Actuele ontwikkelingen in Twello Noord


Er zijn over de woningbouwontwikkeling Twello Noord (Nieuw Basselt en Fliertlanden) enkele ontwikkelingen waarover wij onze inwoners willen informeren. Zo zijn op 9 juni 2022 de verzoeken om een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello behandeld in een zitting bij de Raad van State.

Stedenbouwkundige opzet Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello

Een verzoek tot voorlopige voorziening heeft tot doel het betrokken besluit (het vastgestelde bestemmingsplan) tijdelijk te schorsen. Daarnaast zijn wij gestart met een verkeersonderzoek om uitvoering te geven aan de motie Verkeerssituatie Twello Noord. Tot slot gaan wij aan de slag met het normale onderhoud aan bomen, struiken en hagen.

Voorlopige voorziening

Er is geen voorlopige voorziening getroffen. De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft tijdens de zitting geoordeeld dat er op dit moment geen sprake is van een spoedeisend belang voor het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello. Tijdens de zitting hebben wij aangegeven dat we graag aan de slag gaan met de verdere voorbereidingen omdat de druk op de woningmarkt hoog is. De rechter gaf aan dat wij verder kunnen met het verrichten van werkzaamheden zonder onomkeerbare gevolgen. Bijvoorbeeld het starten van de aanbestedingsprocedure en het vervolgen van inventariserende onderzoeken zoals archeologie. Om deze redenen is geen voorlopige voorziening getroffen.

Komen wij als gemeente op het punt dat er wel onomkeerbare werkzaamheden nodig zijn, dan informeren wij hierover vooraf de indieners van de voorlopige voorziening. Zij hebben dan opnieuw de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor de indieners was deze afspraak voldoende om tijdens de zitting hun verzoeken om voorlopige voorziening in te trekken.

Datum uiteindelijke uitspraak is nog niet bekend

Omdat er geen grond is om een spoedeisend belang aan te nemen dat een voorlopige voorziening rechtvaardigt, blijven wij als gemeente in afwachting van de behandeling van het beroep door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een datum voor de uiteindelijke uitspraak (in de bodemprocedure) is nog niet bekend. Wij verwachten nog steeds, conform onze planning, dat in de loop van 2023 wordt gestart met de eerste kaveluitgifte.

Verkeersonderzoek Twello Noord

Voor het verkeersonderzoek is het overleg met omwonenden en belangrijke partijen gestart en zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. Wij kondigen hierbij alvast een eerste, voor iedereen toegankelijke, bewonersbijeenkomst aan over het verkeersonderzoek op donderdag 8 september 2022. Meer informatie over deze bewonersbijeenkomst vindt u binnenkort op onze website (www.voorst.nl/twello-noord).

Groenonderhoud

Inmiddels zijn wij in Twello Noord als gemeente eigenaar van een aantal percelen met bomen, struiken en hagen in het plangebied. Als nieuwe eigenaar zorgen wij nu voor het onderhoud. Inwoners kunnen dus binnenkort onderhoudswerkzaamheden waarnemen in het gebied. Dit betreffen dus geen werkzaamheden voor de geplande woningbouw.

Verdere informatie

Alle informatie over de ontwikkelingen in Twello Noord vindt u op onze website onder www.voorst.nl/twello-noord.