Besluiten raadsvergaderingen 21 september en 23 september 2020


In de openbare raadsvergadering van maandag 21 september en woensdag 23 september heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst

Het audioverslag van de raadsvergadering van 21 september kunt u hier afluisteren.
Het audioverslag van de raadsvergadering van 23 september kunt u hier afluisteren.

Besluiten raadsvergadering maandag 21 september:

Benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur

Besluit
De raad benoemt mevrouw M. Langelaan uit Empe tot  lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur.

Toelichting
De Stichting Archipel Bestuur is de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. De stichting wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model. Het bestuur bestaat uit een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan. Het voorstel om mevrouw Langelaan te benoemen is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

Besluit
De raad benoemt de raadsleden P.T.M. Jonkman, B.M. Grevinga en V.C.J. Groothuis - Beijer als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de toelating van de opvolger van de heer R.W. Kooij als lid van de raad van de gemeente Voorst in de raadsvergadering van 21 september 2020.

Toelichting
Raadslid de heer R.W. Kooij is op 19 augustus 2020 overleden. De voorzitter van het centraal stembureau heeft bij besluit van 7 september 2020 de heer G.A. Rutgers benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Voorst. De heer Rutgers heeft op 10 september 2020 meegedeeld dat hij de benoeming aanneemt. Voordat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 21 september 2020 een besluit over de toelating van de heer Rutgers kan nemen, dient de raad de zogenaamde geloofsbrieven te onderzoeken, conform artikel 2.3 uit de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad 2020. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 7 september 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 7 september 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 9 september 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.W. Kooij en toelating in de raad

Besluit
De raad besluit de heer G.A. (Toon) Rutgers toe te laten als lid van de raad van de gemeente Voorst.

Toelichting
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer G.A. Rutgers onderzocht. Het is de commissie gebleken dat de heer G.A. Rutgers aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert de gemeenteraad om de heer Rutgers toe te laten als lid van de raad van de gemeente Voorst. Vervolgens heeft de gemeenteraad dit besluit met algemene stemmen genomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

“Duimen voor de dorpen”, een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie

Besluit
De gemeenteraad besluit de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college te vragen de aanbevelingen die tot de bevoegdheid van het college behoren zo veel mogelijk in hun beleid in te bedden.

Toelichting
De rekenkamercommissie van Voorst heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst. In het onderzoeksrapport concludeert de rekenkamercommissie dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is. De sociale en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde. De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen opgeschreven hoe de gemeente kan zorgen dat de leefbaarheid goed kan blijven. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “RES Publica” (publieke zaak) over zienswijze van de raad voor de stuurgroep RES van D66, Gemeente Belangen en PvdA-GroenLinks

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • de termijn om met behulp van onze inwoners de RES 1.0 voldoende evenwichtig te laten worden veel te kort is om hiervan een kwalitatief goed product te mogen verwachten; onduidelijk is wat de juridische status is wanneer een gemeente in 2021 niet instemt met de dan voorliggende RES 1.0;
  • de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op om de stuurgroep namens de raad van Voorst de volgende zienswijze mee te geven:
  • de reacties van onze inwoners serieus te nemen en te voorzien van commentaar van de stuurgroep; dat de raad van Voorst vindt dat de termijn om te komen tot een RES 1.0 met draagvlak onder onze inwoners en raden volstrekt te kort is; dat de raad van Voorst grote twijfel heeft of hij onder deze omstandigheden in 2021 zal kunnen instemmen met de RES 1.0.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over Zon op daken van Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad van Voorst is van mening dat:

  • de Cleantech Regio alom bekend staat om het formuleren van een torenhoge duurzaamheidsambitie, maar de eigen Cleantech Regio Monitor anders uitwijst;  zon op daken als een soort bonus wordt gezien; gemeenten intrinsieke motivatie krijgen om zon op daken te stimuleren indien dit zorgt voor een afname van grootschalige opwek van energie; gemeenten eerder geneigd zijn om grootschalige opwek te stimuleren op het moment dat zon op daken gezien wordt als een bonus en niet meetelt in de opgave;

de gemeenteraad draagt het college op de stuurgroep kenbaar te maken dat:

  • zon op daken een onderdeel moet zijn voor de opgave van 52% CO2 reductie in plaats van een middel voor het behalen van de doelstelling van 55% CO2 reductie en uiteindelijk het doel van energieneutraliteit in 2030.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over Energieopslag (bijvoorbeeld waterstof) van PvdA-Groenlinks en D66

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • ontwikkeling van nieuwe technieken nodig is om de energietransitie op lange termijn mogelijk te maken en rendabel te houden;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • bij de CleanTechRegio het punt “Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas” een hogere prioriteit te geven.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Besluiten raadsvergadering woensdag 23 september:

Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet

Besluit
De gemeenteraad wijzigt de komgrens aan de noordkant van Voorst definitief en neemt kennis van de ontwikkelingen bij de provincie Gelderland over de verkeersveiligheid op de N345 bij Voorst.

Toelichting
Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de komgrens ter hoogte van camping De Adelaar in Voorst niet te verplaatsen. Het college stelt nu voor om dit te heroverwegen en de komgrens wel te verplaatsen. Het voorstel is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).

Verworpen motie Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen” van Lijst Arend over krantendepot. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 16 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann).

​​​Meer informatie

Achterliggende stukken raadsvergadering 21 september.
Achterliggende stukken raadsvergadering 23 september.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of via e-mail: raad@voorst.nl