Jeugdwet

Alle jeugdhulp, jeugdzorg, jeugd GGZ, jeugdbescherming en -reclassering valt volgens de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente Voorst voert niet zelf jeugdhulp en -zorg uit, maar zorgt voor de benodigde voorzieningen.

Inkoopnota Jeugd

In de Beleidsnota Inkoop Jeugd staat hoe de gemeente van plan is ‘op de persoon afgestemde voorzieningen’ in te kopen. Zoals specialistische zorg, dag- en deeltijd zorg en gespecialiseerde diagnostiek voor jeugdhulp. Voorst werkt samen met de regiogemeenten om dit op een goede manier te organiseren. 

Regionale en lokale beleidsnota en verordening Jeugd

Voor Jeugdhulp wordt intensief samengewerkt met acht gemeenten.

  • De nota ‘Zorg voor Jeugd’ gaat onder meer in op toegang tot jeugdhulp en de budgetten.
  • De lokale ‘Beleidsnotitie Sociaal Domein’ gaat voor jeugdhulp alleen in op onderdelen met lokale beleidsvrijheid.
  • In de Verordening Jeugd staat op welke wijze en onder welke voorwaarden aanspraak op hulp voor kinderen en/of gezinnen mogelijk is. Er staat ook een beschrijving in van de voorzieningen, de aanvraagprocedure, en rechten en plichten van aanvragers. 

Site voor professionals jeugdhulp

Meer informatie over de zorg in onze regio verwijzen we de professionals naar de site van de zorgregio Midden IJssel - Oost Veluwe

 

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data