Besluitenlijst 17-06-2019


In de openbare raadsvergadering van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Benoeming leden welstandscommissie

Gemeenteraad gemeente Voorst

Besluit
De raad benoemt de vijf voorgestelde leden van de welstandscommissie: ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout, L.S.C. (Bert) Statema, P. (Peter) van Aarsen Arch. AVB, ir. S. (Sandra) Schuit en  ir. M. (Mireille) Huiskamp-Langendijk. 

Toelichting
Door het vertrek van de rayonarchitect (pensioen) van het Gelders Genootschap en wijzigingen binnen de welstandscommissie moeten nieuwe leden van de welstandscommissie worden benoemd. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanwijzen functionaris gegevensbescherming

Besluit
De raad benoemt de heer H. Olsman tot functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad.

Toelichting
In verband met de aanstaande pensionering van de huidige functionaris gegevensbescherming moet een opvolger worden aangewezen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verantwoording fractiebijdragen 2e t/m 4e kwartaal 2018

Besluit

 1. De raad stelt het totaal door de fracties terug te betalen bedrag vast op € 4.208,02 (als volgt onderverdeeld: Gemeente Belangen € 2.885,34, VVD-Liberaal 2000 € 18,96, CDA € 0,63, PvdA-GroenLinks € 87,72, D66 € 56,28  en Lijst Arend € 1.159,09).
 2. De raad voegt het door de fracties terug te betalen bedrag ad € 4.208,02 toe aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Toelichting
Op grond van de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst is voor het 2e t/m 4e kwartaal 2018 een bijdrage aan de fracties verstrekt. De bijdrage is bedoeld om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. De fractiebijdragen zijn als voorschot uitbetaald. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is het voorschot voor 2018 in twee delen uitbetaald (over het 1e kwartaal en over het 2e t/m 4e kwartaal 2018). Over de verantwoording van het 1e kwartaal 2018 heeft de raad een besluit genomen op 24 september 2018. In dit voorstel wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de fractiebijdragen 2e t/m 4e 2018, wordt de fracties opgedragen het per 31 december 2018 resterende saldo terug te betalen en geeft de raad een bestemming aan het deel dat niet door de fracties is besteed.

De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Mutatie fractievertegenwoordiger

Besluit
De raad verleent de heer ing. R.M. Arcos Aguilera per 17 juni 2019 ontslag als fractievertegenwoordiger voor de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor de fractie van het CDA.

Toelichting
De heer ing. R.M. Arcos Aguilera heeft gemeld dat hij per 17 juni 2019 zijn werkzaamheden als fractievertegenwoordiger voor de fractie van het CDA wil beëindigen. De gemeenteraad heeft op voordracht van de fracties fractievertegenwoordigers benoemd. Het is ook aan de raad om de heer Arcos Aguilera ontslag te verlenen.

De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan  Molenstraat 33, Twello
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello ongewijzigd vast.

Toelichting
Initiatiefnemer heeft gevraagd om een nieuw bestemmingsplan voor een deel van het perceel Molenstraat 33, 33A en 33B in Twello. Initiatiefnemer wil het gehele pand in gebruik nemen voor reguliere woondoeleinden. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Jaarstukken 2018 gemeente Voorst
Besluit

 1. De raad stelt de jaarstukken 2018 met een nadelig resultaat van € 3.164.700,-- vast, zijnde een nadelig resultaat van € 3.544.700,-- uit de normale exploitatie en een voordelig resultaat van € 380.000 uit de grondexploitatie;
 2. De raad gaat akkoord met de bestemming van het resultaat door onttrekking van € 3.164.700 aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Toelichting
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus 2018. De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van € 3.164.700. Het nadelig resultaat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door forse tekorten binnen de jeugdzorg (de kosten zijn in 2018 € 2.4 mln hoger dan de begrotingsraming van € 7.2 mln) en Wmo-voorzieningen inclusief voorzieningen gehandicapten, bijzondere bijstand, bijstand voor zelfstandigen en een hogere bijdrage aan de VNOG. Daarnaast zijn er meevallers zoals een voordelig resultaat uit de grondexploitatie, opbrengst verkoop gemeentegronden en lagere uitvoeringslasten voor bijstand en IOAW/IOAZ. De raad heeft het voorstel aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Motie “Meten is weten” over indicatoren in het jaarverslag van de gemeente Voorst van Gemeente Belangen, Fractie Suelmann, D66, CDA, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVD-Liberaal2000
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de raad door de wisselende indicatoren niet kan zien hoe het verloop gedurende enkele jaren is;
 • de raad gedurende een aantal jaren dezelfde indicatoren nodig heeft om het verloop goed te kunnen monitoren en desgewenst bij te sturen;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op met ingang van de jaarstukken over 2019 alle verplichte indicatoren op te nemen en bij iedere indicator het verloop zichtbaar te maken (en als een indicator mogelijk niet wordt gemonitord hier melding van te maken); vanaf 2017 met uiteindelijk een voortschrijdende trendreeks van 5 jaar.

