Besluitenlijst 11-03-2019 en 12-03-2019


Gemeenteraad Voorst 2018

In de openbare raadsvergaderingen van maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Besluiten raadsvergadering 11 maart:

Bekrachtigen geheimhouding op Fasedocument gemeentehuis en bijlagen tot 22 maart 2019
(dus op alle bijlagen bij raadsmededeling Z-19-01062_2019-10063)
Besluit
1. De raad bekrachtigt de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op alle bijlagen behorende bij de raadsmededeling/voorhangprocedure fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst (nummer Z-19-01062_2019-10063);
2. De raad besluit de  geheimhouding per 22 maart 2019 te beëindigen. 

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders is van plan een besluit te nemen over het fasedocument definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis. Voordat het college definitief een besluit neemt wordt de raad in de gelegenheid gesteld hierover zijn mening te geven. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 1 april 2019. In verband met de aanbestedingsprocedure voor total engineering, die parallel  loopt, heeft het college tot 22 maart geheimhouding op het fasedocument met bijlagen gelegd. De raad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen, omdat selectie van deze total engineer gebeurt op basis van visie op aanpak plan en niet op basis van ontwerp. Daarom is het noodzakelijk dat de kandidaten binnen de selectie niet voor 22 maart 2019 de beschikking krijgen over of inzage in het fasedocument definitiefase inclusief de bijlagen. 
De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Oude Zutphenseweg
Besluit
De raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna het college van burgemeester en wethouders de definitieve vergunning afwijking bestemmingsplan kan verlenen.

Toelichting
Op 19 december 2018 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om de provinciale verordening te wijzigen. Daarmee mag het bestemmingsplan gewijzigd worden voor meer functies dan uitsluitend glastuinbouw. Daarbij is met name genoemd wijziging voor zonneparken of een waterfabriek. Kronos Solar, een ontwikkelaar op gebied van zonne-energie, heeft met de grondeigenaar Schoneveld Breeding een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren aan weerszijden van de Oude Zutphenseweg te Wilp. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2018 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij heeft het college de toezegging gedaan om een participatief proces met initiatiefnemer, grondeigenaar en omgeving te starten om de omgeving te betrekken bij de inhoud van het plan en mogelijkheden om deel te nemen na te gaan. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien. 
De raad heeft het voorstel aangenomen met 17 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66) en 2 stemmen tegen (Lijst Arend en Fractie Suelmann).

Motie “Het gaat wel om kwantiteit” over Zonnepark Oude Zutphenseweg van PvdA-GroenLinks
Besluit
De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • In de anterieure overeenkomst vast te leggen dat de 13 MVA met een zo klein mogelijke oppervlakte gerealiseerd moet worden;
  • Bij de inpassing uit te gaan van de afstanden tot woningen zoals die ook gehanteerd gaan worden bij het zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek.

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 februari 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 18 februari 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 18 februari 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag ronde-tafelgesprekken 4 maart 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 4 maart 2019 vast. 

Toelichting
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 4 maart 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen moties

  • Motie “Achter de wolken schijnt de zon 1” over inrichting en aanleg Zonnepark Oude Zutphenseweg in samenwerking met de buurt van Fractie Suelmann. De motie is verworpen met 1 stem voor (Fractie Suelmann) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend).
  • Motie “The answer is blowing in the wind” over windenergie en zon op daken van Lijst Arend. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken.

Besluiten raadsvergadering 12 maart:

Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Broekstraat Klarenbeek 
Besluit
De raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna het college van burgemeester en wethouders de definitieve vergunning afwijking bestemmingsplan kan verlenen.

Toelichting
Prowind, een ontwikkelaar op het gebied van zonne-energie, heeft in Klarenbeek met enkele grondeigenaren een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren ten westen van de Broekstraat en ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een participatief proces met de omwonenden, belanghebbenden en initiatiefnemer te starten. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien.

De raad heeft het voorstel aangenomen met 16 stemmen voor (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp, mr. S.J.T. Homan, E.K. Horstman,  H.G.M. Jansen-Greiving en J.I.H.M. Lubberink van fractie Gemeente Belangen en de fracties VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 2 stemmen tegen (R.G.H. Hazelaar van de fractie Gemeente Belangen en de fractie Lijst Arend).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217 of Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of via raad@voorst.nl