Besluitenlijst 23 maart 2020


In de openbare raadsvergadering van 23 maart 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

De raad heeft openbaar vergaderd, maar zonder publiek, in verband met de Coronacrisis. Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat u het audioverslag kunt afluisteren via deze link.

Bommenregeling 2019

Besluit
De raad besluit goedkeuring te verlenen voor het indienen van een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een vergoeding van 70% over de kosten die het college in 2019 heeft gemaakt voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE) uit WOII.

Toelichting
Bij projecten met graafwerkzaamheden maakt de gemeente in sommige gevallen kosten voor vooronderzoek, detectie en ruiming van niet-gesprongen explosieven uit WOII. Bij het ministerie van BZK kan de gemeente jaarlijks een vergoeding aanvragen voor 70% van de gemaakte kosten. Via de gemeente kunnen ook andere partijen in aanmerking komen voor deze vergoeding. In 2019 heeft Zonneakker Voorst BV kosten gemaakt. Deze komen in aanmerking voor vergoeding. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Wellinkhofweg 14, Terwolde

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Wellinkhofweg 14, Terwolde ongewijzigd vast.

Toelichting
Aan de Wellinkhofweg 14 in Terwolde staat boerderij Donkelsgoed. Deze boerderij heeft sinds 1971 de status van rijksmonument. Op het erf staan naast de historische boerderij een bakhuisje, een karakteristieke varkensschuur, een moderne damwanden schuur en een modern woonhuis. In 1972 is de boerderij in gebruik genomen als veestalling en is men in het nieuwe woonhuis gaan wonen. Boerderij en varkensschuur worden geschikt gemaakt voor een groepsaccommodatie met vergaderfaciliteiten. Het idee is om de slaapplekken te realiseren in de varkensschuur en de boerderij geschikt te maken als bijeenkomstenruimte en vergaderlocatie.
Het plan heeft 6 weken ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Polveensweg 23-25, Klarenbeek

Besluit

  1. De raad stelt het bestemmingsplan Polveensweg 23 – 25, Klarenbeek ongewijzigd vast.
  2. De raad stelt geen exploitatieplan vast.
  3. De raad stelt het Functieveranderingsplan Polveensweg 23 – 25, Klarenbeek ongewijzigd vast als beeldkwaliteitsplan.

Toelichting
Door dit functieveranderingsplan wordt een extra woning toegevoegd en de karakteristieke boerderij gerestaureerd. Op het erf worden verschillende agrarische stallen gesloopt. Het erf en de nieuwe woning worden landschappelijk ingepast. Daarnaast draagt de functieverandering bij aan de ontwikkeling van het nabijgelegen natuurgebied “De Lampenbroek”. Er wordt 11 ha agrarisch bouwland omgezet in natte natuur. Hierbij komt de grond in eigendom van de vereniging Natuurmomenten. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).
 

Nieuwe inschaling functie griffier

Besluit

  1. De raad stemt in met de herwaardering van de functie griffier in schaal 13.
  2. De raad plaatst de griffier in schaal 13, trede 11 zonder functioneringstoelage en stemt in met het  toekennen van een garantietoelage van het verschil tussen het huidige salaris met functioneringstoelage en het nieuwe salaris zonder functioneringstoelage.
  3. De raad stemt in met de peildatum van 1 januari 2017 voor de herwaardering.

Toelichting
De bezoldiging van het bestuur en de gemeentesecretaris is met ingang van 1 januari 2017 verhoogd vanwege de groei van de gemeente Voorst naar een hogere gemeentegrootteklasse. Na onderzoek naar de beloning van de griffier in vergelijkbare gemeenten met een vergelijkbaar functieprofiel voor de griffier is geconcludeerd dat daar de griffiersfunctie in schaal 13 wordt beloond. Daarom wordt nu voorgesteld de functie van griffier te herwaarderen in schaal 13 met ingang van 1 januari 2017. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Waarnemend voorzitter van de raad, tevens lid werkgeverscommissie

Besluit

  1. De raad verleent de heer R.W. Kooij met ingang van 23 maart 2020 ontslag als tweede waarnemer van de burgemeester als voorzitter van de raad ingevolge artikel 77, lid 1 Gemeentewet en als waarnemer van het ambt van de burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester en alle wethouders ingevolge artikel 77, lid 2 Gemeentewet;
  2. De raad benoemt mevrouw J.H. van Amerongen-Elfferich met ingang van 23 maart 2020 tot tweede waarnemer van de burgemeester als voorzitter van de raad ingevolge artikel 77, lid 1 Gemeentewet en als waarnemer van het ambt van de burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester en alle wethouders ingevolge artikel 77, lid 2 Gemeentewet.

Toelichting
Op 29 maart 2018 heeft de gemeenteraad de heren E.K. Horstman en R.W. Kooij aangewezen als respectievelijk eerste en tweede waarnemend voorzitter van de raad. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft de heer Kooij aangegeven niet langer in staat te zijn om zijn rol als tweede waarnemend voorzitter van de raad en lid van de werkgeverscommissie te vervullen. Nu wordt voorgesteld om mevrouw J.H. van Amerongen-Elfferich te benoemen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello ongewijzigd vast.

Toelichting
Op 26 maart 2012 heeft de raad het bestemmingsplan De Schaker Twello vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om circa 320 woningen te bouwen aan de oostzijde van Twello. Het gaat bij De Schaker om drie verschillende bebouwingsgebieden. Bij dit derde deelplan zijn enkele aanpassingen nodig om tot een goede uitvoering te komen. Het gaat nu om het verplaatsen van woningbouwaantallen op de verbeelding (het totale aantal woningen blijft gelijk), het aanpassen van de bestemming Verkeers- en Verblijfsgebied en het wijzigen van drie stroken met de bestemming Groen ('snippergroen') naar Wonen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Voorst 2019

Besluit

De raad stelt de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Voorst 2019 met ingang van 1 januari 2019 vast.

Toelichting
Per 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit is aanleiding om de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Voorst 2015 te herzien. Drie belangrijke wijzigingen zijn: de mogelijkheid voor een toelage voor raadsleden in een onderzoekscommissie of bijzondere commissie; de mogelijkheid voor raadsleden om reiskosten binnen de gemeente te declareren; en de vergoeding voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 20 januari 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag Ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020, met uitzondering van het deel over het krantendistributiepunt

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 2 maart 2020 vast, met uitzondering van het deel over het krantendistributiepunt.

Toelichting
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 2 maart 2020 ongewijzigd en met algemene stemmen vast, met uitzondering van het deel over het krantendistributiepunt (14 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u HIER bekijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl