Algemene bijstandsuitkering

Hebt u geen werk en geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld een uitkering volgens de Ziektewet of de Werkloosheidswet)? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken en vinden van werk. Totdat er werk is gevonden, kunt u een bijstandsuitkering ontvangen. Bij die uitkering horen rechten en plichten.

U hebt recht op een bijstandsuitkering, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt geen of weinig inkomsten (bijvoorbeeld uit werk of een uitkering).
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, eigen woning, auto, aandelen) mag niet te groot zijn.
 • U hebt geen recht (meer) op andere regelingen zoals een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering.
 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U verblijft legaal in Nederland.

Naar boven

Werk

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om naar werk te zoeken en aangeboden werk te aanvaarden. In bepaalde gevallen is tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht mogelijk. De gemeente beoordeelt of er dringende redenen zijn voor een tijdelijke ontheffing.

De plicht om te gaan werken geldt ook voor alleenstaande ouders. De gemeente houdt er dan wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor de kinderen. Kinderopvang biedt meestal voldoende uitkomst. Alleenstaande ouders met de zorg voor een kind dat jonger is dan vijf jaar, kunnen een verzoek indienen voor ontheffing van de plicht tot werken.

U moet solliciteren naar bijna alle soorten werk. De wet noemt dit algemeen geaccepteerd werk, oftewel werk dat door vrijwel iedereen als normaal wordt gezien. Illegaal werk of werk waarvoor minder wordt betaald dan het geldende minimumloon valt daar bijvoorbeeld niet onder. Zo moet u ook banen aannemen die niet aansluiten bij uw opleiding of werkervaring. Ook bent u verplicht om, zolang u nog geen werk hebt, mee te werken aan activiteiten die werk in de toekomst wel mogelijk maken.

De gemeente kan ondersteuning bieden bij het vinden van werk. Of ondersteuning noodzakelijk is, bepaalt de gemeente. In dat geval bent u verplicht om mee te werken. De gemeente kan verschillende middelen inzetten om ondersteuning te bieden. Voorbeelden daarvan zijn: bemiddeling naar werk, een cursus solliciteren, beroepsgerichte opleidingen, een taalcursus of werkervaringsplaatsen. De gemeente kan ook gesubsidieerd werk aanbieden. Dat is werk waarbij de werkgever een subsidie krijgt voor de loonkosten. Het einddoel is echter altijd ongesubsidieerd werk.

Naar boven

Inkomen

Wie geen of onvoldoende geld heeft om in het levensonderhoud te voorzien, heeft recht op een bijstandsuitkering. Deze algemene bijstandsuitkering is bedoeld om de periode te overbruggen totdat er werk is gevonden. De hoogte van de bijstand wordt afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen. De bijstandsnormen zijn op verschillende woonsituaties afgestemd.

Naar boven

Vaststelling bijstandsuitkering

Bij de vaststelling van de bijstandsuitkering wordt allereerst gekeken of u nog geld hebt om van te leven. Alleen als dat onvoldoende is, ontstaat er recht op bijstand.

Om vast te stellen of er recht op bijstand is kijkt de gemeente of u:

 • inkomsten hebt, bijvoorbeeld uit arbeid (salaris), uitkering, alimentatie en heffingskortingen van de belastingdienst;
 • over vermogen beschikt (spaargeld, eigen huis, auto enz.)

Het vermogen speelt een rol bij het vaststellen of er recht is op een uitkering. Als het vermogen lager is dan een bepaalde grens wordt het niet meegeteld.
Zie de normenlijst voor een overzicht van de actuele inkomens- en vermogensgrenzen.

De wet maakt onderscheid in bijstandsnormen voor:

 • jongeren (met en zonder kinderen) tussen 18 jaar en 21 jaar
 • gehuwden tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd
 • alleenstaanden tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd;
 • mensen vanaf de AOW-leeftijd;
 • mensen die in een inrichting verblijven.

Ook kan de kostendelersnorm van toepassing zijn. De gemeente moet de uitkering namelijk lager vaststellen als de kosten in het huishouden gedeeld kunnen worden met andere personen boven de 21 jaar. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd.

Naar boven

Verplichtingen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u zich in zijn algemeenheid aan de volgende verplichtingen houden:

 • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het Werkplein.
 • U verlengt uw inschrijving bij het Werkplein op tijd.
 • U zoekt actief naar werk.
 • Krijgt u werk aangeboden, dan moet u dat altijd aannemen.
 • U werkt mee aan een aangeboden traject dat leidt naar werk.
 • U verricht u opgedragen onbeloond, maatschappelijk nuttig werk
 • U levert gevraagde bewijsstukken en ingevulde formulieren in.
 • U geeft op tijd alle informatie door die van belang kan zijn voor de uitkering.

Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de individuele situatie, specifieke verplichtingen worden opgelegd, zoals inschrijving bij uitzendbureaus, verhuisplicht bij passend werk, een reisduur van maximaal 3 uur per dag accepteren bij passend werk etc.

U mag per jaar 4 weken naar het buitenland (bijvoorbeeld met vakantie), maar dat moet u wel van tevoren melden. Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven.

Bij het niet nakomen van verplichtingen of afspraken kan de gemeente besluiten de uitkering tijdelijk te verlagen. Een verlaging kan ook inhouden dat helemaal geen uitkering wordt uitbetaald.

Naar boven

Fraude en boete

Er is sprake van fraude als de gemeente niet (goed) wordt geïnformeerd bij het aanvragen van een uitkering of tijdens het ontvangen van de uitkering. Bijvoorbeeld als niet wordt gemeld dat men gaat samenwonen, dat men is gaan werken of dat een bedrag aan vermogen is ontvangen.

Als na onderzoek is bewezen dat er sprake is van fraude, heeft dat gevolgen, namelijk:

 • terugvordering van het bedrag waar geen recht op was.
 • er wordt een boete opgelegd; deze boete kan maximaal even hoog zijn als de te veel betaalde uitkering. Bij herhaalde fraude wordt de boete nog veel hoger en kan de uitkering zelfs tijdelijk worden stopgezet. Dus: voorkom problemen en geef elke wijziging die van belang zou kunnen zijn voor uw uitkering gelijk door aan de gemeente!

De gemeente controleert uw gegevens. Dit gebeurt onder andere door uw gegevens uit te wisselen en te vergelijken met de gegevens van andere instanties. De gegevens kunnen aanleiding zijn om te controleren of u nog recht hebt op een uitkering. Het Inlichtingenbureau controleert iedere maand gegevens over uitkeringen en inkomsten van gemeenten, de belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Op deze manier is zichtbaar of u bijvoorbeeld salaris, een uitkering of studiefinanciering ontvangt. Ook is er een koppeling met de Rijksdienst voor het Wegverkeer, zodat zichtbaar is of en welke voertuigen u hebt.

Naar boven

Terugvordering van bijstand

Als er ten onrechte of te veel uitkering is ontvangen, wordt deze teruggevorderd.
Voorbeelden waarbij een uitkering wordt teruggevorderd zijn:

 • Wanneer u geen, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.
 • Wanneer u te veel bijstand ontvangt als gevolg van een vergissing van de gemeente, waarbij u had kunnen weten dat er een fout was gemaakt en dat er geen recht was op die bijstand.
 • Wanneer u later alsnog inkomsten over de bijstandsperiode ontvangt, zoals alimentatie, achterstallig loon of een WW-uitkering.

Naar boven

Aanvragen

U kunt een aanvraag om bijstand op 2 manieren doen:

1. U meldt zich bij de centrale balie in het gemeentehuis in Twello. Daar vult u een meldingsformulier in. Denk er aan dat u zich moet legitimeren.

2. U kunt het formulier via Digi-D invullen en verzenden. Ga naar https://www.voorst.nl/nl/overzicht-producten-diensten/direct-regelen-of-melden/.

 Wat gebeurt er na uw melding:

 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een klantmanager die uw recht op uitkering gaat beoordelen. Ook wordt er bekeken of er werk voor u beschikbaar is of komt.
 • Is er geen werk dan wordt bekeken of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken actief naar werk zoeken voordat er een aanvraag om bijstand kan worden ingediend.
 • Houd er rekening mee dat u voor het aanvraaggesprek in ieder geval moet meenemen: uw paspoort of identiteitskaart, uw DigiD, bankafschriften, een ingevuld aanvraagformulier.
 • Mits alle gegevens aanwezig zijn, ontvangt u binnen 8 weken na het indienen van het aanvraagformulier een beslissing op uw aanvraag.

Naar boven

Betaling van de uitkering

De uitkering wordt achteraf, aan het eind van elke maand betaald. De betaaldata zijn:

januari 2019: 29 januari 2019
februari 2019: 25 februari 2019
maart 2019: 28 maart 2019
april 2019: 26 april 2019
mei 2019: 28 mei 2019
juni 2019: 27 juni 2019
juli 2019: 29 juli 2019
augustus 2019: 29 augustus 2019
september 2019: 27 september 2019
oktober 2019: 29 oktober 2019
november 2019 28 november 2019
december 2019: 30 december 2019

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Hoe uw inkomsten worden verrekend met de uitkering en hoe u die inkomsten op moet geven, leest u hier.

 

 

Naar boven

Meer informatie

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op de website van het ministerie van SZW.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data