Besluitenlijst 15 juni 2020


In de digitale openbare raadsvergadering van 15 juni 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Besluitenlijst 15 juni 2020

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt hier de videotulen terugkijken 

Bestemmingsplan Dijkhofstraat 12A – 12B en 16, Twello

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Dijkhofstraat 12A-12B en 16, Twello ongewijzigd vast.

Toelichting
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de woonbestemming van de huidige woning Dijkhofstraat 16 te verplaatsen naar het voormalige koetshuis en gemeentelijk monument Dijkhofstraat 12A-12B. De panden liggen op korte afstand van elkaar op het landgoed. De huidige woning wordt bijgebouw. Wegens huurdersbescherming voor de huidige bewoners van de Dijkhofstraat 16 is de omvorming van dit pand tot bijgebouw niet per direct mogelijk. Het “uitwisselen” van de woonfunctie tussen de gebouwen is alleen mogelijk als er een overgangsregeling wordt getroffen voor deze mensen. De eigenaren gaan op het landgoed yoga retreats aanbieden. Daarbij willen zij de deelnemers ook laten overnachten. Zowel voor het omwisselen van de woonfunctie als het verruimen van de overnachtingsmogelijkheden is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het plan heeft 6 weken ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

PlusOV; verzoek toestemming tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

Besluit
De raad verleent het college van burgemeester en wethouders toestemming om de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen.

Toelichting
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken samen in de gemeenschappelijke regeling PlusOV. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 moet expliciet in de Gemeenschappelijke Regeling geregeld worden dat PlusOV zich aansluit bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorig jaar heeft opgericht. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling moet worden aangepast.  Hierdoor is het bestuur officieel bevoegd zijn medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als voorheen en die ook voor medewerkers van de gemeenten gelden. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Regelingen op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2020

Besluit
De raad stelt de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2020 vast.

Toelichting
De Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst moet worden aangepast, omdat de raad op verschillende onderdelen anders wil, of naar aanleiding van wetswijzigingen, anders moet werken. De wijzigingen hebben betrekking op de procedure voor de benoeming van wethouders, hoe een fractie wordt gevormd en heet, een derde plaatsvervangend voorzitter van de raad en lid van de werkgeverscommissie griffie, een noodzakelijke aanpassing met betrekking tot de rechtspositie van de griffie en de categorisering van brieven aan de raad. De raad heeft het voorstel aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).
 

Plaatsvervangend voorzitter van de raad, tevens lid werkgeverscommissie

Besluit
De raad benoemt mevrouw M.M.G. Suelmann met ingang van 15 juni 2020 tot 3e plaatsvervanger van de burgemeester als voorzitter van de raad ingevolge artikel 77, lid 1 Gemeentewet en als waarnemer van het ambt van de burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester en alle wethouders ingevolge artikel 77, lid 2 Gemeentewet.

Toelichting
Op 29 maart 2018 heeft de raad de heer E.K. Horstman en op 23 maart 2020 mevrouw J.H. van Amerongen-Elfferich aangewezen als respectievelijk 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad. De raad wil nu een 3e plaatsvervanger aanwijzen, om meer zekerheid te hebben dat een plaatsvervanger beschikbaar is als dat nodig is. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 25 mei 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 25 mei 2020 vast.

Toelichting
De raad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juni 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 2 juni 2020 vast.

Toelichting
De raad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 3 juni 2020 vast.

Toelichting
De raad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Jaarstukken 2019 gemeente Voorst

Besluit

 1. 1. De raad stelt de jaarstukken 2019 vast met een nadelig resultaat van € 1.459.200, zijnde een nadelig resultaat van € 2.094.500 uit de normale exploitatie en een voordelig resultaat van € 635.300 uit de grondexploitatie.
 2. 2. De raad gaat akkoord met de bestemming van het resultaat door:

- toevoeging van € 237.100 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten, zijnde de ontvangen klimaatmiddelen voor de transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten bestemd voor de uitvoering van het klimaatakkoord;

- toevoeging van € 35.000 aan de bestemmingsreserve Eenmalige investeringen incidentele raadsbesluiten, zijnde het niet bestede deel van het budget voor pilots en projecten voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het aantal thuiszitters en dit bedrag in 2020 voor dit doel in te zetten;

- onttrekking van € 1.731.300 aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Toelichting
Het college biedt de raad de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening 2019 sluit met een totaal nadelig resultaat van € 1.459.200. Binnen het sociaal domein zijn op onderdelen hogere en op andere onderdelen juist lagere lasten dan verwacht. Tegenvallers zijn ook een lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen en een afwaardering van gronden. Een voordeel was het resultaat vanuit de grondexploitatie en uit de verkoop van enkele gemeentegronden en van een bedrijfsruimte. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Voortgangsbericht 2020 

Besluit

 1. 1. De raad brengt het nadeel van in totaal € 461.925 voor het jaar 2020 ten laste van het begrotingsresultaat 2020 en stelt de uit het Voortgangsbericht voortvloeiende budgetwijziging vast.
 2. 2. De raad besluit bij de opstelling van de begroting 2021 de voordelen en/of nadelen met een structureel karakter uit het Voortgangsbericht 2020 te verwerken.

Toelichting
Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie aan de raad over de actuele ontwikkelingen. Het college ziet aanleiding voor concrete bijsturingsvoorstellen van structureel € 461.925 nadelig. Dit komt vooral door een lagere verwachte opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 200.000); een lagere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 186.000) en andere kleinere afwijkingen van samen
€ 75.925 nadelig. In het Voortgangsbericht 2020 gaat het college uitgebreid in op de huidige coronacrisis. Over wat dit betekent voor de financiën van de gemeente bestaat nog veel onduidelijkheid. Het voorstel is aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend).

Motie “Van grijs naar groen” over energieleveranciers in gemeentelijke gebouwen van Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • als de gemeente het goede voorbeeld zegt te willen geven aan haar inwoners, hoe om te gaan met gebouwen in relatie tot duurzaamheid, deze ambitie niet rijmt met de eigen energieleveranciers;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • bij het afsluiten van nieuwe energiecontracten voor de gemeentelijke gebouwen de duurzaamste keuze te maken, om zo een bijdrage te leveren aan de omslag naar schone energie.

Toelichting
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Motie “Zoeken naar houvast” over financiële scenario’s in meerjarenperspectief na Covid-19 van D66 en VVD-Liberaal2000

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • bij onzekerheid naar oplossingen kan worden gezocht in beschrijvende scenario’s;
 • ongetwijfeld door “onze” financiële experts nu al nagedacht wordt hoe eventuele tekorten kunnen worden opgevangen;
 • de raad daar in moet worden betrokken zodat oplossingsrichtingen in het najaar tijdens het prioriteren en begroten in meerjarenperspectief kunnen worden meegenomen;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • diverse financiële scenario’s direct na het zomerreces (uiterlijk 24 september) aan de raad te presenteren met de kennis die tot dat moment voorhanden is, inclusief een scenario met een sluitende begroting zonder lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanpassing algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst

Besluit

 1. 1. De raad stelt de wijziging van de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst vast.
 2. 2. De raad neemt kennis van de ontwerpbeleidsregels waarin een vereenvoudigde procedure staat voor verlening van subsidies van bescheiden omvang.

Toelichting
Het proces voor subsidies van bescheiden omvang kan makkelijker, vindt het college. Nu moet elke vereniging ieder jaar weer subsidie aanvragen. Het college stelt voor dit proces om te draaien. Dus tenzij de vereniging een wijziging meldt, loopt de subsidie door. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over bestemming positief resultaat VNOG van VVD-Liberaal2000

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de uitgaven van de VNOG om haar Toekomstvisie te realiseren reeds in de begroting voor de komende jaren zijn opgenomen, zodat per saldo geen beroep op het positieve resultaat over 2019 gedaan hoeft te worden; 
 • het positieve resultaat over 2019 aan de gemeenten dient te worden terugbetaald;

de gemeenteraad draagt de portefeuillehouder VNOG van de gemeente Voorst op:

 • in het algemeen bestuur het hierboven gegeven standpunt naar voren te brengen als een zienswijze van de raad van Voorst op de begroting 2021 - 2014;
 • in de vergadering van het algemeen bestuur tegen elk voorstel van het dagelijks bestuur over de bestemming van het resultaat over 2019 te stemmen, anders dan een voorstel inhoudende dat het resultaat over 2019 aan de deelnemende gemeenten wordt geretourneerd;
 • zich in te spannen om medebestuursleden van het algemeen bestuur te winnen voor het standpunt dat het resultaat over 2019 aan de deelnemende gemeenten wordt geretourneerd en de raad te informeren welke acties hij daartoe heeft ondernomen;
 • zich ervoor in te spannen dat in de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur, waarin het voorstel tot resultaatbestemming aan de orde komt, zichtbaar is wat hij over dat onderwerp heeft gestemd met een motivatie.

Toelichting
De motie is aangenomen met 16 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).

Verworpen motie

 • Motie over schuldhulpverlening van Lijst Arend;
  de motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (Gemeente Belangen,
  VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier HIER bekijken. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken en/of luisteren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl