Besluitenlijst 24-06-2019


In de openbare raadsvergadering van 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Besluitenlijst 26-07-2019

Verslag ronde-tafelgesprek 11 juni 2019

Besluit
De raad stelt het verslag van het ronde-tafelgesprek van 11 juni 2019 vast. 

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Prioriteitennota 2020 (2019-29814)

Besluit
De raad stelt de Prioriteitennota 2020 met inachtneming van onderstaande aangenomen amendementen vast:

 1. amendement over cultuurcoach van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Fractie Suelmann 
  de gemeenteraad is van mening dat nut en noodzaak van dit bedrag voor dit doel niet is onderbouwd; de gemeenteraad amendeert de prioriteitennota als volgt: het bedrag van € 25.000,- in de tabel op bladzijde 11 en 12, taakveld 5.3 onder Gezond Voorst wordt geschrapt en deze wijziging wordt doorgevoerd in de gehele prioriteitennota, zoals onder andere op bladzijde 19, onder 3.1. Overzicht financiële gevolgen;
 2. amendement “Overhead” over inboeken positief resultaat uitbesteding buitendienst werkzaamheden, Overhead 2.9 van VVD-Liberaal, PvdA-GroenLinks en Gemeente Belangen
  de gemeenteraad amendeert de prioriteitennota als volgt: 
  a. de in de tabel op bladzij 17 bij Overhead opgenomen bedrag van € 220.000,- wordt verwijderd en op 0 gesteld; 
  b. deze wijziging door te voeren in de prioriteitennota, onder meer op bladzij 19, onder 3.1 “Overzicht financiële gevolgen”;

Toelichting
De prioriteitennota is het eerste document in de planning & control-cyclus voor het jaar 2020. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. De raad bepaalt bij de vaststelling hiervan de uitgangspunten voor het college voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023.  

Het voorstel is aangenomen met inachtneming van onderstaande twee amendementen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend):

 • amendement over cultuurcoach van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Fractie Suelmann;
 • amendement “Overhead” over inboeken positief resultaat uitbesteding buitendienst werkzaamheden van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Gemeente Belangen.

Een amendement is een wijzigingsvoorstel op het te nemen besluit. Beide amendementen zijn met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Alles van waarde is weerloos” over bescherming karakteristieke cultuurhistorisch relevante gebouwen van Gemeente Belangen en CDA

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • ook sommige van de niet als monument aangewezen karakteristieke, cultuurhistorisch relevante gebouwen specifieke bescherming tegen verminking of sloop behoeven;
 • de gemeente instrumenten zou moeten krijgen om -ook zonder gehouden te zijn tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten- deze gebouwen te behouden voor de toekomst;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • breng in beeld welke karakteristieke, cultuurhistorisch relevante gebouwen -niet zijnde monument- bescherming tegen verminking of sloop behoeven;
 • onderzoek welke instrumenten de gemeente kan inzetten om deze gebouwen te beschermen tegen verminking of sloop;
 • onderzoek op welke manier eigenaren van deze gebouwen advies en ondersteuning kunnen krijgen en welke kosten daarmee bij benadering gemoeid zullen zijn.

Toelichting
De motie is aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Motie “Evenementenladders naar succes” over evenementenladders van Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat: 

 • de ladders niet pas in 2020 maar direct moeten worden aangepakt en de subsidie voor het aantrekkelijk maken van deze ladders zo snel mogelijk verstrekt moeten worden;
 • het online dorpsplein veel raakvlakken met de evenementenladders en daarom op de evenementenborden een tekst moet komen als “Kijk voor al het laatste nieuws over onze kern op www.kijkindekernen.nl ” of “Kijk ook op www.kijkindekernen.nl ; het online dorpsplein voor én door inwoners van de gemeente Voorst” of ‘’Bezoek ons online dorpsplein op www.kijkindekernen.nl’;
 • een werving van start moet gaan om de evenementenborden weer vol te krijgen door middel van een communicatieoffensief;
 • het nu tijd is voor actie!;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 • ga per direct het gebruik van de evenementenborden stimuleren en het verbeterplan uitvoeren;
 • promoot het buurtplatform www.kijkindekernen.nl structureel op de evenementenladders;
 • verstrek alle aanvragers van een evenementenvergunning informatie over de mogelijkheden van een gesubsidieerde aankondiging op één of meerdere evenementenladders;
 • stuur de raad voor 1 februari 2021 een raadsmededeling of het verbeterplan wel of niet heeft geleid tot een beter gebruik van de 11 evenementenborden.

Toelichting
De motie is aangenomen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Motie “Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023” van Gemeente Belangen en D66

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de raad van Voorst op de hoogte moet zijn en blijven van algemene ontwikkelingen, de voortgang van projecten en resultaten die Voorst specifiek aan gaan;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • bij alle voortgangsberichten en bestuursrapportages de raad actief te informeren over de actuele stand van zaken van de Agenda Cleantech  Regio 2019 – 2023 en specifiek over de projecten waar de gemeente Voorst in betrokken is of belang bij heeft.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Goed voorbereid op weg” over profiel cultuurcoach van D66, CDA en Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • bij het concretiseren van een doelstelling uit het coalitieakkoord een verfijndere onderbouwing noodzakelijk is;
 • bij werving en selectie van kandidaten het profiel voor de functie (toch ook) bekend moet zijn;
 • omvang en doelstelling van de functie beschreven moeten zijn om de relatie met het gevraagde budget te kunnen beoordelen;
 • door de korte tijdshorizon vooraf bekend moet zijn wat er gebeurt bij succes en bij tegenvallende resultaten in relatie tot het incidentele dan wel structurele karakter van de investering(en);
 • speciale aandacht noodzakelijk is om de relatie van de cultuurcoach met activiteiten van Voorst onder de Loep uit te werken;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • via een raadsvoorstel duidelijkheid te verschaffen op bovenstaande vijf punten alvorens de raad kan beslissen over het definitief beschikbaar stellen van de middelen voor formatie en budget.

Toelichting
De motie is aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Motie “Cocktail van risico’s, bezoekers en behandeltijd” over legestarieven evenementen van Gemeente Belangen, CDA en Fractie Suelmann

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • gestreefd moet worden naar kostendekkende leges voor evenementen;
 • de voorgestelde nieuwe legesbedragen bij grote evenementen in vergelijking met omliggende gemeentes hoog zijn en een verzesvoudiging van het legesbedrag, zonder ruime vooraankondiging, buitensporig hoog is;
 • in het huidige voorstel het prijsverschil tussen de duurste 2 categorieën te groot is;
 • een indeling van evenementen het beste kan in 4 hoofdcategorieën, namelijk klein (kosteloos), middel, groot en extra groot;
 • de hoogte van de leges afgewogen moeten worden tegen drie samenhangende factoren: veiligheidsrisico, aantal bezoekers en ambtelijke behandeltijd;  

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op voor het heffen van evenementenleges onderstaande tabel te hanteren vanaf 1 januari 2020: 

 

Evenementenleges vanaf 1 januari 2020
CATEGORIE A* 
(kleine evenementen)
minder dan 500 personen
CATEGORIE B
(middel evenementen)
500-5000 personen
CATEGORIE B+
(grote evenementen)
5000 tot C
CATEGORIE C
(extra grote evenementen)
risico-scan
 
€ 0,- / * € 130,-€ 450,-€ 2000,-

* Bij evenementen uit categorie A waar versterkt geluid ten gehore wordt gebracht en\of waar sterk alcoholische dranken worden geschonken voldoet de meldingsplicht niet en moet wel een evenementenvergunning worden aangevraagd. Voor deze evenementen (categorie A+) moet een leges berekend worden van € 65,-.

Toelichting
De motie is aangenomen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend).

Verworpen moties en amendementen

 • Amendement “RES” over reservering Regionale Energie Strategie van VVD-Liberaal2000.
  Het amendement is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks) en 13 Stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).
 • Amendement over legestarief grote evenementen, versie 2.
  Het amendement is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann).
 • Motie over 75 jaar vrijheid van Fractie Suelmann, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend.
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 • Motie “Wiesneuze” over onderwies in eigen taal van Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 2 stemmen voor (Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 17 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66).
 • Motie “Schoenmaker blijf bij je leest” over geen inhoudelijke bemoeienis met de zorg van Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 18 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann).
 • Motie “Een blanco pagina?!” over sociaal domein van Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 • Motie over uitbesteden werkzaamheden buitendienst van PvdA-GroenLinks en Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 5 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann en J.E. de Weerd van VVD-Liberaal2000) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66 en J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij en mr. ing. G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).
 • Motie “Regeren is vooruitzien?” over inperking uitgaven van VVD-Liberaal2000. 
  De motie is verworpen met 4 stemmen (VVD-Liberaal2000) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken: https://voorst.notubiz.nl/vergadering/573958/RAAD%2024-06-2019

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of raad@voorst.nl