Besluitenlijst 27-01-20


In de openbare raadsvergadering van maandag 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van maandag 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Mutatie fractievertegenwoordiger
Besluit
De raad verleent de heer G.H. Nobel per 1 februari 2020 ontslag als fractievertegenwoordiger voor de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad voor de fractie van PvdA-GroenLinks. 

Toelichting
De heer Nobel heeft op 18 november 2019 per e-mail aan de burgemeester gemeld dat hij per 1 februari 2020 zijn werkzaamheden als fractievertegenwoordiger voor de fractie van PvdA-GroenLinks wil beëindigen. De raad heeft op voordracht van de fracties fractievertegenwoordigers benoemd. Nu de heer Nobel heeft gemeld dat hij per 1 februari 2020 wil stoppen als fractievertegenwoordiger is het aan de raad om daar een besluit over te nemen en dit zo formeel te bekrachtigen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanwijzing griffier en locogriffier
Besluit

 1. De raad wijst mevrouw drs. B.J.M. Jansen (door de raad op 24 oktober 2011 benoemd tot griffier met ingang van 1 december 2011) met ingang van 1 januari 2020 aan als griffier;
 2. De raad wijst mevrouw D. Vriezekolk-Groenewold (door de raad op 26 november 2007 benoemd tot 1e locogriffier met ingang van 1 januari 2008) met ingang van 1 januari 2020 aan als locogriffier.

Toelichting
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Deze wet wijzigt de arbeidsverhouding tussen de overheidswerkgever en ambtenaren. De van rechtswege eenzijdige aanstelling (publiekrecht) wordt gewijzigd in een arbeidsovereenkomst (naar privaatrecht). Om deze reden moeten de griffier (mevrouw drs. B.J.M. Jansen) en de locogriffier (mevrouw D. Vriezekolk-Groenewold) met ingang van 1 januari 2020 worden aangewezen tot griffier respectievelijk locogriffier. De reden daarvoor is dat de “oude” benoeming wel de bevoegdheden die de Gemeentewet aan het ambt van griffier verbindt aan de (loco)griffier toekent, maar de “nieuwe” arbeidsovereenkomst dat niet doet. Een voorbeeld hiervan is dat de (loco)griffier dan geen raadsbesluiten kan ondertekenen, of, als ze dat toch zou doen, deze besluiten niet rechtsgeldig zijn. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemersvereniging Twello Centrum 
Besluit
De raad besluit de egalisatiereserve reclamebelasting, boven een aan te houden buffer van €4.000, jaarlijks af te romen ten gunste van extra subsidie voor de Ondernemersvereniging Twello Centrum.

Toelichting
In 2008 stelde de gemeenteraad de Verordening reclamebelasting Twello centrum 2009 vast en besloot daarbij om een egalisatiereserve reclamebelasting in te stellen. Doelstelling was opvang van financiële overschotten en tekorten ten aanzien van de reclamebelasting, de egalisatie van het tarief, het tegemoetkomen van ondernemers of non-profit organisaties en subsidie. Het college vindt afroming boven een bepaalde buffer, ten gunste van verhoging van de subsidie, te verdedigen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Time Out” over evaluatie Voorst Actief on Tour van Gemeente Belangen en CDA
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • met Voorst Actief on Tour een goeie start is gemaakt om kinderen aan te zetten om te gaan sporten
 • het lokale sportakkoord een bijdrage kan leveren aan het lokale sportbeleid van de gemeente Voorst
 • het verstandig is te wachten met besluitvorming over “Kies je je Sport” totdat de uitkomsten van het lokale sportakkoord bekend zijn
 • sport een breed gedragen onderwerp binnen de gemeente Voorst is;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • door te gaan met de huidige vorm van Voorst Actief on Tour
 • op voorhand het huidige beleid niet uit te breiden met “Kies je sport”
 • nadat het lokaal sportakkoord is opgesteld een uitgewerkt plan met betrekking tot “Kies je sport” voor te leggen aan de raad.

Toelichting
De motie is aangenomen met 9 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).

Verslag ronde-tafelgesprekken 13 januari 2020
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 13 januari 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 14 januari 2020
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 14 januari 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (16 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen moties

 

 • Motie over het Kajak-veldje van Lijst Arend
  De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 • Motie “Uitsluiten is geen optie” van Fractie Suelmann, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend
  De motie is verworpen met 6 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).
 • Motie over communicatie bij bestemmingsplanwijzigingen van VVD-Liberaal2000 en Fractie Suelmann
  De motie is verworpen met 6 stemmen voor (R.G.H. Hazelaar van Gemeente Belangen; VVD-Liberaal2000, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 10 stemmen tegen (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, A. Bannink, R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp MSc, mr. S.J.T. Homan en H.G.M. Jansen-Greiving van Gemeente Belangen; PvdA-GroenLinks, CDA, D66).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl