Leerplicht

Leerplicht
Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ze zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Als een kind ziek is, moet dat door de ouder(s)/verzorger(s) meteen gemeld worden bij de school.

Scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en leerplichtambtenaar werken samen aan het voorkomen van schoolverzuim en het terugdringen van het aantal thuiszitters. 

    Leerplichtambtenaar Gemeente Voorst
    Wilt u meer informatie over de leerplicht of kwalificatieplicht dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar Julia Sahuleka, j.sahuleka@voorst.nl of telefonisch (0571) 27 92 06 of 06 25 75 43 73 (ma t/m do). 

    RMC
    Na afloop van elk schooljaar wordt vanuit leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) een jaarverslag opgesteld met zowel een getalsmatige als inhoudelijke verantwoording van de activiteiten dat schooljaar.