Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober


In de digitale openbare raadsvergadering van 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Gemeenteraad

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt hier de videotulen terugkijken.

Bestemmingsplan Rijksstraatweg 182, Voorst

Besluit

  1. De raad stelt het bestemmingsplan Rijksstraatweg 182, Voorst ongewijzigd vast.
  2. De raad stelt het beeldkwaliteitsplan Erfinrichtingsplan Rijksstraatweg 182, Voorst ongewijzigd vast.

Toelichting
Op het perceel aan de Rijksstraatweg 182 in Voorst wil de initiatiefnemer zijn schildersbedrijf vestigen. In het geldende bestemmingsplan Dorp Voorst 2010 heeft het perceel de bestemming Wonen, met daarnaast voor een gedeelte van het perceel de functieaanduiding ‘detailhandel’. Het vestigen van een dergelijke bedrijfsmatige functie past niet binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt de vestiging van het schildersbedrijf juridisch planologisch mogelijk gemaakt. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 september 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 28 september 2020 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 12 oktober 2020

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 12 oktober vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestuursrapportage 2020

Besluit

  1. De raad neemt kennis van de Bestuursrapportage 2020.
  2. De raad wijzigt de in de Bestuursrapportage 2020 aangegeven sturingsvoorstellen (bedragen) in de begroting 2020 en voegt het positieve resultaat (€ 824.200) toe aan het begrotingsresultaat 2020.

Toelichting
Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over ontwikkelingen in het beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. In de Bestuursrapportage is de septembercirculaire 2020 verwerkt over de voor Voorst negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering. Het Rijk heeft inmiddels twee compensatiepakketten coronacrisis beschikbaar gesteld, die ook zijn verwerkt in de Bestuursrapportage. De raad heeft het voorstel aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 3 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).
 

Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024

Besluit
De raad stelt de Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 vast.

Toelichting
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om beleidskaders vast te stellen voor de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het college heeft in samenwerking met externe stakeholders opgaven en ambities opgesteld. Daarbij gaat het om de volgende vijf integrale thema's: gezondheid, leefbaarheid, meedoen, leren en ontwikkelen, zorg en zelfredzaamheid. De doorontwikkeling richt zich nu meer op integraal en preventief werken vanuit de leefwereld van de inwoner. Om deze werkwijze kracht bij te zetten heeft het college gekozen voor één integrale kadernota voor het brede sociaal domein. Naast de bovenstaande 3 wetten vallen daar ook het lokaal Gezondheidsbeleid, Sport, Onderwijs, Schuldhulp-verlening, Leefbaarheid, Weerbaarheid en Veiligheid onder.

De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Kadernota Schuldhulpverlening 2020 – 2023

Besluit

  1. De raad stelt de Kadernota schuldhulpverlening 2020 – 2023 vast.
  2. De raad stemt in met collectieve borgstelling voor sociale- en saneringskredieten.

Toelichting
Gemeenten zijn verplicht om één keer in de vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen.
Alle inwoners met een financiële hulpvraag hebben recht op laagdrempelige hulp en begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen en schulden op te lossen of beheersbaar te maken. Het college wil meer mensen bereiken en ze eerder bereiken, met maatwerk en als regisseur.  In de nota beschrijft het college welke resultaten vooral op het gebied van vroegsignalering, preventie en nazorg bereikt moeten worden en op welke wijze dat gebeurt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Nota Grondbeleid 2020

Besluit
De raad stelt de Nota Grondbeleid 2020 vast.

Toelichting
De Financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor om eens in de vier jaar een nota door de gemeenteraad vast te laten stellen, met in elk geval aandacht voor de visie op het toekomstig grondbeleid, het financieel beheer en de risicobeheersing. In deze nota staan ook de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende zaken en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. Het college stelt voor om de in 2016 gekozen koers ook voor de komende vier jaar voort te zetten. In deze nieuwe nota zijn twee beslispunten toegevoegd ten opzichte van de vorige nota:

1. Het opheffen van de algemene reserve buffer grondexploitatie;
2. Het verruimen en vereenvoudigen van de berekening van de vereveningsbijdrage voor sociale woningbouw.

De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie

Bekijk hier alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken en/of luisteren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl