Nota sport- en beweegbeleid

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid, maar de overheid heeft wel de rol om de gezondheid te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Een gezonde leefstijl draagt bij aan gezondheid en vitaliteit. Als gemeente willen wij een gezonde leefstijl bevorderen en daar waar nodig beschermen. Daar waar onze inwoners dat niet kunnen, heeft de lokale overheid een taak. 

De gemeente Voorst presenteert met de Nota Vitaal Voorst een integraal beleid voor sport, bewegen en  gezondheid. In deze nota beschrijft het college van B&W de voornemens als het gaat over gezondheidsbevordering en –bescherming. 

Versterken van een gezonde leefstijl

Roken is de grootste ziekmakende factor in Nederland. Voorkomen dat onze jongeren gaan roken is daarom een belangrijk speerpunt van het lokale gezondheidsbeleid. De meeste gezondheidswinst is nog steeds te behalen met verbetering van de trends voor de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. Hiermee continueert de gemeente Voorst het gezondheidsbeleid van voorgaande jaren. 

Zoveel mogelijk inwoners nemen deel aan sport en bewegen

Sport en bewegen is voor velen een leuke manier van vrijetijdsbesteding (sport als doel). Maar sport en bewegen draagt ook bij aan gezond ouder worden (kwaliteit van leven) en aan het voorkomen van gezondheidsklachten (geestelijk en fysiek), het stimuleren van participatie en het behoud c.q. versterken van de leefbaarheid in de gemeente Voorst (sport als middel). Om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te behouden streeft de gemeente naar de instandhouding van een kwalitatief goed accommodatieaanbod als voorwaarde om sport te stimuleren, directe en indirecte ondersteuning van de sport en de versterking van de maatschappelijke betrokkenheid door sport en zijn buurtsportcoaches en het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) project nu structureel ingebed in deze nota

Speciale aandacht voor de gezondheid van kwetsbare inwoners

Doelgroepen die meer gezondheidsproblemen kunnen hebben mogen op extra aandacht rekenen. Het gaat dan vooral over ouderen, minima en statushouders. Ook laaggeletterdheid wordt een thema voor de komende jaren. 

Gezondheidsproblemen voorkomen: breed en integraal preventiebeleid nodig

Mensen met een ziekte of een aandoening zijn niet per se beperkt of ongezond. We voelen ons gezond en vitaal als we kunnen functioneren in het dagelijks leven, regie hebben over ons eigen leven en veerkracht hebben om door te gaan, ook als er tegenslagen zijn. Dit gaat beter naar mate we beter in staat zijn om mee te doen in het dagelijks leven, we in een gezonde omgeving wonen, mentaal krachtig zijn, we in staat zijn om te bewegen en/of te sporten en zingeving en kwaliteit van leven ervaren. We noemen dit positieve gezondheid. 

De gemeente Voorst gaat de komende jaren het preventiebeleid onder de loep nemen met het project “Voorst onder de Loep”. Gezondheid is geen doel, maar een middel om datgene te kunnen doen wat je leven betekenisvol maakt. Daarmee heeft het een directe relatie met andere domeinen. Dat gaat de gemeente Voorst verder onderzoeken en vormgeven. 

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ingrid de Croon. Zij is bereikbaar per mail i.decroon@voorst.nl of telefonisch (0571) 27 92 70.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data