Nieuwe landgoederen kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van het buitengebied. Het oprichten van een nieuw landgoed is een mogelijkheid om aan plattelandsvernieuwing invulling te geven.

Naast het rijks- en provinciale beleid voor de oprichting van nieuwe landgoederen hebben wij ook eigen beleid. Het is vaak vooral afhankelijk van de visie, investeringsvermogen in geld en tijd en creativiteit van de initiatiefnemer of nieuwe landgoederen ook echt ontstaan.

De definitie van een nieuw landgoed is:

Een openbaar toegankelijk bos/natuur-complex (al dan niet met overige gronden) met daarin een woongebouw van allure met maximaal twee á drie wooneenheden en een minimale omvang van de nieuwe bebossing en/of natuurgebied van 5 hectare.

Deze definitie hanteren het Rijk en de provincie. Wij sluiten hierbij aan maar met maximaal één wooneenheid per landgoed.

Zoekgebied

Niet overal binnen de gemeente zijn nieuwe landgoederen wenselijk. Wij wezen daarom een zoekgebied aan. We baseerden dit gebied op de aanwezigheid van bestaande landgoederen, bestaande cultuurhistorische waarden (bijvoorbeeld bij de Terwoldse Bandijk), de groene en blauwe doelstellingen die volgen uit diverse beleidsnota’s (zoals de realisering van ecologische verbindingszones) en de recreatieve mogelijkheden binnen de gemeente. Een nieuw landgoed moet een absolute meerwaarde betekenen voor het gebied en zijn omgeving.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde aan het verlenen van medewerking aan de realisering van een nieuw landgoed of de o . de herontwikkeling van een bestaand landgoed is dat initiatiefnemer deskundige adviseurs inschakelen. Deze moeten aantoonbare ervaring hebben op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. De adviseurs helpen met het opstellen van het landgoedplan. Ook voor de verdere uitwerking van het landgoedplan zijn deskundige adviseurs belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een geregistreerd architect of financieel deskundige.

Het landgoedplan moet een duidelijke en uitgewerkte ontwerpfilosofie uitdragen op het gebied van de rode, groene en blauwe functies én de samenhang daartussen. Het landgoed dient een maatschappelijke meerwaarde te betekenen voor het landschap, de natuur, de recreatie, het milieu, cultuurhistorische waarden en de waterhuishouding. Vormgeving van het landgoed, samenhang tussen huis en terrein en gebruik van (kunst)voorwerpen bepalen in hoge mate de toekomstige cultuurhistorische waarde. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid van initiatiefnemer en zijn adviseurs. De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied vormt een belangrijk vertrekpunt en een bron van inspiratie voor de visie op de toekomstige ontwikkeling.

Het gemeentelijk beleid voor de oprichting van nieuwe landgoederen staat in de notitie “Landgoederen”.