Beschrijving

Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

U kunt een ontheffing aanvragen voor:

 • het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft;
 • het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen via inzameling en transport van afvalwater, zonder dat aan de voorwaarden is voldaan;
 • het opnieuw gebruiken (nuttig toepassen) of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen;
 • het verbranden van afvalstoffen buiten een daarvoor bestemde inrichting. Denk hierbij aan het verbranden van bijvoorbeeld aardappelloof of tuinafval. 

De voorwaarden zijn onder andere:

 • Er is geen gevaar voor het milieu.
 • Het doelmatig beheer van afvalstoffen of afvalwater is niet in gevaar.
 • Het gaat om ongevaarlijke afvalstoffen. Dit laatste geldt alleen als u de ontheffing bij de provincie aan moet vragen.

De voorwaarden voor de ontheffing zijn onder andere:

 • Er is geen gevaar voor het milieu.
 • Moet u de ontheffing bij de provincie aanvragen? Dan moet het gaan om afvalstoffen die niet gevaarlijk zijn.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente, de provincie of de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit hangt af van het type afval. Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor de activiteit waar het afval door ontstaat, moet u de ontheffing ook bij het omgevingsloket aanvragen. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de activiteit onder Algemene Regels valt. Via het Omgevingsloket Online of de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u checken of voor de ontheffing een melding of een aanvraag omgevingsvergunning noodzakelijk is. Tegen een melding staat geen bezwaar of beroep open. In geval van een vergunningprocedure is dat wel mogelijk.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=87, pid=41)label =>protected'U vraagt de vergunning aan bij het online Omgevingsloket' (56 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.omgevingsloket.nl/' (30 chars)
    sduId =>protected1064621 (integer)
    uid =>protected87 (integer)
    _localizedUid =>protected87 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected87 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • U vraagt de vergunning aan bij het online Omgevingsloket