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “De status van statushouders” over statushouders en bijstand van Fractie Suelmann, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • het van belang is dat statushouders zo snel mogelijk integreren in onze samenleving;
 • het aantal statushouders en het resultaat van de integratieprocessen inzichtelijk moeten zijn voor het maken en bijsturen van beleid;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op de raad te informeren over:

 • het totaal aantal statushouders in de gemeente Voorst;
 • hoeveel hiervan, en hoeveel langdurig, in de bijstand zitten;
 • de oorzaken waarom zij langdurig in de bijstand zitten;
 • wat het college doet om deze oorzaken weg te nemen.

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen). 

Afbouwregeling papierinzameling 2019
Besluit

 1. De raad stemt in met de afbouwregeling van vijf jaar voor de papier inzamelende verenigingen (het gaat om verenigingen, scholen, en andere instanties, gemakshalve verenigingen genoemd);
 2. De raad stelt de eenmalig benodigde € 70.000 beschikbaar ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Toelichting
Gedurende lange tijd is in de gemeente Voorst papier ingezameld door vrijwilligers van verenigingen. Vanaf 1 januari 2019 kon de papierinzameling niet meer op de gangbare wijze met vijf tot zes wagens op zaterdag met vrijwilligers als beladers, uitgevoerd worden door Renewi. In meerdere overleggen met de verenigingen is naar een afbouwregeling toegewerkt, waarbij de verenigingen zelf een keuze uit enkele opties konden maken. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Voortgangsbericht 2019
Besluit

 1. De raad brengt het nadeel van in totaal € 1.349.350 voor het jaar 2019 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 en stelt de uit het Voortgangsbericht 2019 voortvloeiende budgetwijziging vast;
 2. De raad besluit bij de opstelling van de begroting 2020 de voordelen en/of nadelen met een structureel karakter uit het Voortgangsbericht 2019 te verwerken.

Toelichting
Het voortgangsbericht is het eerste bijsturingsinstrument in de planning & control-cyclus. De ontwikkelingen over de eerste helft van 2019 geven een nadeel aan van € 1.349.350. De gestegen uitgaven aan jeugdzorg spelen ook in het voortgangsbericht een hoofdrol. De tekorten die in 2018 zijn opgetreden werken immers voor een groot deel door in de volgende begrotingsjaren. Andere tegenvallers zijn gestegen uitgaven aan voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, een hogere bijdrage aan de VNOG en meeruitgaven voor het vervoer via PlusOV. Meevallers zijn een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hogeren inkomsten uit de OZB. Het voorstel is aangenomen met 10 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en Fractie Suelmann).

Motie over begroting 2020 – 2023 VNOG (beleid) van Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat de raad van Voorst middels deze motie kenbaar maakt wat in ieder geval opgenomen moet worden in de begroting 2020 – 2023;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op namens de raad als zienswijze in te dienen dat:

 • benchmarking met andere veiligheidsregio’s wordt gedaan op basis van de baten uit de algemene uitkering gemeentefonds "cluster openbare orde en veiligheid" gerelateerd aan de daadwerkelijke bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio’s en niet op basis van euro per inwoner;
 • benchmarking met andere veiligheidsregio’s wordt gedaan op basis van de financiële kengetallen conform BBV (commissie Depla);
 • het beleid ten aanzien van vrijwilligers(vergoeding) separaat aan de begroting aangeboden wordt aan de raden;
 • indien bovenstaande niet ingewilligd wordt door het algemeen bestuur tegen de begroting 2020 - 2023 zal worden gestemd;
 • de VNOG wordt opgedragen een zienswijzennotitie te maken met een inhoudelijke, bestuurlijke reactie op alle ingediende zienswijzen;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders verder op de deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze motie.

