Afhandeling gevolgen ijskelderschade nu duidelijk


Begin 2021 zijn er damwanden in de grond getrild bij de aanleg van een ijskelder. Deze aanleg maakte onderdeel uit van de werkzaamheden voor de renovatie van het gemeentehuis in Twello. Omwonenden hebben tijdens het slaan van de damwanden trillingen gevoeld en meerdere omwonenden gaven aan schade aan hun woningen te hebben ten gevolge van die trillingen. Op 12 juli 2021 is door de fractie Lijst Arend (VoortvArend Voorst) de motie ‘Buigen of barsten: gevolgen ijskelderschade’ ingediend en deze werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In de motie kreeg het college van burgemeester en wethouders de opdracht erop toe te zien dat alle schade, als gevolg van de werkzaamheden die betrekking hebben op de bouw van de ijskelder, gecompenseerd wordt.

gemeentehuis

Welke oplossing hebben wij gevonden?

In de eerste helft van 2021 heeft een schade-expert de woningen van de omwonenden, die zich kort na het intrillen van de damwanden hadden gemeld, bekeken en voorstellen gedaan. De gemeente Voorst heeft in de tweede helft van 2021 een trillings-risicoanalyse door geotechnisch deskundig bureau Fugro laten uitvoeren. Zij concludeerden dat geen van de woningen in het omliggende gebied constructieve schade kon hebben opgelopen en dat de kans op cosmetische schade in zijn algemeenheid aanvaardbaar klein was. Dit had onder meer te maken met de korte uitvoeringstijd van de werkzaamheden (2 dagen) en de afstand van de woningen tot het werk. De omwonenden ervoeren dit echter anders. Als gemeente begrepen wij dat gevoel van de omwonenden, omdat zij immers degenen waren die zelf de trillingen hebben ervaren. Als gemeente is het echter moeilijk om er zelfstandig een conclusie aan te verbinden. Daarom beoordeelt de gemeente Voorst de bevindingen van de ingeschakelde deskundigen als leidend en relevant.

Uitkomst is coulanceregeling

De gemeente Voorst betaalt alle omwonenden, die eerder een voorstel van de schade-expert hadden ontvangen, volgens dat voorstel uit. Dit betreft een coulanceregeling en dit doet de gemeente Voorst om iedere schijn van een kans op niet gecompenseerde schade door de werkzaamheden weg te nemen.

Wat houdt de regeling in?

Nadat de gemeente Voorst geotechnisch ingenieursbureau Fugro bovengenoemde trillings-risicoanalyse liet uitvoeren, stelde zij op basis van die analyse drie omwonenden in de gelegenheid om een second opinion te laten uitvoeren. Uit de conclusie van deze schade-expert (de ‘second opinion’) maakte de gemeente Voorst op dat de voorstellen die al door de éérste schade-expert waren gedaan redelijk waren. Het college van B&W besloot op dinsdag 11 april jl. om de coulanceregeling zodanig in te vullen, dat er uitbetaald wordt volgens de voorstellen van de eerste schade-expert (ter info: dat waren de hoogste voorstellen).

Eventuele kortingen die deze eerste schade-expert wilde toepassen, past de gemeente Voorst overigens niét toe. Uitgangspunt van de gemeente Voorst is namelijk om voorliggende kwestie als een goede buur op te lossen!

Ter info: één second opinion moet nog worden afgerond. De gemeente Voorst ziet er uiteraard op toe dat dit correct gebeurt.

Geen dwingende regeling

De coulanceregeling die wordt gebruikt, is géén dwingende regeling. De betreffende bewoners hebben uiteraard gewoon de gelegenheid om de kwestie aan een rechter voor te leggen, wanneer zij het toch niet eens zijn met de door ons aangeboden regeling.

Serie gesprekken met omwonenden

Vanaf de nazomer van 2022 zijn er op initiatief van de gemeente Voorst aanvullende gesprekken met de omwonenden gevoerd door één van de wethouders en de ambtenaar die het dossier behandelt. Deze gesprekken waren bedoeld om vragen te beantwoorden, om te horen hoe de omwonenden de kwestie hebben ervaren en om te horen welke boodschap zij de gemeente wilden meegeven. Als gemeente Voorst hebben wij de gemaakte opmerkingen meegenomen om tot (proces)verbetering(en) te komen wanneer wij in de toekomst (eventueel) opnieuw met vergelijkbare processen of kwesties te maken krijgen.