Het woon-, werk- en leefplan (randweg Twello en overwegmaatregelen)

De gemeenteraad heeft op 13 juni 2022 het raadsvoorstel over de randweg Twello en maatregelen aan het spoor aangenomen. De plannen rondom de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor maken onderdeel uit van het integrale en gebiedsgerichte plan, het ‘Woon-Werk-Leef plan’ (WWL-plan). De raad heeft besloten de planuitwerking niet voort te zetten. Op deze pagina vindt u meer informatie en leest u over een nieuw verkeersonderzoek en uitvoeringsplan voor de kern Twello.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad nam op 13 juni 2022 het raadsvoorstel aan over de randweg Twello met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De gemeenteraad besloot om:

 1. de planuitwerking en het overleg met de samenleving en de bestuurlijke partners niet voort te zetten om tot uitvoering en cofinanciering te komen voor doortrekking van de randweg Twello met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan de overwegen op de spoorlijn Apeldoorn – Deventer;
 2. een nieuw uitvoeringsplan te maken voor de kern Twello als onderdeel van het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030. (pdf - 6,2 MB) 

Het college voerde de afgelopen periode intensief overleg met ProRail over de uitvoering en financiëring van het doortrekken van de westelijke randweg Twello en over maatregelen aan de spoorwegovergangen. De door het college voorgestelde maatregelen zijn het afgelopen jaar verder uitgewerkt en met u en andere inwoners, organisaties, ondernemers en belangstellenden besproken. Op basis hiervan zijn de kosten en risico’s aangepast en geactualiseerd. De financiële reservering van de rijksoverheid en de gemeente bleken onvoldoende om uitvoering te kunnen geven aan het plan.

Financieel niet sluitend

De goedkoopste variant van de uitvoering van het plan is geraamd op bijna 19 miljoen euro. Daarbij kunnen de totale kosten nog hoger uitvallen door onder meer stijgende materiaalprijzen. De rijksoverheid en de gemeente willen fors investeren in het plan met maximale reserveringen van respectievelijk 10 en 8 miljoen euro. De provincie Gelderland koos er voor om niets bij te dragen. Het plan is volgens de provincie slechts een lokale opgave en heeft voor de provincie daarom geen prioriteit. Met deze resultaten is de huidige conclusie van het college dat het plan financieel niet sluitend is te krijgen en dat het voortzetten van dit project daarom niet verantwoord is. De gemeenteraad stemde hier op 13 juni 2022 mee in.

Het doel van de randweg

In de jaren ’80 en ’90 besloot de toenmalige gemeenteraad tot aanleg van een randweg aan de zuid- en westkant van Twello met als doel:

 • het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer om de dorpskern Twello te leiden;
 • lokale bedrijventerreinen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet;
 • Twello centrum verkeersluwer te maken;
 • de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello te verbeteren.

De randweg Twello is met de Zuiderlaan en Westerlaan voor twee derde al aangelegd. Voor het nog ontbrekende deel, tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344), is een MER-studie ‘Randweg Twello’ en de studie ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’ uitgevoerd. Op basis van deze laatste studie heeft de gemeenteraad in 2017 een besluit genomen en een keuze gemaakt voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello met een spooronderdoorgang en met een maximale bijdrage van de gemeente Voorst van 5 miljoen euro (excl. BTW) en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan bestaande wegen, waaronder de H.W. Ior-densweg en de Molenstraat, voor een bedrag van 1,5 miljoen euro (excl. BTW). In 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage verhoogd tot maximaal 8 miljoen euro (excl. BTW).

Maatregelen aan weg én spoor (WWL-plan)

Voor kans op een aanzienlijke rijksbijdrage voor doortrekking van de randweg met tunnel heeft de gemeente Voorst, op advies van en in samenwerking met ProRail, een integraal en gebiedsgericht plan gemaakt met de titel ‘Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst’ (WWL-plan). Het WWL-plan heeft als doel om het woon- en werkklimaat aantrekkelijker en duurzamer te maken en de veiligheid op het spoor verder te verbeteren. Doortrekking van de randweg Twello, met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan het spoor, waren de aanleiding en kern van dit plan met de volgende doelen en ambities:

 • het woon- en leefklimaat in Twello verbeteren;
 • het spoor- en wegennet veiliger maken voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten;
 • het lokale vestigingsklimaat versterken en een impuls geven.

Nu andere maatregelen onderzoeken

Omdat Twello zal groeien en de verkeersdrukte zal blijven toenemen, heeft de gemeenteraad besloten om andere maatregelen te onderzoeken en te inventariseren om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Twello en omgeving te verbeteren. De functies en inrichting van wegen in Twello en omgeving zijn in het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030 (pdf - 6,2 MB)  namelijk gebaseerd op een volledige westelijke randweg. Dit geldt ook voor de voorgenomen maatregelen en investeringen in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Zonder randweg blijft de huidige verkeerssituatie echter ongewijzigd en is daardoor het programma niet meer actueel. We doen daarom nieuw onderzoek, in overleg met de samenleving, naar nieuwe, mogelijke maatregelen met als doel deze op te nemen in een nieuw uitvoeringsprogramma.   

Meer informatie over het WWL-plan leest u hieronder.


Aanleg randweg - Twello

De voorbereidingen voor de doortrekking van de randweg aan de westzijde van Twello komen in een nieuwe fase. Na het raadsbesluit in 2017, waarin de gemeenteraad akkoord ging met de keuze voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello met spooronderdoorgang en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, zijn er vele en grote stappen gezet.

Intensief overleg ProRail en provincie Gelderland

Het college van B&W heeft intensief overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland over de uitvoering en financiering van de doortrekking van de westelijke randweg Twello. Daarom informeert het college nu de gemeenteraad over het doorlopen proces, het voorliggende plan en de resultaten uit de overleggen met ProRail en de provincie Gelderland. Het college stelt de raad voor om het overleg over de doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor voort te zetten om tot uitvoering te komen.

Veiligheid, leefbaarheid en bedrijventerreinen

In de jaren ’80 en ’90 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een randweg aan de zuid- en westkant van Twello. Met als doel:

 • het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer om de kern Twello te leiden;
 • lokale bedrijventerreinen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet;
 • Twello-centrum verkeersluwer te maken;
 • de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello te verbeteren.

Met de Zuiderlaan en Westerlaan is twee derde van de gewenste randweg Twello al aangelegd. Voor het nog ontbrekende deel, tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344), is een MER-studie ‘Randweg Twello’ (pdf - 5,5 MB)  uitgevoerd en de studie ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’.

Op basis van deze laatste studie heeft de gemeenteraad in 2017 een besluit genomen en een keuze gemaakt voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello, met een spooronderdoorgang en met een maximale bijdrage van de gemeente Voorst van 5 miljoen euro (excl. btw) en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, waaronder de H.W. Iordensweg en de Molenstraat voor een bedrag van 1.5 miljoen euro (excl. btw). Vanaf dit raadsbesluit is er intensief bestuurlijk overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland en zijn er verschillende studies gedaan.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Het Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst

Voor kans op een aanzienlijke rijksbijdrage voor doortrekking van de randweg met tunnel heeft de gemeente Voorst, op advies van en in samenwerking met ProRail, een integraal en gebiedsgericht plan gemaakt met de titel ‘Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst’ (WWL-plan) om het woon- en werkklimaat aantrekkelijker en duurzamer te maken en de veiligheid op de spoorlijnen in de gemeente Voorst verder te verbeteren. Doortrekking van de randweg Twello, met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan het spoor, zijn de aanleiding en kern van dit plan met de volgende doelen en ambities:

 • het woon- en leefklimaat in Twello en de buitengebieden van Voorst en Klarenbeek verbeteren.
 • het spoor- en wegennet veiliger maken voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten.
 • het lokale vestigingsklimaat versterken en een impuls geven.