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over reparatie begroting (VNOG in control) van Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • een kritische (advies)commissie een essentieel onderdeel vormt om de organisatie continue een spiegel voor te houden en gevraagd / ongevraagd advies moet kunnen uitbrengen aan AB, DB en gemeenteraden;
 • een kritische (advies)commissie het zicht op de rol van de commissie Middelen bij de voorbereiding van de voorstellen die te maken hebben met het financieel beleid van de VNOG kan vergroten;
 • de structurele taakstelling van € 2,4 miljoen die voortvloeide uit de zero based aanpak één van de belangrijkste oorzaken is van de ontstane tekorten;
 • de voorgestelde korte termijn besparingen en efficiëntie op de begroting er niet toe mag leiden dat de bedrijfsvoering onder druk komt te staan, behalve als hier ook de nodige reductie van werkzaamheden tegenover staan;
 • de interne beheersing van de VNOG bij de directeur / commandant en het management team moet blijven liggen en zijsturing van burgemeesters en raden niet wenselijk is;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op namens de raad de volgende zienswijze in te dienen dat Voorst wil dat:

 • een nieuwe (advies)commissie wordt ingesteld, voor in ieder geval de komende 4 jaar, die continu alle voorstellen, aanbevelingen van de commissie Van Arkel en het plan van aanpak toetst en hierover rapporteert met gevraagd / ongevraagd advies aan het DB, AB en de deelnemende raden; 
 • inzichtelijk moet zijn en recht gedaan moet worden aan de reductie van werkzaamheden ten opzicht van de voorgestelde korte termijn besparingen en efficiëntie in de begroting;
 • indien bovenstaande niet ingewilligd wordt tegen de begroting 2020-2023 en begrotingswijziging 2019 gestemd wordt;
 • de VNOG wordt opgedragen een zienswijzennotitie te maken met een inhoudelijke, bestuurlijke reactie op alle ingediende zienswijzen;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders verder op de deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze motie.

Toelichting
De raad heeft het voorstel aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Motie over VNOG: de planning (proces) van Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, Fractie Suelmann en Lijst Arend
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de opgestelde planning een prettige weergave is;
 • de vijfde bullet uit de opdracht van de motie uit de gemeente Oude IJsselstreek door de raad van Voorst wordt onderschreven;
 • voor een goede afstemming tussen deelnemende gemeenteraden het prettig is om in een vroeg stadium geïnformeerd te zijn over de P&C documenten en andere (financiële) documenten;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op in de algemeen bestuursvergadering van de VNOG  namens de raad te kennen te geven dat Voorst wil dat:

 • de raad structureel geïnformeerd wordt over de oplossingsrichting (businessplan en transitieplan) en zorg te dragen voor kwartaalrapportages uitgewerkt in dashboardinformatie zodat de raad snel weer in positie komt en haar kaderstellende taak kan uitvoeren; (Bron: vijfde bullet uit de opdracht van de unaniem aangenomen motie Oude IJsselstreek – 25 april 2019)
 • het uiteindelijke gekozen scenario cq. Kadernota 2021–2024 na 12 december 2019 ter zienswijze aan alle deelnemende gemeenten wordt voorgelegd;
 • indien bovenstaande niet ingewilligd wordt door het algemeen bestuur niet akkoord wordt gegaan met de voorgestelde planning;

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders verder op de deelnemende raden zo spoedig mogelijk  in kennis te stellen van deze motie.

Toelichting 
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

PlusOV; wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Besluit
De raad verleent toestemming aan het college om de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen.

Toelichting
De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben besloten het routegebonden vervoer (het leerlingenvervoer, vervoer op grond van de Jeugdwet en het vervoer voor dagbesteding op grond van de Wmo) niet meer door PlusOV maar onder eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit op een aantal punten moet worden aangepast. De raad heeft het voorstel aangenomen met 10 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en Fractie Suelmann).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 mei 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 20 mei 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 27 mei 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 27 mei 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 3 juni 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen amendement

 • Amendement over tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie in voortgangsbericht van PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000, Lijst Arend en Fractie Suelmann

Het amendement is verworpen met 8 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66). 

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken: 

https://voorst.notubiz.nl/vergadering/573954/RAAD%2017-06-2019  
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of raad@voorst.nl