • het scheppen van randvoorwaarden.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de Nota Recreatie en Toerisme.

Klik op onderstaande links om de beleidsuitwerkingen van de Nota recreatie & Toerisme te bekijken.

 • informatie over trekkershutten PM
 • informatie over bed & breakfast PM
 • informatie over minicampings PM
 • informatie over recreatiewoningen PM
 • informatie over reguliere campings PM

Naar boven

Structuurvisie Recreatie Middengebied

Gemeente Voorst is zich bewust van haar bijzondere positie als groen Middengebied van de Stedendriehoek, waar het recreatiegebied Bussloo onderdeel van uit maakt. De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007) zet in op de doorontwikkeling van Bussloo en omgeving, waarin diverse recreatieve activiteiten worden geconcentreerdin een kwalitatief hoogwaardig landschap. Selectiviteit, hoogwaardigheid en behoud van het groene karakter zijn daarbij voorwaarden. Er is behoefte aan een beoordelingskadervoor het Middengebied als geheel: een ‘Thematische Structuurvisie Recreatie Middengebied’.

Deze structuurvisie schetst de ambitie en criteria op middellange termijnvoor de ontwikkeling van recreatie. Bestaande landschappelijke kwaliteiten en bestaande activiteiten zijn hierbij van groot belang. De structuurvisie bevat bovendien een toetsingskader voor de afweging van concrete initiatieven. De structuurvisie is in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft de formele status van structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. De structuurvisie heeft een beoogde geldigheid van 10 tot 15 jaar.

Klik op onderstaande link om de structuurvisie Middengebied te bekijken.

Naar boven

Gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest

De Gebiedsvisie Twello ZuidZuidWest (TZZW) geeft antwoord op de vraag in welke mate het gebied ten zuiden en zuidwesten van Twello zich leent voor realisatie van de gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke ambities.

Conclusies gebiedsvisie
Het landschap en de natuur zijn de dragers voor een vitaal Twello ZuidZuidWest. De essentie van landschapsontwikkeling in TZZW is het verbeteren en versterken van landschap en natuur. Dit wordt bereikt door het verbreden van beekdalen, het versterken van landgoederen, ecologische verbindingszones, aanplant van lanen en landschappelijk groen.
Binnen zo’n landschappelijk raamwerk is er ruimte voor verschillende ontwikkelingen op het gebied van:

 • Agrarische activiteiten en functieverandering
 • Lokaal bedrijventerrein
 • Groen en kennis
 • Recreatie

 Klik op onderstaande link om de Gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest te bekijken.

De informatie met betrekking tot bedrijventerreinen in de gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest is deels ingehaald door de Visie Bedrijventerreinen Nijverheid – ’t Belt en Engelenburg in Twello, 2011. Voor meer informatie over deze beleidsvisie klik hier.

Naar boven

Visie De Fliert

Het plan De Schaker komt te liggen in het zicht van het Fliertdal. Het Fliertdal is nu relatief slecht waarneembaar en beleefbaar. Dat maakt het Fliertdal kwetsbaar. De investeringen die de gemeente in de woningbouw zal doen gaan gelijk op met investeringen in de Fliert. Met geïnteresseerde landeigenaren wil de gemeente werken aan de versterking van het Fliertdal. Daarmee ontstaat een woonomgeving die grenst aan een landschappelijk en ecologisch sterke Fliert.

Wanneer oud kaartmateriaal wordt geanalyseerd valt op dat in de loop van de laatste decennia ook aan de zuidoost kant van Twello een verschraling van het landschap heeft opgetreden. Met de nieuwe  investeringen in de Fliert kan daar wat aan gedaan worden. Tegelijkertijd kun je zien dat er in het verleden sprake was van een fijnmazig netwerk van paden dat Twello verbond met de gronden aan de oostzijde richting de IJssel. Feitelijk zijn in het gebied alleen de Voordersteeg en de v/d Feltzweg de verbinding tussen oost en west. Het streven is om nieuwe wandelpaden te creëren die de oversteekbaarheid van de Fliert weer mogelijk maken.

Klik op onderstaande link om de Visie De Fliert te bekijken,

 • Visie De Fliert PM

Naar boven

Visie Twellose Beek

Haaks op de Rijksstraatweg te Twello stroomt de Twellose Beek. Een stroompje water dat nauwelijks opvalt en grotendeel genegeerd wordt door het huidige ruimtelijke ontwerp. Vanuit het Waterschap Veluwe kwam de vraag om een visie te vormen voor de Twellose Beek. Deze visie is met een aantal doelen opgesteld. Ten eerste moet de beek zichtbaar en beleefbaar worden. Ten tweede moet de beek een meer natuurlijk uitstraling krijgen. Tenslotte moet over het hele traject machinaal onderhoud gepleegd kunnen worden.

Klik op onderstaande links om de Visie Twellose Beek te bekijken, gezien de grootte van het document is de visie in 4 delen te raadplegen.

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data