Beleidsvisies: Wonen

Hier vindt u de beleidsvisies die raakvlak hebben met het thema Wonen.
Door op de titel te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende visie.

Naar boven

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn, tot 2030. De RSV gaat over het zogenaamde bundelingsgebied de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied (grote delen van het grondgebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.
Voor meer informatie over de  regionale structuurvisie De Voorlanden klik hier.

De doelstelling voor de RSV is door de regio uitgewerkt in vijf strategische keuzen:

 • Duurzaam waterbeheer als basis voor ruimtelijke ontwikkeling
 • Natuur, landschap en landbouw ontwikkelen in functiecombinaties
 • Regionale bereikbaarheid verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer
 • Stedelijke herstructurering gaat boven nieuwe stadsuitbreidingen
 • Toevoegen van centrumstedelijke en landelijke woonmilieus.

Klik op onderstaande links om de regionale structuurvisie of een samenvatting daarvan te bekijken

Naar boven

Regionale Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Voor meer informatie over de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied, klik hier.

Hieronder leest u wat de RSV De Voorlanden globaal inhoudt .
De RSV De Voorlanden: regionaal beleid voor lokaal maatwerk
De visie over De Voorlanden richt zich op het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten van natuur en landschap, de gevarieerde en hoogwaardige woon- en werkomgeving, de sterke landbouw en het toeristisch profiel van de regio Stedendriehoek. De in de visie voorgestelde programma’s en projecten worden meest lokaal ingevuld. Dit past bij de werkwijze van de regio: lokaal moet worden aangepakt wat lokaal kan.
Klik op de links om de Regionale Structuurvisie De Voorlanden, de Beleidskaart en/of de samenvatting te bekijken.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst

Voor het grondgebied van de gemeente Voorst is een structuurvisie vastgesteld (op 18 december 2017), de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid". In deze visie wordt het gemeentelijke beleid voor de komende jaren uitgewerkt, met een doorkijk naar de verdere toekomst. De visie is tot stand gekomen met een grote mate van participatie van inwoners, bedrijven en instellingen. De visie geeft aan dat onze identiteit leidend is voor keuzes die gemaakt worden in het ruimtelijke domein. Onze identiteit bestaat uit 5 bouwstenen, namelijk de kwaliteit van het landschap, de bijzondere cultuurhistorie, de dorpse schaal van de kernen, de krachtige sociale samenhang en duurzaamheid. De visie geeft voor verschillende inhoudelijke thema’s (Wonen, leefbaarheid & sociale cohesie / Werken, innovatie & recreatie / Omgeving & landschap/ Energie & klimaat) strategische beleidskeuzes aan. Ook besteedt de visie aandacht aan de veranderende rol van de overheid.

Dorpsvisie Klarenbeek

Eind september 2003 is door de gemeenteraad van Apeldoorn en de gemeenteraad van Voorst de Dorpsvisie Klarenbeek vastgesteld. In de dorpsvisie zijn onder andere nieuwe woningbouwlocaties opgenomen op de huidige sportvelden van SC Klarenbeek en de tennisvereniging. De velden liggen midden in het dorp en zorgen daardoor ook voor een ruimtelijke scheiding van de beide  dorpshelften.
Door de economische crisis en gewijzigde inzichten ten aanzien van woningbehoeften staat het realiseren van een deel van de opgaven uit de dorpsvisie onder druk. Dit betreft met name de voorgenomen woningbouw, conform de dorpsvisie, op de huidige sportveldenlocatie, na verplaatsing van de sportvelden. Daarnaast blijkt de woningbehoefte in Gelderland volgens de provincie voor de periode 2010 tot en met 2019 lager uit te komen dan verwacht. Deze inzichten hebben zijn weerslag op het woningbouwprogramma van alle gemeenten binnen de provincie Gelderland en dus ook van Klarenbeek.
Dit betekent een bijstelling van het programma in neerwaartse richting en/of een andere fasering. Een en ander is aanleiding geweest om de Dorpsvisie uit 2003 aan te passen. 
Op 28 januari 2013 heeft de gemeenteraad de aangepaste Dorpsvisie Klarenbeek vastgesteld.

Naar boven

Dorpsvisie Terwolde

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie Terwolde is het geven van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2020. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de leefbaarheid binnen het dorp staan daarin centraal. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema's werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande links om de Dorpsvisie Terwolde en/of de bijlagen te bekijken.

Naar boven

Dorpsvisie Voorst

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie Voorst is het geven van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de leefbaarheid binnen het dorp staan daarin centraal. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema's werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande links om de Dorpsvisie Voorst, de visiekaart en/of de bijlagen te bekijken.

Naar boven

Dorpsvisie Wilp

In januari 2005 is de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door de gemeenteraad vastgesteld. Deze toekomstvisie gaat vergezeld van een uitvoeringsprogramma waarbinnen het programma voor de dorpen een prominente plek inneemt.
Een onderdeel van dit programma bestaat uit de opstelling van dorpsvisies voor de kernen. In deze dorpsvisies vindt een vertaling plaats van de ruimtelijke opgaven uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst in samenhang met het aspect leefbaarheid.

Het belangrijkste doel van de dorpsvisie Wilp is het geven van een visie op de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en
de leefbaarheid staan daarin centraal. Naast wonen is er dan ook aandacht voor ontwikkelingen
op het terrein van werken, voorzieningen en verkeer.

Klik op onderstaande link om de Dorpsvisie Wilp te bekijken.

Naar boven

De Schaker

Voor het plangebied De Schaker gelegen ten zuidoosten Van Twello ligt een woningbouwopgave van circa 300 woningen. Om deze woningbouwopgave op een zorgvuldige manier in te passen in het landschap is een gebiedsvisie en een verkavelingsplan opgesteld.
Deze beleidsdocumenten zijn onderlegger voor het bestemmingsplan De Schaker.
Het bestemmingsplan is vastgesteld op 28 november 2011.

Klik op onderstaande links om de Gebiedsvisie van de Schaker en/of het bijbehorend verkavelingsplan te bekijken.

Naar boven

Leidraad spoorzone Twello

Deze visie is opgesteld als leidraad voor ontwikkeling van de spoorzone van Twello (tot 2030). Uitgangsunt is dat de opening van het treinstation in Twello onmiskenbaar zal leiden tot verandering in belangstelling voor het gebied en dat de autonome ontwikkeling in de omgeving van het spoor op dit moment al leidt tot verschillende initiatieven. Het gebied krijgt voor het dorp een andere betekenis en waarde dan voorheen. In de Leidraad worden de handvatten voor het bewust omgaan met die keuzes in onderlinge samenhang weergegeven.

Een uitwerking van de Leidraad Spoorzone 2030 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het Veilingterrein in Twello. Deze locatie is beoogd als schoollocatie voor het Veluws College en als kantoorlocatie voor de woningstichting Goed Wonen.
In het rapport Stedenbouwkundige uitgangspunten wordt het initiatief tot herontwikkeling concreet verwoord en aangegeven hoe de nieuwe gebouwen in het dorpsweefsel worden verankerd. In het rapport zijn de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen onderzocht voor programma, stedenbouw, cultuurhistorie, architectuur, milieu, verkeer, financiële haalbaarheid, etc.. Tijdens de besprekingen in de werkgroep zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht. In het rapport is het model uitgewerkt, waarin de locatie, positie en het benodigde ruimtegebruik voor de school is aangegeven en begrensd en die voldoet aan de financiële randvoorwaarden bij de aankoop. Voor de locatie, die Goed Wonen zal ontwikkelen, zijn varianten opgenomen.
 
Voor de nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente zal de Stedenbouwkundige uitgangspunten als basis gebruiken voor het op te stellen bestemmingsplan. De gemeente zal dit najaar met de bestemmingsplanprocedure starten

Klik op onderstaande links om de Leidraad Spoorzone Twello 2030 en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het Veilingterrein te bekijken.

Naar boven

Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025

Samen met onze maatschappelijke partners, de markt en inwoners hebben we de gemeentelijke woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 opgesteld. Hierin is onze visie op wonen voor de komende jaren weergegeven. In onze visie staan vier pijlers centraal: 

 • Aantrekkelijke woongemeente. Hier zetten we onder meer in op het inspelen op veranderende woonbehoeften en het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente.
 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid. Vraag en aanbod van de sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen staat hier centraal.
 • Kwaliteit van de woningvoorraad. Het gaat hier vooral om de het verbeteren van de duurzaamheid van woningen in de gemeente.
 • Vergrijzing en wonen met zorg. De vergrijzing heeft gevolgen voor het wonen en de zorg. Langer zelfstandig wonen is het uitgangspunt. 

Klik op onderstaande link om de Woonvisie te bekijken.

Woonzorgvisie

De Woonzorgvisie (2015) gaat in op de vraag hoe de gemeente inwoners kan ondersteunen in het zelfstandig wonen met een zorgvraag, zonder dat de gemeente de uitvoering hiervan overneemt. Daarbij is aangesloten bij de positie en structuur van de verschillende dorpskernen. De Woonzorgvisie vormt een verbinding tussen de Woonvisie en de Beleidsnotitie Sociaal Domein en is in samenspraak met de maatschappelijke partners geformuleerd. De belangrijkste uitgangspunten van de visie zijn:

 • De eigen kracht van de samenleving staat voorop. Bewoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen welbevinden en dat van hun sociale netwerk. Voor mensen die dit door omstandigheden niet kunnen op eigen kracht is een vangnetregeling.
 • Wonen met zorg aan huis is in alle kernen mogelijk, ook de kleine kernen. De dorpsgemeenschap ondersteunt bij een niet al te intensieve zorgvraag, waar nodig met ondersteuning van professionele partijen.
 • Maatschappelijke partners brengen focus en werken samen –ook met het informele netwerk- om de groei van extramurale zorg te faciliteren.
 • De vraag staat centraal. We kiezen voor doorstromen én zo lang mogelijk thuis wonen van senioren. Daarbij wordt ingezet op het geschikt maken van woningen, creëren van mogelijkheden voor doorstroming en het realiseren van beschutte woonomgevingen.
 • Bewoners en partijen zorgen samen voor een passend woning-, diensten en voorzieningenaanbod voor bewoners met een zorgvraag, die niet in een verpleeghuis terecht kunnen. Zo kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen buurt blijven wonen.
 • Het intramuraal zorgaanbod wordt in Twello en Voorst geconcentreerd, en het huidige aanbod buiten deze kernen kan blijven bestaan.

Klik op onderstaande link om de Woonzorgvisie te bekijken.

Naar boven

Visie Beekzone

In 2007 heeft Goed Wonen aangegeven het gedateerde wooncomplex Beekzicht te Twello met 38 appartementen te willen vervangen door nieuwbouw. Supermarkt Edah heeft in 2007 de winkel aan de beek gesloten. C1000 heeft het college van burgemeester en wethouders toen gevraagd om te verhuizen van de huidige locatie aan het Barteldplein naar een nieuwe grotere supermarkt op de voormalige Edah-locatie met betere parkeervoorzieningen. Hierop heeft het college van burgemeester en wethouders positief gereageerd door groen licht te geven om de haalbaarheid van deze verhuizing te onderzoeken.
Samen met Goed Wonen en C1000 is de afgelopen periode de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van deze plannen langs de Twellose beek onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundige visie, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op basis van de stedenbouwkundige visie in een architect geselecteerd. Voor het plan is een nieuw bestemmingsplan nodig, de voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Door op onderstaande link te klikken kunt u de Visie Beekzone bekijken.

 • Visie Beekzone
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data