Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Praat samen over alcohol en tabak!

Toename alcohol drinken
Op het voortgezet onderwijs neemt het aantal kinderen dat alcohol drinkt snel toe. En als zij eenmaal drinken, dan drinken zij veel. Ook zijn de meeste rokers vóór hun 18e begonnen met roken.’ Voor kinderen zijn alcohol en tabak extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei zijn. Kinderen die (veel) alcohol drinken presteren slechter op school. Ook is de kans op verslaving groter als jongeren vroeg beginnen met drinken en roken. Daarom is het belangrijk om het roken en drinken zo lang mogelijk uit te stellen. Als ouder kunt u daarbij helpen!

NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’
Uit onderzoek blijkt dat u veel invloed hebt op het alcoholgebruik en rookgedrag van uw kind. Het is dus belangrijk om uw kind over de werking en risico’s van alcoholgebruik en tabak te vertellen. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders beginnen later met drinken en ze  drinken minder. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen.

Meer informatie
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorst kunt u terecht voor vragen en ondersteuning op het gebied van alcohol, roken en opvoeding. Het CJG is bereikbaar via telefoonnummer: 0571-745150 of via de website: www.cjgvoorst.nl.

U kunt ook contact opnemen met Tactus Preventie via telefoonnummer: 088-3822887 of via E-mail: g.leenstra@tactus.nl.  

Digitale informatie en tips vindt u op www.nix18.nl en www.hoepakjijdataan.nl.

Blijvende aandacht voor alcoholgebruik jeugd

Samen met buurgemeenten, politie, Halt, Tactus en GGD heeft de gemeente Voorst zich zes jaar succesvol ingezet om het alcoholgebruik van jongeren te verminderen. Vanaf januari 2014 wordt het project in afgeslankte vorm voortgezet. Hiervoor is een pakket van onderhoudsactiviteiten samengesteld. Deze activiteiten moeten de daling van het alcoholgebruik door de jeugd in stand houden.

Met Tactus is afgesproken dat zij op scholen een rol blijven spelen gericht op alcoholmatiging. In de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) verschuift de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar. In de communicatie, ondermeer met sportverenigingen en jongerenorganisaties, richt de aandacht zich op deze verschuiving van de leeftijdsgrens en de uitvoering hiervan in de praktijk. In 2016 volgt een onderzoek om aan te tonen hoe het alcoholgebruik zich ontwikkeld heeft. Heeft u vragen? Mail naar: minderdrinken@ggdnog.nl.

Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien van je kind kun je terecht bij het CJG. Kijk op de website www.cjgvoorst.nl voor hoe je in contact kunt komen met het CJG Voorst

Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld

Wat is het preventie- en handhavingsplan alcohol?
Door de wijziging van de Drank en Horeca Wet (DHW) zijn gemeenten verplicht elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen, gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid. De gemeenteraad dient voor 1 juli 2014 de eerste keer een preventie en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Na deze eerste vaststelling kan het preventie- en handhavingplan in de toekomst gelijktijdig met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Dit hoeft dan geen apart document meer te zijn. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd.

De wetgever stimuleert dat gemeenten actief nadenken over en uitvoer geven aan het verbinden van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (beleid en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie. Het preventie- en handhavingplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de preventie van alcoholgebruik -met name onder jongeren- en de handhaving van de wet.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen?Het plan heeft een brede aanpak met een mix van regelgeving, handhaving en voorlichting. Uit de positieve resultaten van het project alcoholmatiging jongeren en ook uit onderzoek blijkt dat deze brede aanpak effectief is voor alcoholmatiging on der jongeren. De preventie en handhavingsactiviteiten worden ingezet op die plekken waar jongeren en alcohol speelt; thuis, school, horeca, jongerencentra, evenementen en sport.

Het plan bevat afstemming en samenwerking met diverse partijen (GGD, Tactus, politie , Halt), welke een belangrijke factor voor succes was in het project alcoholmatiging jongeren.
In het plan wordt voor de insteek gekozen om wel te handhaven maar vooral in te zetten op voorlichting en vergroten van draagvlak voor de regels rond alcohol.

RaadsbesluitHet preventie- en handhavingsplan alcohol is op 7 juli 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data