Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen in de gemeente Voorst

De buurtsportcoaches (BSC) in de gemeente Voorst leveren gericht een bijdrage aan de uitvoering van het in de Nota Sport- en Beweegbeleid geformuleerde beleid dat gericht is op voldoende sport en beweging voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Hiermee wil de gemeente het belang onderstrepen dat sporten en bewegen niet alleen leuk maar ook gezond is. De BSC worden sinds 2013 ingezet en besteden extra aandacht aan de doelgroepen zoals genoemd in de Nota Sport- en beweegbeleid 2012-2016: ouderen, jongeren 12+ en mensen met een beperking. BSC zorgen voor laagdrempelige sport- of beweegactiviteiten en vervullen daarnaast een belangrijke rol in het gezondheidsbeleid van de gemeente Voorst. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van inwoners. In het kader van ‘sport en bewegen in de buurt’ ondersteunen de BSC de gemeente Voorst in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners, van jong tot oud. Zij doen dit onder andere door activiteiten op maat aan te bieden en ervoor te zorgen dat bestaande sportfaciliteiten beter benut worden.  

In diverse kernen zijn dorpscontactpersonen (DCP) ingezet. Zij zijn werkzaam voor de Belangenvereniging in de kern. DCP leveren onder andere een bijdrage aan het gezondheids- en Wmo beleid van de gemeente Voorst en stimuleren de leefbaarheid van dorpen en wijken. DCP zorgen voor extra aandacht in het kader van sociale ontmoeting en bewegen. Dit draagt bij aan zelfredzaamheid en een goede conditie van de inwoners.

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en dorpscontactpersonen (DCP). Deze personen zetten zich gezamenlijk in om voldoende toegankelijk aanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen. 

Ambassadeur Sport en bewegen
Sinds 1 april 2016 is er een ambassadeur Sport en bewegen (Robert Horstink) werkzaam voor de gemeente Voorst waarbij de voornaamste doelgroepen jeugd en mensen met een beperking zijn. De ambassadeur vormt de verbindende schakel tussen de sport- en beweegaanbieders, scholen, gezondheidsinstellingen enerzijds en onze inwoners anderzijds. De ambassadeur ondersteunt betrokken partijen bij het ontwikkelen en implementeren van méér bewegen en een gezondere leefstijl. Hij legt contacten met scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs over de verbetering van kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het gebruik van goed sport- en spelmateriaal. De ambassadeur werkt mee aan de ontwikkeling van projecten op het gebied van sport-bewegen-gezondheid in samenwerking met BSC. Hij geeft uitvoering aan de stimulering van, en deelname aan sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd om zo een gezonde en actieve leefstijl te creëren. Tevens is hij het lokale aanspreekpunt van het Jeugdsportfonds en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) regisseur. Basisschoolleerlingen worden door de ambassadeur sport en bewegen geënthousiasmeerd voor sport en bewegen en een gezonde leefstijl.

De BSC en DCP vormen samen met de ambassadeur Sport en bewegen het Team Voorst Actief. Zij publiceren hun activiteiten op het platform www.voorstactief.nl Meer informatie hierover is te vinden via deze link.

De buurtsportcoaches zijn ingezet bij de volgende instellingen-verenigingen:

  • Stichting Mens en Welzijn – doelgroep 55+
  • Zwembad De Schaeck – doelgroepen jeugd en 55+
  • SV Voorwaarts – doelgroepen jeugd en 55+ 
  • Stichting de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur - Voorst Actief on tour (jeugd) en aangepast sporten (mensen met een beperking).

De dorpscontactpersonen zijn ingezet bij de volgende belangenverenigingen:

  • Belangenvereniging Wilp e.o.
  • Belangenvereniging Bussloo/Posterenks Belang
  • Klarenbeeks Belang
  • Voorster Belang
  • Vereniging Dorpsbelangen Terwolde
  • Algemeen Belang Teuge

Financiering buurtsportcoaches
De cofinanciering voor de BSC (60% van de totaal financiering) wordt betaald door de instellingen-verenigingen waar de BSC in dienst is. De BSC worden voor de overige financiering (40%) vanuit het Rijk gefinancierd en middels een subsidie door de gemeente Voorst aan de instelling-vereniging uitbetaald. De subsidie (40%) vanuit het Rijk is tot en met 31 december 2018.

Financiering dorpscontactpersonen
Voor de inzet van DCP bij de belangenvereniging is geen cofinanciering vereist. De gemeente Voorst betaalt vanaf 1 januari 2017 de 100% financiering voor de inzet van DCP om bij te dragen aan de sociale cohesie in de kernen. 

Plannen vanuit de kernen

De DCP hebben samen met de belangenverenigingen en inwoners plannen ontwikkeld en houden zich bezig met de uitvoering hiervan in de kern. In een aantal kernen wordt nog gewerkt aan een plan voor de inzet van een dorpscontactpersoon. De coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst stimuleert bij deze belangenverenigingen de inzet van een DCP. 

KijkindeKernen

KijkindeKernen.nl is het dorpsplein waar iedereen elkaar on- en offline kan ontmoeten. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen allemaal een bericht of oproep plaatsen onder ‘hulp gevraagd en geboden’, de online versie van het prikbord zoals we deze in de supermarkt kennen. Er is van alles en nog wat te vinden op KijkindeKernen, zoals de agenda met verschillende leuke activiteiten, foto’s, filmpjes en een buurtradar. Op KijkindeKernen leren steeds meer mensen elkaar kennen en kunnen ze meer samen ondernemen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, Beleidsadviseur sport (i.decroon@voorst.nl) of Chris Frencken, Coördinator maatschappelijke initiatieven (c.frencken@voorst.nl) via telefoonnummer 0571-279268.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data