De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij. Ook de culturele sector in de gemeente Voorst heeft ruim een jaar stil gelegen. Juist nu de overheid minder beperkingen oplegt, is het een goed moment om het culturele leven op gang te helpen en te ondersteunen, ook omdat er mogelijk extra kosten worden gemaakt. Met een eenmalige stimuleringsregeling geeft het college van B&W een financiële steun in de rug bij het organiseren van culturele activiteiten.

Wilt u in de gemeente Voorst een kleinschalig en vernieuwend artistiek project, of een culturele activiteit, organiseren met een sociaal-maatschappelijke impact? Bijvoorbeeld op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Dan kunt u tot en met 22 augustus 2021 een aanvraag insturen voor de stimuleringssubsidie.                                                              

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen, scholen, initiatiefnemers, cultuurmakers en overige creatieve organisatoren van culturele of artistieke activiteiten die in de gemeente Voorst plaatsvinden.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een artistieke of culturele activiteit, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, theater, dans, film, beeldende kunst, mode of vormgeving, nieuwe media of literaire cultuur.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw activiteit voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U bent woonachtig of al actief in de gemeente Voorst;
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Voorst;
 • Uw activiteit of project start in 2021 en vindt uiterlijk 31 augustus 2022 plaats;
 • Uw aanvraag is volledig en voorzien van een projectplan waarin de artistieke doelstellingen, sociaal-maatschappelijke impact en de wijze van uitvoering en begroting duidelijk staan beschreven. Dit projectplan bedraagt maximaal 1500 woorden.

Beschikbaar format projectplan

Wij hebben een format gemaakt voor een projectplan dat u kunt gebruiken bij uw aanvraag. Het is geen verplichting om dit te gebruiken, maar het helpt u wel om bepaalde vragen te beantwoorden waar de jury graag een antwoord op heeft. Het format kunt u hier (docx - 0,0 MB)  downloaden. 

 • Wij verlenen niet voor alle culturele activiteiten subsidie. Activiteiten die in precies dezelfde vorm al eerder zijn uitgevoerd, en die behoren tot een standaard repertoire of programma kunnen geen subsidie aanvragen;
 • U dient te voldoen aan de eventuele COVID-19 richtlijnen die gelden op het moment van uitvoering. We realiseren ons dat de COVID-19 situatie voor aanvragers onzekerheid met zich meebrengt en dat het lastig is om deze risico’s vooraf in te schatten. Het is nu namelijk niet helder welke maatregelen van kracht zijn op het moment van realisatie van uw activiteit. Toch vragen wij u om hierop te anticiperen, en te zoeken naar (flexibele, creatieve) uitvoeringsmogelijkheden.
 • Lukt het u niet om, na een positieve beoordeling, de activiteit uit te voeren, dan betaalt u het uitgekeerde subsidiebedrag terug aan de gemeente. Over een eventuele vergoeding van de aantoonbaar gemaakte organisatiekosten (exclusief ureninzet) kunt u met de gemeente in gesprek gaan.

Beoordeling

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden dan beoordeelt een onafhankelijke jury op inhoud. Hierbij geeft de jury een score voor de volgende criteria:

 1. De artistieke of culturele kwaliteit. Het is belangrijk dat u een duidelijke, omschreven visie hebt van wat u precies gaat doen, en dat u daarbij een cultureel of artistiek concept heeft. (U kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap)
 2. Sociaal-maatschappelijke impact. Denk bijvoorbeeld aan ideeën en initiatieven die helpen om deze lastige coronaperiode door te komen. Of nieuwe relevante samenwerkingen, of een sociale impact die u teweeg wilt brengen. (U kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie en aantoonbare maatschappelijke relevantie).
 3. De toegankelijkheid voor publieksdoelgroepen. Het is van belang dat de doelgroep waarop uw activiteit zich richt, zich in de breedte uitgenodigd voelt en dat de activiteit voor hen openbaar is. Door middel van de juiste promotie komt het publiek ook daadwerkelijk naar uw project. (U kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt).
 4. Het cultureel ondernemerschap. (U kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen).

Om voor een positieve beoordeling in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score van 10 punten behalen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Eigen inzet en een eigen financiële bijdrage bij het mogelijk maken van uw activiteit stellen wij op prijs.

Subsidie aanvragen

U kunt aan deze regeling deelnemen via het deelnameformulier 'Stimuleringsregeling culturele activiteiten met een sociaal-maatschappelijke impact’. Klik hier voor het aanvraagformulier.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 22 augustus 2021. De dan binnengekomen aanvragen nemen we mee bij de beoordeling. De best scorende initiatieven worden financieel gewaardeerd met een subsidie, totdat het plafondbedrag van € 65.000 is bereikt. Uiterlijk 10 september 2021 ontvangt u van ons bericht over de uitkomst.

Ondersteuning van de Cultuurcoach

Voor ondersteuning of advies bij het aanvragen van de stimuleringssubsidie voor uw activiteit kunt u contact opnemen met Kim Arntzen, Cultuurcoach: k.arntzen@mensenwelzijn.nl , 06-19 00 03 51.

Meer informatie

Heeft u vragen over de stimuleringssubsidie? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven: c.frencken@voorst.nl , 0571-27 99 11.