Besluitenlijst 16-12-19


In de openbare raadsvergadering van maandag 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst 2019

In de openbare raadsvergadering van maandag 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
Besluit
De gemeenteraad herbenoemt de heer C. van Dijk tot voorzitter van de rekenkamercommissie voor de periode van 1 januari 2020 – 1 januari 2024.

Toelichting
De gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Brummen en Voorst functioneert sinds 1 januari 2006. De Verordening rekenkamercommissie 2005 bepaalt dat de commissie uit drie leden bestaat. De termijn van benoeming van de heer Van Dijk loopt af per 31 december 2019. Hij heeft aangegeven dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. De overige leden van de rekenkamercommissie hebben aangegeven de heer Van Dijk zeer te waarderen als voorzitter en graag te zien dat de raad hem herbenoemt. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Brummen – Voorst 
Besluit
De raad besluit de samenwerking met Brummen inzake de rekenkamercommissie voort te zetten voor de periode van 1 januari 2020 – 1 januari 2024.

Toelichting
De gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Brummen en Voorst functioneert sinds 1 januari 2006. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de samenwerking iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. Deze termijn van 4 jaar verloopt dit kwartaal. De rekenkamercommissie heeft aangegeven dat de samenwerking tussen Brummen en Voorst goed verloopt. Voor de leden heeft de combinatie (werken voor Brummen èn Voorst) meerwaarde. Daarom wordt voorgesteld de samenwerking met de gemeente Brummen voor de periode van 1 januari 2020  tot 1 januari 2024 voort te zetten. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

PlusOV/Tribuut; verzoek toestemming lidmaatschap VNG-werkgeversvereniging 
Besluit
De gemeenteraad verleent toestemming aan PlusOV en Tribuut voor het lidmaatschap bij de VNG-werkgevers-vereniging vooruitlopend op formele wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Tribuut en Basismobiliteit.

Toelichting
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat de arbeidsrelatie tussen ambtenaren en hun overheidswerkgever voortaan onder het private arbeidsrecht valt. Het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht vervalt daarmee. De VNG richt een nieuwe werkgeversvereniging op om ook gemeenschappelijke regelingen als werkgever de mogelijkheid te bieden om de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten te blijven volgen. De samenwerkingsverbanden PlusOV en Tribuut hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gevraagd om toestemming voor lidmaatschap van die VNG-werkgeversvereniging. PlusOV en Tribuut worden in dit voorstel gelijk “behandeld” omdat de positie en verzoekbrieven van deze beide gemeenschappelijke regelingen vergelijkbaar is. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag rondetafelgesprekken 2 december 2019
Besluit
De gemeenteraad stelt het verslag van de rondetafelgesprekken van 2 december 2019 vast.

Toelichting
De gemeenteraad stelt het verslag van de rondetafelgesprekken van 2 december 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vast.

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. De invoering van een abonnementstarief maakt een technische wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning nodig. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020 vast.

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. Een hogere OZB-belasting wordt voorgesteld naast een lagere rioolheffing en een hoger vastrecht afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 3 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Verordening rioolheffing Voorst 2020 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening rioolheffing Voorst 2020 vast.

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. Een hogere OZB-belasting wordt voorgesteld naast een lagere rioolheffing en een hoger vastrecht afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2020 (2019-75169) 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2020 vast.

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. Een hogere OZB-belasting wordt voorgesteld naast een lagere rioolheffing en een hoger vastrecht afvalstoffenheffing.  De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening toeristenbelasting Voorst 2020 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening toeristenbelasting Voorst 2020 vast.

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Legesverordening Voorst 2020 
Besluit
De gemeenteraad stelt de Legesverordening Voorst 2020 met de Tarieventabel 2020 behorende bij de Leges-verordening Voorst 2020 vast. 

Toelichting
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. Bijzonder dit jaar zijn verder diverse kleine wijzigingen in de legesverordening, zoals o.a. als gevolg van de renovatie van het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen  (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Precariobelasting Vitens 
Besluit

  1. De gemeenteraad stelt een bedrag van € 1.150.560,-- ter beschikking voor de verplichte terugbetaling van de aanslagen precariobelasting 2014, 2015 en eerste helft van 2016 aan Vitens;
  2. De gemeenteraad besluit de algemene reserve vrij aanwendbaar aan te wenden ter dekking van deze uitgave.
  3. De gemeenteraad besluit de aan de belastingplichtigen gecompenseerde precariobelasting, verrekend via de rioolheffing 2017 van Tribuut, ad € 119,85 per huishouden niet te verhalen.

Toelichting
In een geschil tussen Vitens en de gemeente Voorst heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan ten nadele van de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente geheven precariobelasting aan Vitens moet terugbetalen. De terugbetaling betekent een nadeel voor de gemeente Voorst van in totaal € 1.150.560. De gemeente Voorst had eerder alle Voorster huishoudens al gecompenseerd voor een hogere rekening van Vitens en zij behouden hun voordeel.  De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 
Besluit
De gemeenteraad stelt de eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2019 vast met inachtneming van het amendement van PvdA-GroenLinks dat inhoudt dat een extra artikel wordt opgenomen: 

"Artikel 4.6.3 Verbod op het verspreiden van plastic confetti

  1. Het is verboden plastic confetti, in welke vorm en op welke wijze ook, te verspreiden in de openbare ruimte.
  2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid."

Toelichting
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum heeft een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het opnemen van een ondermijningsartikel en een artikel op het gebied van (het tegengaan van) outlaw motorcycle gangs (OMG's). Daarnaast zijn er technische wijzigingen en een nieuw artikel dat een verbod op het oplaten van ballonnen bevat. 

Het amendement van PvdA-GroenLinks is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen). Het raadsvoorstel, met in achtneming van het amendement, is eveneens met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking 
Besluit
De gemeenteraad verleent het  college van burgemeester en wethouders toestemming om de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

Toelichting
De vraag was of Tribuut bevoegd was om de hardheidsclausule toe te passen of dat die bevoegdheid bij de colleges van de deelnemende gemeentes was gebleven. Een werkgroep heeft deze vraag bestudeerd en dit heeft geleid tot het voorstel voor enkele technische wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen motie

  • Motie trap-op-trap-af over het Gemeentefonds van Lijst Arend 
    De motie is verworpen met 5 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66)

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl