Besluitenlijst 28-10-2019


Lees hier de besluiten die in de openbare raadsvergadering van dinsdag 28 oktober 2019 door de gemeenteraad zijn genomen.

Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Mutatie fractievertegenwoordiger

Besluit

De raad verleent mevrouw J.B.H. Boerkamp – Leisink per 1 november 2019 ontslag als fractievertegenwoordiger voor de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad voor de fractie van het CDA.

Toelichting

Mevrouw Boerkamp-Leisink heeft gemeld dat zij per 1 november 2019 haar  werkzaamheden als fractievertegenwoordiger voor de fractie van het CDA wil beëindigen. De raad heeft op voordracht van de fracties fractievertegenwoordigers benoemd. Nu mevrouw Boerkamp-Leisink heeft gemeld dat zij wil stoppen als fractievertegenwoordiger is het aan de raad om daar een besluit over te nemen en dit zo formeel te bekrachtigen. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Beveiligen of opheffen niet actief bewaakte spoorwegovergangen

Besluit

De raad stelt een bedrag van € 375.000 beschikbaar voor het opheffen of beveiligen van zeven niet actief bewaakte spoorwegovergangen.

Toelichting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met ProRail alle overwegen die niet beveiligd zijn door spoorbomen en bellen binnen vijf jaar opheffen of beveiligen. ProRail heeft nu voor twee van de huidige zeven NABO’s in de gemeente Voorst, namelijk die aan de Woudweg en Bolkhorstweg, een verzoek ingediend om deze overwegen te onttrekken aan de openbaarheid. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 5 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, Lijst Arend).

Bestuursrapportage 2019 (2019-66435)

Besluit

  1. De raad neemt kennis  van de Bestuursrapportage 2019.
  2. De raad besluit de in de Bestuursrapportage 2019 aangegeven sturingsvoorstellen (bedragen) in de begroting 2019 te wijzigen en het  negatieve resultaat (- € 152.600,--) toe te voegen aan het begrotingsresultaat 2019.

Toelichting

Met de Bestuursrapportage 2019 informeert het college de raad over de realisatie van de begroting 2019 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als de financiële voortgang. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 13 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann)  en 6 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks).

Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG

Besluit

  1. De raad geeft toestemming tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling  GGD NOG op het punt van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.
  2. De raad dient geen wensen of bedenkingen in over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de GGD  NOG om toe te treden tot de werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen.

Toelichting

Er doen zich twee technisch-juridische ontwikkelingen voor ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD voert per 1-1-2019 namens de gemeenten het rijksvaccinatieprogramma uit en dat moet formeel vastgelegd worden. En per 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daardoor vervalt de mogelijkheid om aan te sluiten bij wat voorheen de CAO voor gemeentepersoneel was. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een werkgeversvereniging opgericht specifiek bedoeld voor de landelijk circa 170 samenwerkingsorganisaties die nu nog een dergelijke aansluitingsovereenkomst hebben en is toetreding tot de nieuw opgerichte werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen noodzakelijk. Over beide punten moet de gemeenteraad formeel besluiten.

De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 30 september 2019

Besluit

De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 30 september 2019 vast.

Toelichting

De gemeenteraad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 14 oktober 2019

Besluit

De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 14 oktober 2019 vast.

Toelichting

De gemeenteraad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u HIER bekijken

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl