Beleidsvisies: Werken

Hier vindt u de beleidsvisies die raakvlak hebben met het thema Werken.
Door op de titel te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende visie.

Naar boven

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn, tot 2030. De RSV gaat over het zogenaamde bundelingsgebied de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied (grote delen van het grondgebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.
Voor meer informatie over de  regionale structuurvisie De Voorlanden klik hier.

De doelstelling voor de RSV is door de regio uitgewerkt in vijf strategische keuzen:

 • Duurzaam waterbeheer als basis voor ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuur, landschap en landbouw ontwikkelen in functiecombinaties
 • Regionale bereikbaarheid verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer
 • Stedelijke herstructurering gaat boven nieuwe stadsuitbreidingen
 • Toevoegen van centrumstedelijke en landelijke woonmilieus.

Klik op onderstaande links om de regionale structuurvisie of een samenvatting daarvan te bekijken

Naar boven

Regionale Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Voor meer informatie over de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied, klik hier.

Hieronder leest u wat de RSV De Voorlanden globaal inhoudt .
De RSV De Voorlanden: regionaal beleid voor lokaal maatwerk
De visie over De Voorlanden richt zich op het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten van natuur en landschap, de gevarieerde en hoogwaardige woon- en werkomgeving, de sterke landbouw en het toeristisch profiel van de regio Stedendriehoek. De in de visie voorgestelde programma’s en projecten worden meest lokaal ingevuld. Dit past bij de werkwijze van de regio: lokaal moet worden aangepakt wat lokaal kan.
Klik op de links om de Regionale Structuurvisie De Voorlanden, de Beleidskaart en/of de samenvatting te bekijken.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst

Voor het grondgebied van de gemeente Voorst is een structuurvisie vastgesteld (op 18 december 2017), de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid". In deze visie wordt het gemeentelijke beleid voor de komende jaren uitgewerkt, met een doorkijk naar de verdere toekomst. De visie is tot stand gekomen met een grote mate van participatie van inwoners, bedrijven en instellingen. De visie geeft aan dat onze identiteit leidend is voor keuzes die gemaakt worden in het ruimtelijke domein. Onze identiteit bestaat uit 5 bouwstenen, namelijk de kwaliteit van het landschap, de bijzondere cultuurhistorie, de dorpse schaal van de kernen, de krachtige sociale samenhang en duurzaamheid. De visie geeft voor verschillende inhoudelijke thema’s (Wonen, leefbaarheid & sociale cohesie / Werken, innovatie & recreatie / Omgeving & landschap/ Energie & klimaat) strategische beleidskeuzes aan. Ook besteedt de visie aandacht aan de veranderende rol van de overheid.

Naar boven

Dorpsvisie Terwolde

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie Terwolde is het geven van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2020. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de leefbaarheid binnen het dorp staan daarin centraal. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema's werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande links om de Dorpsvisie Terwolde en/of de bijlagen te bekijken.

Naar boven

Dorpsvisie Voorst

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie Voorst is het geven van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de leefbaarheid binnen het dorp staan daarin centraal. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema's werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande links om de Dorpsvisie Voorst, de visiekaart en/of de bijlagen te bekijken.

Naar boven

Dorpsvisie Wilp

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de dorpsvisie Wilp is het geven van een visie op de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en
de leefbaarheid staan daarin centraal. Naast wonen is er dan ook aandacht voor ontwikkelingen
op het terrein van werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande link om de Dorpsvisie Wilp te bekijken.

Naar boven

Leidraad spoorzone Twello

Deze visie is opgesteld als leidraad voor ontwikkeling van de spoorzone van Twello (tot 2030). Uitgangsunt is dat de opening van het treinstation in Twello onmiskenbaar zal leiden tot verandering in belangstelling voor het gebied en dat de autonome ontwikkeling in de omgeving van het spoor op dit moment al leidt tot verschillende initiatieven. Het gebied krijgt voor het dorp een andere betekenis en waarde dan voorheen. In de Leidraad worden de handvatten voor het bewust omgaan met die keuzes in onderlinge samenhang weergegeven.

Een uitwerking van de Leidraad Spoorzone 2030 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het Veilingterrein in Twello. Deze locatie is beoogd als schoollocatie voor het Veluws College en als kantoorlocatie voor de woningstichting Goed Wonen.
In het rapport Stedenbouwkundige uitgangspunten wordt het initiatief tot herontwikkeling concreet verwoord en aangegeven hoe de nieuwe gebouwen in het dorpsweefsel worden verankerd. In het rapport zijn de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen onderzocht voor programma, stedenbouw, cultuurhistorie, architectuur, milieu, verkeer, financiële haalbaarheid, etc.. Tijdens de besprekingen in de werkgroep zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht. In het rapport is het model uitgewerkt, waarin de locatie, positie en het benodigde ruimtegebruik voor de school is aangegeven en begrensd en die voldoet aan de financiële randvoorwaarden bij de aankoop. Voor de locatie, die Goed Wonen zal ontwikkelen, zijn varianten opgenomen.
 
Voor de nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente zal de Stedenbouwkundige uitgangspunten als basis gebruiken voor het op te stellen bestemmingsplan. De gemeente zal dit najaar met de bestemmingsplanprocedure starten

Klik op onderstaande links om de Leidraad Spoorzone Twello 2030 en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het Veilingterrein te bekijken.

Naar boven

Gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest

De Gebiedsvisie Twello ZuidZuidWest (TZZW) geeft antwoord op de vraag in welke mate het gebied ten zuiden en zuidwesten van Twello zich leent voor realisatie van de gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke ambities.

Conclusies gebiedsvisie
Het landschap en de natuur zijn de dragers voor een vitaal Twello ZuidZuidWest. De essentie van landschapsontwikkeling in TZZW is het verbeteren en versterken van landschap en natuur. Dit wordt bereikt door het verbreden van beekdalen, het versterken van landgoederen, ecologische verbindingszones, aanplant van lanen en landschappelijk groen.
Binnen zo’n landschappelijk raamwerk is er ruimte voor verschillende ontwikkelingen op het gebied van:

 • Agrarische activiteiten en functieverandering
 • Lokaal bedrijventerrein
 • Groen en kennis
 • Recreatie

 Klik op onderstaande link om de Gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest te bekijken.

De informatie met betrekking tot bedrijventerreinen in de gebiedsvisie Twello ZuidZuidwest is deels ingehaald door de Visie Bedrijventerreinen Nijverheid – ’t Belt en Engelenburg in Twello, 2011. Voor meer informatie over deze beleidsvisie klik hier.

Naar boven

Bedrijventerreinen Nijverheid - 't Belt en Engelenburg in Twello

Voor de bedrijventerreinen Nijverheid –’t Belt  en Engelenburg te Twello heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 september 2011 ingestemd met een beleidsvisie. De belangrijkste conclusies uit deze beleidsvisie zijn:

 • De vrij liggende en vrijkomende ruimte binnen de bestaande bedrijventerreinen moeten indien mogelijk worden benut voor bedrijfsdoeleinden.
 • Aan de oostzijde van Engelenburg wordt circa 5 hectare nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling brengen.
 • Langs de oude linten moet de verwevenheid met het dorp en kleinschaligheid worden bewaard.
 • De ruimtelijke uitstraling van de bedrijventerreinen ten opzichte van het dorp en de omgeving moet worden verbeterd.
 • Deze conclusies moet als uitgangspunt worden gehanteerd bij de actualisatie van bestemmingsplannen.

Klik op onderstaande links om de Visie Bedrijventerreinen Nijverheid-’t Belt en Engelenburg in Twello, te bekijken.

Naar boven

Ruimtelijke verkenning Twello-Centrum

De Ruimtelijke verkenning Twello-Centrum is opgesteld als discussiestuk voor mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het Dorpsplein te Twello.

In de verkenning is een drietal varianten opgenomen. Alle varianten hebben tot doel het Dorpsplein nauwer te begrenzen. Dit kan door middel van bebouwing of door middel van aanplant van bomen.

 • Variant A, de nulvariant, geeft een beeld van hoe het Dorpsplein kan worden begrensd door de aanplant van groen.
 • Variant B, de variant 'Halfweg', voegt bebouwing toe aan het Dorpsplein waarbij de gevellijn van de bebouwing naar voren komt
 • Variant C, de variant 'Eiland', voegt als het ware een eiland aan bebouwing toe voor de Rabobank.

De ruimtelijke verkenning heeft in mei 2011 ter inzage gelegen.

De ontwikkeling van het Dorpsplein wordt verder uitgewerkt in het nieuwe bestemmingsplan Twello-Centrum dat in de eerste helft van 2012 als ontwerp ter inzage zal worden gelegd.

Klik op onderstaande link om de Ruimtelijke verkenning Twello-Centrum te bekijken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data