Rijk reserveert 10 miljoen euro voor randweg met tunnel + spoormaatregelen

De randweg Twello kan op twee manieren worden doorgetrokken: met een tunnel of met een gelijkvloerse overweg. Een tunnel is veiliger, maar is aanzienlijk duurder. Een gelijkvloerse overweg heeft ook een positief effect op de veiligheid en is daarmee een alternatief voor een tunnel in de randweg.

Voorkeur tunnel

Een randweg met tunnel, inclusief de spoormaatregelen uit het WWL-plan, heeft de voorkeur van ProRail en het college van B&W. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op 17 mln. tot 20 mln. euro. Het rijk heeft hiervoor binnen het LVO-programma (= Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) inmiddels een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen van het Rijk en de gemeente Voorst samen zijn onvoldoende om uitvoering aan het plan te kunnen geven.
Uitvoering van het WWL-plan met een randweg met een gelijkvloerse overweg is geraamd op 6 mln. tot 8 mln. euro. Genoemde reservering van het rijk kan hiervoor echter niet worden ingezet, omdat het rijk niét financieel bijdraagt in de aanleg van gelijkvloerse overwegen. De gemeentelijke reservering van 5 miljoen euro is dan onvoldoende om uitvoering aan deze variant van het plan te kunnen geven.

Gedeputeerde Staten van Gelderland investeren niet in het WWL-plan. Het plan is volgens de provincie een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit.

Meer overleg om tot een uitvoerbaar plan te komen

Bovengenoemd WWL-plan geeft de ambities van het college en van ProRail weer. Deze sluiten aan op het landelijke, provinciale en regionale beleid en bieden kansen om de veiligheid, leefbaarheid en ontsluiting van bedrijventerreinen structureel en voor de lange termijn te verbeteren. Om deze kansen èn de reservering van het rijk niet voorbij te laten gaan, stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om verder onderzoek te doen, met als doel om samen met ProRail een haalbaar plan te formuleren voor doortrekking van de westelijke randweg Twello. Dat kan op 2 manieren: op basis van meer (subsidie)bijdragen en/of een soberder, goedkoper plan met minder spoormaatregelen. De reacties en mate van draagvlak uit de bevolking zullen worden betrokken bij de keuze van de te nemen maatregelen.
 

Raadsbesluit randweg Twello en maatregelen aan het spoor 

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 het raadsvoorstel en het amendement aangenomen met tien stemmen voor en negen stemmen tegen en het onderstaande besluit genomen. In dit besluit is het amendement verwerkt.

 1. De raad neemt kennis van het 'Overzicht resultaten bestuurlijk overleg en studies' met ProRail en de provincie Gelderland over het doortrekken van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor.
 2. Het overleg met partners en samenleving over het Woon | Werk | Leef plan gemeente Voorst (WWL-plan) - zonder de bewaakte overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen - voort te zetten om, met een maximale bijdrage van € 8 mln., tot uitvoering van het WWL-plan te komen. Hierbij moet het college voorzien in een zo optimaal mogelijke oplossing voor de bewoners van de Molendwarsstraat voor de ontsluiting van industriegebied Nijverheid.
 3. Uiterlijk 31 december 2021 te komen tot vastlegging van de afspraken met de cofinanciers over hun totale bijdrage.
 4. Nadat het intakebesluit van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is genomen, te starten met de noodzakelijke planologische, juridische en/of feitelijke (voorbereidende) maatregelen tot uitvoering van het WWL-plan.
 5. De raad over de stand van zaken in kennis stellen bij de Voortgangsrapportage 2021 en de financiële effecten te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en in de Prioriteitennota 2022.

Een volledige randweg lost de verkeersproblematiek in Twello in belangrijke mate op (zie rapport 'Een verkeersveilig en leefbaar Twello'). Een volledige westelijke randweg verbindt de H.W. Iordensweg/Fliertweg via de Zuiderlaan met de N344/Rijksstraatweg en biedt het verkeer de mogelijkheid aan de zuidwestkant van Twello om geheel buitenom de kern te rijden. Hierdoor neemt de verkeersintensiteit op de Molenstraat fors af. Doordat er minder (vracht-) verkeer op de Molenstraat is, wordt het topknelpunt (kruispunt Molenstraat ± Nijverheidsstraat) opgelost. Dit heeft een positief effect op het fietsverkeer op de Molenstraat dat minder hinder van het overige verkeer ondervindt. Ook neemt de kans op ongevallen af doordat het gebruik van de Molenstraat beter aansluit bij zijn vormgeving. 

Naast de Molenstraat neemt met een volledige randweg de verkeersdruk op de H.W. Iordensweg en Domineestraat licht af. Het (vracht)verkeer gaat buiten Twello om. De bedrijventerreinen Engelenburg en Nijverheid worden rechtstreeks aangesloten op de randweg. Voor de H.W. Iordensweg geldt dat er ondersteunende maatregelen nodig zijn om meer verkeer te verleiden via de randweg te rijden en daarmee kansen te creëren om minder verkeer door de kern te laten rijden. Concreet leidt dit er toe dat bijvoorbeeld fietsverkeer van en naar het Veluws College en AOC straks op veiligere manier de H.W. Iordensweg kan oversteken. Ook de aanliggende basisschool profiteert van minder verkeer over de H.W. Iordensweg.

Een volledige randweg om Twello biedt kansen

Door aanleg van een randweg worden de kernkwaliteiten van Twello versterkt. In essentie ligt deze versterking opgesloten in het feit dat minder verkeer dóór Twello en meer verkeer om Twello heen wordt geleid, dat leidt tot de volgende kansen en versterkingen:

 • Een randweg is positief voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De randweg zorgt voor een directe ontsluiting van woon- en werklocaties en zorgt ook voor een veiligere ontsluiting van scholen en andere voorzieningen.
 • De karakteristieke groenstructuren en kwaliteiten van de openbare ruimte langs bestaande wegen krijgen meer ruimte om ze te versterken als gevolg van verschuiving van verkeer dóór Twello naar de randen van Twello. Minder noodzakelijke verkeersruimte betekent meer kansen voor andere (groene) functies.
 • Het verschuiven en verleiden van verkeer dóór Twello naar de rand van Twello draagt bij aan een sterker centrum en behoud (en verstevigen) van de dorpse dynamiek.
 • Minder auto’s leidt tot meer ruimte voor de fiets.
 • Minder auto’s leidt tot minder geluidhinder en betere luchtkwaliteit en dus tot meer leefbaarheid in de kern van Twello.
 • Met een volledige randweg wordt een impuls gegeven aan de ambities en doelstellingen uit het spoorbeleid van ProRail en de gemeente Voorst. Het gezamenlijke hoofddoel is een veiliger afwikkeling van het lokale verkeer en treinverkeer. Overige doelen zijn instandhouding, bereikbaarheid en ontwikkeling van kernen, voorzieningen en recreatieve routes en verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het treinverkeer.

Op 12 en 13 oktober 2021 organiseerden de gemeente Voorst en ProRail bijeenkomsten over maatregelen op spoorwegovergangen in Twello. Samen met ProRail werken wij aan een integraal plan voor een veilig en bereikbaar Twello. Onderdeel van het plan zijn aanpassingen aan de overwegen Molenstraat, Stationsstraat, Domineestraat, Holthuizerstraat en Dernhorstlaan en het realiseren van een spoortunnel (randweg Twello). Tijdens de fysieke informatiebijeenkomsten zijn reacties ontvangen. Kon u daar niet bij zijn, of wilt u uw vraag, opmerking of suggestie nasturen? Dan bieden wij u graag alsnog de mogelijkheid om het presentatiemateriaal te bekijken en een reactieformulier in te vullen. Uw inbreng draagt bij aan een goede afweging voor de uiteindelijk te nemen maatregelen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jelle Koopman of Teun Groothedde via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: jelle.koopman@voorst.nl of t.groothedde@voorst.nl