Besluitenlijst 23-09-19


In de openbare raadsvergadering van 23 september 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van 23 september 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek

Besluit

 1. De raad stelt het bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek gewijzigd vast.
 2. De raad stelt het beeldkwaliteitsplan “Nieuwe woningen Middendijk naast nr. 52, Nijbroek” ongewijzigd vast.
 3. De raad stelt geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek vast.

Toelichting

Initiatiefnemer heeft gevraagd om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor zijn percelen naast de Middendijk nummer 52 in Nijbroek. Hij wenst aanpassing van het bouwvlak om de realisatie van twee geschakelde woningen mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze inzagetermijn was het voor iedereen mogelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Hier is geen gebruik van gemaakt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • deze nota vooral een beschrijving van ambities is;
 • concrete resultaten en hoe deze te bereiken ontbreken in de nota;
 • de nota voor het overige wel voldoet aan de wettelijke eisen;
 • monitoring van de effecten en resultaten op deze wijze onmogelijk is en de raad niet in staat wordt gesteld zijn controlerende rol te vervullen;
 • inwoners op basis van de voorliggende nota niet duidelijk is wat zij van de gemeente kunnen verwachten.

De raad stelt de nota schuldhulpverlening 2019 – 2022 met inachtneming van het amendement van Gemeente Belangen en PvdA-GroenLinks vast als kadernota 1.0 en beschouwt deze gedurende 1 jaar als kadernota.

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • binnen een jaar een aanvullende kadernota schuldhulpverlening 2020 – 2023 aan te bieden aan de raad;
 • helder te omschrijven welke resultaten met name op het gebied van vroegsignalering, preventie en nazorg bereikt moeten worden en op welke wijze dat gebeurt, zodat ook een goede monitoring kan plaats vinden;
 • schematisch weer te geven hoe het proces van de samenwerking in de schuldhulpverlening is geregeld.

Toelichting

Met de kadernota wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om één keer in de vier jaar een nieuw plan schuldhulpverlening vast te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Rekenkamercommissie en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning hebben adviezen aangereikt en de gemeenteraad heeft opgedragen om het proces van preventie op te nemen. Het amendement “Wat dan…en hoe dan?” van Gemeente Belangen en PvdA-GroenLinks is aangenomen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks en D66) en 6 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Het raadsvoorstel, met inachtneming van het amendement, is aangenomen met 13 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66) en 5 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, Lijst Arend en Fractie Suelmann).

Motie over preventie voor schuldhulpverlening van Fractie Suelmann

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat: 

 • De gemeentelijke website bij het thema schulden veel tekst, aanklik-mogelijkheden en moeilijke termen bevat;
 • deze hoeveelheid aan informatie over schulden en schuldhulpverlening op de website niet drempelverlagend maar juist drempelverhogend werkt;
 • de bureaucratische bekwaamheid (de mate waarin iemand adequaat kan omgaan met o.a. overheidsinstanties) ook een risicofactor van schulden kan zijn;
 • in de communicatievormen over schuldhulpverlening rekening moet worden gehouden met de verschillende doelgroepen zoals o.a. jongeren, laaggeletterden en statushouders;
 • overzichtelijke, eenvoudige(re) en doelgroepgerichte communicatie kan bijdragen aan minder schaamte en een toegankelijke schuldhulpverlening met een preventief effect;

de gemeenteraad draagt het college op: 

 • te onderzoeken welke communicatiekanalen de verschillende doelgroepen gebruiken om zichzelf te informeren (over schuldhulpverlening) en deze te gebruiken als preventief instrument;
 • de huidige informatie over hulp bij schulden via de website en (social) media toegankelijker te maken, passend bij de verschillende doelgroepen;
 • dit bij oplevering van de nieuwe website te realiseren en de raad hierover te informeren.

Toelichting

De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, A. Bannink, R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp MSc, R.G.H. Hazelaar, E.K. Horstman en H.G.M. Jansen-Greiving van Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en  4 stemmen tegen (mr. S.J.T. Homan van Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000).

Integraal Wegenplan (IWP) Voorst 2020 – 2024

Besluit

De raad stelt het Integraal Wegenplan Voorst 2020 – 2024, waarin het beleid, de uitvoering en de financiële onderbouwing wordt gegeven voor het wegbeheer en wegreconstructies vast.

Toelichting

In het IWP Voorst 2020-2024 worden het beleid, de uitvoering en de financiële onderbouwing gegeven voor het wegbeheer en wegreconstructies. Het IWP Voorst 2020-2024 is een actualisatie van het vorige beleidsplan en het college stelt voor sober en doelmatig te blijven werken. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Aan de slag met samenwerkingsverbanden” van Gemeente Belangen en Lijst Arend

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • deze oriëntatienota niet aan de verwachtingen heeft voldaan, onder andere omdat nu onduidelijk blijft wat het college wil opnemen in de beleidsnota samenwerkingsverbanden;
 • wachten op wetswijzigingen het momentum dat gecreëerd is met het initiatiefvoorstel voorbij laat gaan en de raad dan liever zelf weer aan het stuur gaat zitten;
 • het college ondersteuning dient te geven om het raadswerk naar behoren te kunnen uitvoeren;
 • uitgewerkte voorstellen in de kadernota allereerst een breed draagvlak in onze raad moet hebben;
 • (vrijwel) tegelijkertijd draagvlak moet worden gezocht wordt bij de andere raden van de CleanTechRegio omdat je anders immers niet van samenwerken kunt spreken;

de gemeenteraad spreekt uit dat:

 • een Voorster raadswerkgroep het initiatief bij zich moet houden door een beleidsnota samenwerkingsverbanden te formuleren op basis van het initiatiefvoorstel en de oriëntatienota; 
 • het college deze raadswerkgroep moet faciliteren met ambtelijke ondersteuning die aangestuurd wordt door de griffier;
 • deze raadswerkgroep parallel aan de ontwikkeling van een eigen nota de andere 7 raden van de CleanTechRegio zal stimuleren eenzelfde actie te organiseren en daarin gezamenlijk op te trekken.

Toelichting

De motie is aangenomen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 6 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Fractie Suelmann).

Verslag besloten raadsvergadering 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019)

Besluit

De raad stelt het verslag van de besloten raadsvergadering van 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019) vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag van de besloten raadsvergadering van 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019) ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 8 juli 2019

Besluit

De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 8 juli 2019 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 8 juli 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2019

Besluit

De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 9 september 2019 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 9 september 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 september 2019

Besluit

De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 16 september 2019 vast.

Toelichting

De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 16 september 2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen motie

Motie van Lijst Arend over de nota schuldhulpverlening. De motie is verworpen met 2 stemmen voor (Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 16 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl