Besluitenlijst 25-03-19


In de openbare raadsvergadering van 25 maart 2019  heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst 2018

In de openbare raadsvergadering van 25 maart 2019  heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Motie van Gemeente Belangen en Lijst Arend over VNOG; de marsroute (proces)
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de opgestelde marsroute een prettige weergave is van de planning
 • voor een goede afstemming tussen deelnemende gemeenteraden het prettig is om in een vroeg stadium geïnformeerd te zijn over de P&C documenten en andere (financiële) documenten
 • de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op in de algemeen bestuursvergadering te kennen te geven dat Voorst wil dat:
  - de marsroute zodanig wordt aangepast dat de raden geïnformeerd worden bij het tussenbericht in mei of juni over de voortgang van de plan van aanpak en contouren scenario’s dan wel keuzes
  - de marsroute zodanig wordt aangepast dat de raden voor 18 september op de hoogte zijn over de verantwoording van het plan van aanpak door het management team en de inhoud van de drie scenario’s om zodoende alvast haar mening hierover te kunnen vormen
  - voor de jaren 2019, 2020 en 2021 alle financiële verkenningen die aan het algemeen bestuur worden aangeboden per ommegaande ter informatie naar de raden te sturen
  - het uiteindelijke gekozen scenario cq. Kadernota 2021–2024 op 16 december voor zienswijze aan alle deelnemende gemeente voor te leggen
  - indien bovenstaande niet ingewilligd wordt door het algemeen bestuur niet akkoord te gaan met deze marsroute
  - de deelnemende raden z.s.m. in kennis te stellen van deze motie

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie van Gemeente Belangen en Lijst Arend over Kadernota 2020 – 2023 VNOG (beleid)
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de raad van Voorst middels deze motie kenbaar maakt wat in ieder geval opgenomen moet worden in de kadernota 2020 – 2023
 • de gemeenteraad draagt het college op in de algemeen bestuursvergadering te kennen te geven dat Voorst wil dat:
  - benchmarking met andere veiligheidsregio’s wordt gedaan op basis van de baten uit de algemene uitkering gemeentefonds "cluster openbare orde en veiligheid" gerelateerd aan de daadwerkelijke bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio’s en niet op basis van euro per inwoner
  - benchmarking met andere veiligheidsregio’s wordt gedaan op basis van de financiële kengetallen conform BBV (commissie Depla)
  - het beleid ten aanzien van vrijwilligers(vergoeding) separaat aan de begroting aan te bieden aan de raden
  - indien bovenstaande niet ingewilligd wordt door het algemeen bestuur tegen de kadernota 2020 - 2023 te stemmen
  - de deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze motie

Toelichting
De raad heeft de motie met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie van Gemeente Belangen en Lijst Arend over reparatie begroting (VNOG in control)
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • een kritische (advies)commissie een essentieel onderdeel vormt om de organisatie continue een spiegel voor te houden en gevraagd / ongevraagd advies moet kunnen uitbrengen aan AB, DB en gemeenteraden
 • een kritische (advies)commissie meer zicht op de rol van de commissie Middelen bij de voorbereiding van de voorstellen die te maken hebben met het financieel beleid van de VNOG kan vergroten
 • de structurele taakstelling van €2,4 miljoen die voortvloeide uit de zero based aanpak één van de belangrijkste oorzaken is van de ontstane tekorten
 • de voorgestelde korte termijn besparingen en efficiëntie aan de begroting er niet toe mag leiden dat de bedrijfsvoering onder druk komt te staan, behalve als hier ook de nodige reductie van werkzaamheden tegenover staan
 • de interne beheersing van de VNOG bij de directeur / commandant en het management team moet blijven liggen en zijsturing van burgemeesters en raden niet wenselijk is
 • de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op in de algemeen bestuursvergadering te kennen te geven dat Voorst wil dat:
  - een nieuwe (advies)commissie wordt ingesteld, voor in ieder geval de komende 4 jaar, die continu alle voorstellen, aanbeveling van de commissie Van Arkel en het plan van aanpak toetst en hierover rapporteert met gevraagd / ongevraagd advies aan het DB, AB en de deelnemende raden
  - inzichtelijk moet zijn en recht gedaan moet worden aan de reductie van werkzaamheden ten opzicht van de voorgestelde korte termijn besparingen en efficiëntie in de begroting
  - indien bovenstaande niet ingewilligd wordt tegen de concept kadernota en begrotingswijziging 2019 te stemmen
  - de deelnemende raden zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van deze motie.

Toelichting
De raad heeft de motie aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 3 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000)


Verslag rondetafelgesprekken 18  maart 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 18 maart 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie