Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

Het doel van inburgering is dat iedere nieuwkomer snel en volwaardig mee kan doen in onze samenleving, het liefst via betaald werk.

Komt u vanuit een land buiten de Europese Unie in Nederland wonen? U moet dan een inburgeringstraject doen. Dat betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. Verplichte onderdelen van het traject zijn de participatieverklaring en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Beschrijving

Let op!

Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houdt u rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Begint u met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn gaat in op het moment dat u bericht krijgt dat u moet inburgeren.

Verder moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022, dan geldt het volgende:

Bent u tussen 1 januari 2012 en 31 december 2021 inburgeringsplichtig geworden dan valt u onder de oude wet inburgering. U heeft een brief gekregen van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Uw maatschappelijk begeleider van VluchtelingenWerk helpt u met het kiezen van een school en het aanvragen van de lening. Meer informatie kunt u vinden via www.inburgeren.nl. Via www.inburgeren.nl kunt u ook een lening aanvragen om uw inburgeringscursus en de examens te betalen. Op www.ikwilinburgeren.nl vindt u een lijst met scholen waar u de inburgeringscursus kunt volgen.

 

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • een Nederlands paspoort heeft
 • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
 • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
 • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

 • ernstig ziek bent
 • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
 • 600 uur regulier onderwijs onderwijs in Nederland heeft gevolgd en u kunt aantonen dat inburgeren echt niet lukt
 • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

 • de Nederlandse taal goed spreekt
 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet
 • een diploma heeft van een Nederlandse Universitaire studie of beroepsopleiding waarbij het vak Nederlands een onderdeel is

Volgt u op dit moment een Nederlandse Universitaire studie of beroepsopleiding? Dan kunt u een tijdelijke vrijstelling aanvragen tot u uw diploma heeft gehaald.

Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

Inburgeren gaat als volgt:

 • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
 • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
  • welk onderwijs u heeft gevolgd
  • welk werk u heeft gedaan
  • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
  • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
 • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
 • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Alle inburgeraars leren de Nederlandse taal op het voor hun hoogst haalbare niveau. Het is belangrijk dat u zich goed kunt redden in Nederland en snel deelneemt aan de Nederlandse samenleving. Hierdoor heeft u betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nieuw is dat Nederlands leren en meedoen in de samenleving samengaan. Bijvoorbeeld met een stage of vrijwilligerswerk.

Er komen drie leerroutes om in te burgeren:

 • De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeraars spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk participeren door (vrijwilligers)werk is mogelijk.
 • De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. U leert de Nederlandse taal op minimaal niveau B1 spreken en schrijven en stroomt door naar het reguliere onderwijs.
 • De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeraars waarvoor route 1 en 2 niet haalbaar is. Het doel is dat inburgeraars aan het eind van de route zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

Onderdeel van de inburgering is ook het participatieverklaringstraject (PVT). Tijdens dit onderdeel maakt u kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. U sluit dit traject af met het ondertekenen van een verklaring. Dit moet binnen 3 jaar nadat u zich heeft ingeschreven bij de gemeente.

Als u vragen heeft over inburgering of bijvoorbeeld het participatieverklaringstraject kunt u contact opnemen met onze klantmanager inburgering via telefoonnummer (0571) 27 92 81. Heeft u vragen over uw lening bij DUO neem dan contact op met:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
tel: 050 599 96 00
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

U hebt 3 jaar de tijd om uw inburgeringsexamen te halen. Het participatieverklaringstraject moet binnen 1 jaar na inschrijving in de gemeente afgerond zijn.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

Heeft u maximaal geleend, maar u bent nog niet klaar met inburgeren? Dan ontvangt u een brief van DUO als uw leenruimte bijna op is. De gemeente kan u misschien helpen om uw inburgering af te ronden. Neem contact op via  0571-27 99 11 en vraag naar de klantmanager inburgeren.

Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld een gezinsmigrant? Dan kunt u zelf  de cursus en school kiezen. U moet de cursus en het examen zelf betalen. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. Kijk voor meer informatie op deze website

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.