Beschrijving

Wilt u afvalwater lozen via het riool, bodem of oppervlaktewater? Meld dit op Omgevingsloket online. In het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn (standaard) voorschriften opgenomen waaraan lozingen dienen te voldoen. Op Omgevingsloket online vindt u hiervan een overzicht.

Voorbeelden van lozingen die onder het Besluit vallen zijn: lozingen van grondwater bij ontwatering (bronnering) en lozingen vanwege grond(-water)saneringen.

Dergelijke lozingen kunnen ook bij een bedrijf of instelling plaatsvinden. Deze lozingen zijn geregeld in het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag (afhankelijk van het type lozing) kan speciale voorwaarden stellen aan de melding of vergunning.

Het bevoegd gezag voor lozingen in oppervlaktewater is waterbeheerder Waterschap Vallei en Veluwe of Rijkswaterstaat. Lozingen in de bodem en de riolering vallen onder bevoegdheid van de gemeente. In het geval van gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst is Omgevingsdienst Veluwe IJssel aanspreekpunt hiervoor.

Voor vragen over de lozing op oppervlaktewater kunt u terecht bij waterschap Vallei en Veluwe, telefoon 055-5272911.

Voor vragen over de overige lozingen kunt u terecht bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Telefoon 055-5801705.