2020: duurzaam vernieuwen met krachtige kernen


De nieuwjaarsboodschap van burgemeester Jos Penninx.

Jos Penninx

Beste inwoners van de mooie gemeente Voorst,

Graag wens ik u en al uw dierbaren een gezond, voorspoedig en duurzaam 2020. 

2020: vernieuwen gemeentehuis

Dit jaar wordt bijzonder. Wij vertrekken tijdelijk uit het gemeentehuis dat duurzaam gerenoveerd wordt. Vanaf 20 januari werken alle medewerkers van het sociaal domein in het Kulturhus. En vanaf 2 maart zijn de gemeenteraad, het college en alle overige medewerkers werkzaam aan de Hietweideweg 20, in het voormalig Veluws College.  Dit betekent anders werken, en wat mij betreft ook meer vernieuwend werken.

Medio 2020, we zijn dan halverwege de collegeperiode 2018-2022, krijgt de raad een update van het beleid ‘Visie met ambitie’. 

En dit jaar gaat de nieuwe website van voorst.nl de lucht in die onder andere gebruiksvriendelijker en toegankelijker is voor mensen met een beperking in het horen, zien en lezen. Zichtbare veranderingen dus met kansen voor vernieuwing in het groene hart van de Cleantechregio. 

2019: een jaar om weer trots op te zijn 
Duurzaam vernieuwen betekent voor mij goed laten wat goed is, en vanuit die gedachte zoeken naar verbeteringen. Het gaat goed in de Voorster samenleving!

Wat mocht ik genieten van het grote enthousiasme en de veelzijdige inzet van vrijwilligers in buurten, scholen, verenigingen en instellingen. Sommige vrijwilligers ontvingen hiervoor zelfs een Koninklijke Onderscheiding. 

Na een prima jaarwisseling, met dank aan onze inwoners en politie, was ik de afgelopen dagen bij meerdere nieuwjaarsrecepties van onze verenigingen. Hier zag ik niet alleen de huldigingen van vrijwilligers die tientallen jaren actief zijn, maar ook de voorzitters die in hun toespraken de nadruk leggen op wat goed gaat in hun vereniging en hun dorp. Aandacht voor de goede dingen van het leven in onze krachtige kernen, dat geeft energie! 

Ik ervaar vaak dat onze inwoners veel (politieke) onderwerpen volgen, en deze begrijpen maar zich soms wel zorgen maken. Zoals de boeren bijvoorbeeld. Zij willen daar graag over in gesprek met de politiek. Niet om te zeuren of te klagen, maar om met wederzijds respect en in vertrouwen samen met ons te werken aan wat nog beter kan in de gemeente Voorst (of Nederland). Ik geef een groot compliment aan alle inwoners en onze medewerkers, want in de gemeente Voorst werken we hier samen aan. 

Soms is er extra aandacht voor bijzondere, mooie gemeentelijke initiatieven en projecten. Zoals het winnen van de gouden award ‘Entente Florale Europe’. Dit gaf ook zichtbaar een positief gevoel en trots bij inwoners. Andere voorbeelden zijn de opening van Klein Twello, de plannen voor Houtzagerij Steenenkamer en de onlangs geopende Rijksstraatweg in Voorst. 

Vertrouwen in de (lokale) democratie
Kijkend naar allerlei kritische verhalen in de media over gevoelens van onrust en boosheid rond maatschappelijke onderwerpen zoals de stikstofcrisis, de jeugdzorg, vuurwerkverboden en de energiestrategie wil ik stilstaan bij de rol van de overheid. De gemeente Voorst moet, zoals elke overheid, kijkend naar het algemeen belang en de lange termijn, besluiten nemen over tegengestelde belangen. De overheid moet nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en mensen die in de knel zitten ondersteunen. Dit is niet eenvoudig, vaak zelfs zeer ingewikkeld. Welzijn, hoe we ons voelen, is hierbij misschien nog wel belangrijker dan welvaart, wat we aan spullen hebben. Enerzijds moet de overheid ruimte geven en anderzijds moet zij grenzen stellen en handhaven met respect voor meerderheden en minderheden. “Overheid doe gewoon je ding en zorg dat ik er zo weinig mogelijk last van krijg!” Wat is hier wijs? Ik hoop dat onze gemeente zorgvuldig, transparant en begrijpelijk voor iedereen besluiten neemt zodat we gezaghebbend wijs zijn. Dat onze volksvertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers steeds weer goed naar inwoners en initiatiefnemers luisteren, problemen goed analyseren, samen slimme en passende (alternatieve) oplossingen bedenken en bespreken. Dan worden de goede besluiten met draagvlak genomen en kunnen besluiten ook gezamenlijk worden uitgevoerd. Dat wens ik ons allen graag toe in Voorst, de Cleantechregio en heel de wereld.

Klimaatverandering
Een zeer belangrijk onderwerp vormt in 2020 de aanpak van de klimaatverandering; velerlei maatregelen zijn nodig ter voorkoming enerzijds van meer droogte en daarmee hongersnood en vluchtelingenstromen, en anderzijds van extreme wateroverlast en de daarmee gepaard gaande gevaren. Wat gaan wij nationaal, regionaal en lokaal doen om minder olie en gas te gebruiken? Hoe gaan we meer hernieuwbare energie opwekken met zon, water of wind? Kunnen we meer CO2 binden met 1 miljoen bomen? Hoe gaan we meer circulair om met grondstoffen? En dit alles graag redelijk betaalbaar voor iedereen! Samen moeten we in 2020 de Regionale Energiestrategie uitwerken met vernieuwende maatregelen in Voorst. 

Sociaal Domein
In 2020 werken we met Zodus! verder aan ons doel: alle inwoners kunnen meedoen en de kans is kleiner dat inwoners in de problemen komen. We kijken naar nieuwe initiatieven om diversiteit, welzijn en welvaart nog beter vorm te geven met behoud van de geweldige vrijwillige inzet van inwoners, instellingen en bedrijven.

Ruimtelijk Domein
Naast energiebeleid werken we verder aan de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst met vernieuwende passende woningbouw voor jong en oud in alle kernen, zoals in Terwolde en Klarenbeek. Extra aandacht naar de planuitwerking Twello Noord, de Fliegerhorst Teuge en ook de uitwerking van duurzame landbouw. En we bespreken het nieuwe duurzame mobiliteitsplan van de gemeente Voorst.

Veiligheid
In 2020 moet er een besluit genomen worden over de strategische agenda (brandweer) van de Veiligheidsregio. Naast alcoholmatiging speciaal voor jongeren, breed en in het evenementenbeleid, krijgt ook het onderwerp ondermijning en drugs met veilige (buiten)gebieden extra aandacht. 

75 jaar bevrijding
In 2020 vinden enkele bijzondere activiteiten plaats rond het herdenken van 75 jaar bevrijding. Zo wordt de oversteek van de IJssel in april herdacht in Wilp-Bussloo en in Posterenk. In augustus herdenken we de terugkeer van de prinsesjes van Oranje op vliegveld Teuge.

Krachtige kernen
Het gaat dankzij de grote inzet van inwoners en vooral de vele vrijwilligers goed in onze dorpen. Graag reken ik ook op uw grote betrokkenheid en inzet voor een mooi 2020. Er zijn volop nieuwe initiatieven waarvoor ik u graag verwijs naar mijn nieuwjaarsfilmpje 2020. Deze film ‘duurzaam vernieuwen met krachtige kernen’ met onze dorpscontactpersonen staat op : voorst.nl/nieuwjaarsboodschap . 

In 2020 wens ik ons allen toe dat we, met veel burgerparticipatie, duurzaam vernieuwen met krachtige kernen! 

Jos Penninx

burgemeester