Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Beschrijving

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg of openbaar groen wat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Voorst of schade veroorzaakt door voertuigen van de gemeente Voorst? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de openbare weg is te verwijten, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u hierdoor oploopt. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen. Te denken valt aan ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen of materiaal. Heeft u schade aan uw auto en is deze All Risk verzekerd dan moet u hierbij uw autoverzekeraar inschakelen.

Wanneer u de gemeente per brief of e-mail aansprakelijk stelt moet u de volgende punten vermelden en/of meesturen:

1. Beschrijving van het voorval incl. datum en tijdstip;
2. Motivering m.b.t. aansprakelijkheid;
3. Een getuigenverklaring (indien van toepassing);
4. Uw Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens met daarbij het telefoonnummer en e-mail adres;
5. Uw bankrekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling;
6. Foto's van de situatie en schade;
7. Een indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's);
8. Een proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade;
9. Een origineel ingevuld en ondertekend schadeformulier (indien van toepassing);
10. Een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf (indien van toepassing).

U kunt middels een brief de aansprakelijkheid indienen. U kunt uw brief richten aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello of via een e-mail naar gemeente@voorst.nl  onder vermelding van aansprakelijkheid.

U ontvangt een ontvangstbevestiging, een medewerker van de gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Mocht er sprake zijn van letselschade of het schadebedrag boven het eigen risico liggen dan wordt uw claim doorgestuurd ter behandeling aan onze verzekeraar Centraal Beheer Achmea

Indien, naar oordeel van de gemeente en/of Centraal Beheer Achmea, sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. Uw claim wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.