Besluitenlijst 6 juli 2020


In de digitale openbare raadsvergadering van 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt de videotulen terugkijken via deze link.

Bestemmingsplan Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, Terwolde

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan  Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, Terwolde ongewijzigd vast.

Toelichting
Aan Dorpsstraat 36 in Terwolde bevindt zich een horecazaak met op de verdieping een bedrijfswoning. Het bleek dat de aanduiding “bedrijfswoning” in het bestemmingsplan ontbrak. Dit betekent dat er volgens het bestemmingsplan niet gewoond mag worden bij de horecazaak. In een eerder bestemmingsplan was dit wel toegestaan. Met dit bestemmingsplan wordt deze fout hersteld. Daarnaast wordt aan de Lage Kamp 5, 11, 13 en 17 en Kolkweg 19B het bestemmingsplan aangepast aan de huidige situatie. De gemeente is eigenaar geworden van de watergang en het schouwpad. De resterende strook grond is verkocht aan de naastgelegen bewoners, met de toezegging dat de bestemming van deze gronden bij de eerstvolgende bestemmingsplanwijziging wijzigt van Groen in Wonen. Het aantal woningen neemt door deze wijziging niet toe. Een andere strook grond ten noorden van de  Lage Kamp 5, in eigendom van de gemeente en in gebruik als wandelpad, wijzigt van Wonen in Groen. Het plan heeft zes weken ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2020

Besluit
De raad stelt het  Wijzigingsbesluit eerste wijziging van de Legesverordening Voorst 2020, onderdeel Tarieventabel 2020, vast.

Toelichting
Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 1 maart 2020 de mogelijkheid voor het voltrekken van een zogenaamd “bescheiden huwelijk” te schrappen uit de Tarieventabel 2020, die onderdeel uitmaakt van de Legesverordening Voorst 2020. De reden hiervoor was ruimtegebruik op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis. Nadat vanaf 1 maart 2020 het “kosteloos” kunnen trouwen is afgeschaald van vier keer per week tot het wettelijke minimum van twee keer per week, blijkt er behoefte te zijn aan het in ere herstellen van de mogelijkheid voor het “bescheiden huwelijk”. Hiervoor is aanpassing van de tarieventabel noodzakelijk. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).


Verantwoording fractiebijdragen 2019

Besluit

  1. De raad stelt het totaal door de fracties terug te betalen bedrag vast op € 8.979,46 (als volgt onderverdeeld: Gemeente Belangen € 4.656,74, VVD-Liberaal 2000 € 22,37, PvdA-GroenLinks € 614,13, CDA € 23,09, D66 € 77,23, Lijst Arend € 907,50 en Fractie Suelmann € 2.678,40).
  2. De raad voegt het door de fracties terug te betalen bedrag ad € 8.979,46 toe aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Toelichting
Op grond van de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst is voor 2019 een bijdrage aan de fracties verstrekt. De bijdrage is bedoeld om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. De fractiebijdragen zijn als voorschot uitbetaald. Met dit voorstel wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de fractiebijdragen 2019, wordt de fracties opgedragen het per 31 december 2019 resterende saldo terug te betalen en geeft de raad een bestemming aan het deel dat niet door de fracties is besteed. Het totaal door de fracties terug te betalen bedrag bedraagt  € 8.979,46.
De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).


Controleprotocol en normenkader 2020

Besluit
De raad stelt het controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 vast.

Toelichting
Een externe account controleert de jaarrekening, in opdracht van de raad. Voor deze controle stelt de raad een controleprotocol vast, samen met het normenkader. Het normenkader bestaat uit het overzicht “Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole”. Hiermee geeft de gemeenteraad richting aan de controlewerkzaamheden van de accountant over het jaar 2020. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).


Bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo

Besluit

  1. De raad stelt het bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo ongewijzigd vast. 
  2. De raad stelt het beeldkwaliteitsplan “Hotel Bussloo” ongewijzigd vast.

Toelichting
Thermen Bussloo heeft enkele jaren geleden ontwikkelingsplannen gemaakt voor het wellnesscomplex aan de Bloemenksweg 38 in Voorst. Het gaat daarbij onder andere om uitbreiding van het hotel, wellnessvoorzieningen en het parkeerterrein. De raad is eerder geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan om de ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan vormt één nieuw (juridisch) totaalplan voor het gehele complex van Thermen Bussloo. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vaststellen van het bestemmingsplan is het formele sluitstuk en de bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad heeft het voorstel aangenomen met 16 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).

Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023

Besluit
De raad stelt de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 vast.

Toelichting
De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Samen met experts en ervaringsdeskundigen is onderzocht waar de komende jaren de focus op moet liggen om huiselijk geweld voor daders en slachtoffers te voorkomen of duurzaam te stoppen. In januari 2020 heeft het college een conceptversie van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 ter inzage gelegd. De inspraakreacties uit 14 gemeenten en het advies van de Cliëntenraad zijn verwerkt tot de versie die het college nu ter vaststelling voorlegt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie van Gemeente Belangen over Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat de regiovisie transitie voedsel, landbouw en landschap kennelijk niet voldragen is en voordat besluitvorming plaatsvindt in het bestuur een voldragen regiovisie aan de gemeenteraden voorgehangen moet worden;
de gemeenteraad draagt het college op:

  • het bestuur voor te stellen om nog niet over te gaan tot besluitvorming over deze regiovisie, maar eerst te bespreken met alle tafeldeelnemers;
  • daarna de (eventueel vernieuwde) regiovisie opnieuw voor te hangen bij de gemeenteraden en pas daarna over te gaan tot besluitvorming in het bestuur;
  • indien niet tegemoet gekomen wordt aan deze voorwaarden tegen deze regiovisie te stemmen;
  • alle raden in de Cleantech Regio van deze motie op de hoogte te stellen.

Toelichting
De raad heeft de motie aangenomen met 16 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66, Lijst Arend) en 2 stemmen tegen (PvdA-GroenLinks).

Verslag ronde-tafelgesprekken 29 juni 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 29 juni 2020 vast.

Toelichting
De raad heeft het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld (18 stemmen voor en geen stemmen tegen.

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl