Besluitenlijst 11-02-19


In de openbare raadsvergadering van 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst 2018

In de openbare raadsvergadering van 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Bommenregeling 2018 
Besluit
De raad verleent goedkeuring  voor het indienen van een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor een vergoeding van 70% over de kosten die gemaakt zijn in 2018 voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven (BGE) uit WOII.

Toelichting
Bij projecten met graafwerkzaamheden maakt het college van burgemeester en wethouders kosten voor vooronderzoek, detectie en ruiming van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het ministerie van BZK kan jaarlijks een vergoeding aangevraagd worden voor 70% van de gemaakte kosten (de Bommenregeling). Via de gemeente kunnen ook andere partijen in aanmerking komen voor deze vergoeding. Voor 2018 komt ook de provincie Gelderland in aanmerking voor deze vergoeding door werkzaamheden in de gemeente Voorst. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening bezwaarschriftencommissie
Besluit
De raad stelt de Verordening bezwaarschriftencommissie (versie 11 februari 2019) vast.

Toelichting
De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Voor de behandeling van bezwaarschriften op besluiten van de raad is het nodig een commissie in te stellen. De geldende Verordening is opgesteld in 2002, met een kleine wijziging in 2011. Het is nodig de Verordening aan te passen op een viertal punten: de commissie bestaat uit vijf leden maar hoeft niet met vijf leden zitting te houden, de beslistermijn voor de raad is gewijzigd, het schriftelijk verslag wordt digitale verslaglegging en de secretaris hoeft niet langer een ambtenaar te zijn. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Benoeming twee leden bezwaarschriftencommissie en vaststelling  vergoeding
Besluit

 1. De raad benoemt mevrouw mr. A.H.C. Bandel-Weerkamp en de heer mr. H.A. Nieuwenhuis als leden van de bezwaarschriftencommissie.
 2. De raad bepaalt de vergoeding voor leden van de commissie op € 200 per bijeenkomst voor leden en € 250 per bijeenkomst voor de voorzitter. Deze vergoeding jaarlijks te indexeren conform het in de begroting vastgestelde indexpercentage.

Toelichting
De gemeenteraad heeft een commissie van vijf leden ingesteld die adviseert over ingediende bezwaarschriften op besluiten van de raad. Drie leden van de commissie zijn door de raad benoemd op 29 maart 2018, maar daarbij zijn twee vacatures niet ingevuld. Dat was op dat moment niet nodig, omdat de commissie een slapend bestaan leidde. 

Met dit besluit zijn deze vacatures ingevuld. De reden om dit alsnog te doen is gelegen in het feit dat een raadsbesluit over de Wet voorkeursrecht gemeenten in Twello kan leiden tot bezwaarschriften. Tevens heeft de raad de vergoeding voor de commissieleden vastgesteld. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op meerdere percelen in Twello
Besluit

 1. De raad stelt de locatiestudie Twello.250 Woningbouwlocaties landschappelijk onderzoek vast.
 2. De raad besluit ingevolge artikel 2 juncto artikel 5 van de Wvg, op meerdere percelen zoals opgenomen en aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart en perceellijst, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen betrokken zijn geweest in het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot een voorlopige aanwijzing van 13 november 2018.
 3. De raad besluit gezien de vereiste spoed en het beoogde doel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:11 sub a en sub c. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen en daarom artikel 4:8 van de Awb buiten toepassing te laten.
 4. De raad besluit toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door dit besluit (inhoudende een besluit tot aanwijzing) voor iedereen ter inzage te leggen en op de voorgeschreven wijze bekend te maken.
 5. De raad is voornemens om over te gaan tot het opnemen van de betrokken percelen in een nog vast te stellen structuurvisie of bestemmingsplan.
 6. De raad machtigt het college van burgemeester en wethouders om alle in het kader van de Wvg noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer het doen vertegenwoordigen van de gemeenteraad in bezwaar- en beroepsprocedures en/of overige rechtsgedingen.
 7. De raad machtigt het college van burgemeester en wethouders om voor een bedrag van € 4 mln. per begrotingsjaar grondaankopen te doen voor wat betreft de in het kader van de Wvg aangewezen percelen voor de periode dat de Wvg van kracht is.

Toelichting
Het college stelt voor om op zoeklocaties voor woningbouw in Twello een voorkeursrecht als bedoeld in de Wvg te vestigen, om de regierol van de gemeente te kunnen pakken. Dit houdt in dat eigenaren hun onroerende zaak eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze zouden willen verkopen. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 16 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).

Motie “Tribuut; Project Gebruiksoppervlakte (GBO) van Gemeente Belangen, CDA, D66, VVD-Liberaal2000, Lijst Arend, PvdA-GroenLinks en Fractie Suelmann
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de afspraak is dat Tribuut geen reserves opbouwt en overschotten terugvloeien naar de gemeenten
 • het overschot van het opstartbudget in dit geval gebruikt kan worden voor het 'Project Gebruiksoppervlakte (GBO)'
 • Tribuut bij het opstellen van de kostenraming voor Voorst een aftrek toepast voor de objecten (woningen en niet woningen) die, op basis van nieuwbouw, al juist zijn geregistreerd in onze Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en met de objecten (niet woningen), die al geheel dan wel gedeeltelijk gecontroleerd en opgewerkt zijn in onze BAG

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • een zienswijze in te dienen waarin kenbaar wordt gemaakt dat;
  - Tribuut de geraamde totale kosten van € 1.300.000 voor het 'Project Gebruiksoppervlakte (GBO)', voor een deel, kan en moet financieren uit eigen middelen, namelijk uit een deel van het overgebleven opstartbudget van € 900.000
  - Tribuut de geraamde kosten van het Project GBO moet onderbouwen met per object een adequate kostenonderbouwing voor woningen en niet woningen
 • de deelnemende raden in kennis te stellen van de Voorster zienswijze
 • het bestuur van Tribuut te verzoeken een zienswijzenotitie op te stellen en te versturen naar alle deelnemende gemeenteraden.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Die vlieger gaat niet op” over Luchthavenbesluit Lelystad van PvdA-GroenLinks, Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend en Fractie Suelmann
Besluit
De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • voor 21 februari 2019 namens de gemeente Voorst een zienswijze in te dienen als reactie op het ontwerpbesluit
 • in deze zienswijze op te nemen dat een tijdelijke openstelling van Lelystad niet akkoord is
 • in deze zienswijze bezwaar te maken tegen het gewijzigde luchthavenbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage en hierin minimaal op te nemen dat:
 1. nut en noodzaak onvoldoende aangetoond zijn
 2. het effect op onze hele gemeente niet of onvoldoende onderzocht is
 3. de gevolgen voor Teuge Airport en met name het paracentrum niet meegenomen zijn
 4. het onwenselijk is om nu deze documenten voor te leggen terwijl nog geen duidelijkheid bestaat vanuit de Europese commissie
 5. vrachtvluchten nadrukkelijk uitgesloten moeten worden
 6. eerst openheid te geven over alle documenten, onderzoeken en belangen die samenhangen met een eventuele opening van Lelystad Airport

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 21 januari 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 21 januari 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag ronde-tafelgesprekken 28 januari 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 11 februari 2019 vast met inachtneming van het mondelinge wijzigingsvoorstel van raadslid Schimmel, dat wil zeggen met de tekst uit de e-mail van 11 februari 2019 van mevrouw Hulscher.

Toelichting
De raad stelt het verslag met inachtneming van het mondelinge wijzigingsvoorstel van raadslid Schimmel, dat wil zeggen met de tekst uit de e-mail van 11 februari 2019 van mevrouw Hulscher, met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen amendement en motie

 • Amendement van VVD-Liberaal2000, Lijst Arend en PvdA-GroenLinks over toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten. Het amendement is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann). 
 • Motie “Altijd open, dat is de wens!” over campings het hele jaar open van VVD-Liberaal2000, Lijst Arend en Fractie Suelmann. De motie is verworpen met 5 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u op de raadsinformatiepagina bekijken. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.