Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van Iplo.

Er zijn speciale regels voor:

 • afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater
 • afvalwater uit een bedrijf. Bijvoorbeeld afvalwater van een agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium enzovoorts
 • afvalwater van een tijdelijke activiteit. Bijvoorbeeld afvalwater door bouwen of slopen
 • afvalwater van een boot of schip
 • afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren enzovoorts

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

U moet uw afvalwater lozen in het riool. Ook houdt u zich aan de regels uit het omgevingsplan. Loost u niet op het riool? Dan moet u een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt. U moet uw afvalwater leiden via een septic tank of een ander soort kleine zuiveringsvoorziening voor afvalwater.

Komt uw afvalwater uit een bedrijf of van een tijdelijke activiteit?

U moet zich houden aan algemene regels. Deze regels vindt u terug via het Omgevingsloket. Controleer via het Omgevingsloket of u een melding of vergunning nodig heeft.

Komt uw afvalwater van een boot?

Als u een pleziervaartuig heeft, dan spaart u het afvalwater op en loost u het in het vuilwaterinnamepunt in een jachthaven. Als u binnenschipper bent, dan mag u uw afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Maar u heeft wel een zorgplicht. Dit betekent dat u er alles aan doet om de milieugevolgen van de lozing zo klein mogelijk te houden. Ook kunnen er extra regels gelden voor sommige vaarwegen. Deze extra regels vindt u via het Omgevingsloket.

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan: 

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in.

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.