Besluitenlijst van 23 april 2020


In de digitale openbare raadsvergadering van 20 april 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt de videotulen terugkijken via deze link              

Verslag Ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020, pagina 5 en 6

Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 2 maart 2020, pagina 5 en 6, vast met inachtneming van drie wijzigingsvoorstellen van respectievelijk de heren L. Visser, S.J.T. Homan en J.T.H.M. Penninx op de tekst.

Toelichting
De raad stelt het verslag met algemene stemmen vast met inachtneming van drie wijzigingsvoorstel (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanvulling op Bommenregeling 2019

Besluit

De raad verleent goedkeuring voor het indienen van een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een vergoeding van 70% over de kosten die Zonneakker Voorst BV in 2019 en januari-februari 2020 heeft gemaakt voor het opsporen van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Toelichting
Bij projecten met graafwerkzaamheden worden in sommige gevallen kosten voor vooronderzoek, detectie en ruiming van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Bij het ministerie van BZK kan de gemeente jaarlijks een vergoeding aanvragen voor 70% van de gemaakte kosten (de Bommenregeling). Via de gemeente kunnen ook andere partijen in aanmerking komen voor deze vergoeding. In 2019 en januari-februari 2020 heeft Zonneakker Voorst BV hoge kosten gemaakt. Deze kosten komen in aanmerking voor deze vergoeding. Op 23 maart 2020 heeft de raad al ingestemd met indiening van een bedrag van €32.390,75. Door de corona-uitbraak heeft het ministerie de deadline voor indiening dit jaar uitgesteld naar 1 mei 2020. Dit geeft Zonneakker Voorst B.V. de mogelijkheid om een aanvullend bedrag in te dienen voor vergoeding. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp

Besluit

  1. De raad stelt het aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats ongewijzigd vast.
  2. De raad stelt het bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp ongewijzigd vast.

Toelichting
De wens van de eigenaar is om een natuurbegraafplaats te realiseren op het stuk grond aan de Zwarte Kolkstraat 60. Deze natuurbegraafplaats wordt kleinschalig en is bedoeld voor de naaste familieleden van de huidige eigenaar. De aanwijzing van gronden voor de aanleg van een begraafplaats is, volgens de Wet op de Lijkbezorging, de bevoegdheid van de gemeenteraad. Met de aanwijzing wordt een specifiek stuk grond binnen het plangebied juridisch aangewezen als locatie voor een bijzondere begraafplaats. Daarnaast is het nodig een bestemming vast te stellen om het gebruik van de gronden planologisch-juridisch vast te stellen. Het plan en het aanwijzingsbesluit hebben 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Tweede Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut Belastingsamenwerking

Besluit

De raad verleent het college van burgemeester en wethouders toestemming om de Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut Belastingsamenwerking vast te stellen.

Toelichting
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut regelt de belastingsamenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Lochem, Epe en Voorst. In deze regeling is bepaald dat de deelnemers aan Tribuut en aan haar bestuur bevoegdheden hebben overgedragen ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, de uitvoering van de kwijtschelding en de heffing en inning van gemeentelijke belastingen door Tribuut. Op 16 december 2019 heeft de raad besloten om Tribuut toestemming te verlenen om lid te worden van de VNG-werkgeversvereniging.  Dit was nodig om ook GR-en als werkgever de mogelijkheid te bieden om de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten te blijven volgen. Aan deze toestemming heeft de raad de voorwaarde verbonden dat hij binnen redelijke tijd een voorstel tot aanpassing van de tekst van de GR tegemoet wil zien. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

Besluit
De raad benoemt de raadsleden R. Hafkamp MSc, P.T.M. Jonkman en J.E. de Weerd als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de toelating van de opvolger van de heer E. van de Zedde als lid van de raad van de gemeente Voorst in de raadsvergadering van 11 mei 2020.

Toelichting
De heer E. van de Zedde heeft op 4 april 2020 verzocht om ontslag als raadslid. De voorzitter van het centraal stembureau gaat een opvolger benoemen. Voordat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 11 mei 2020 een besluit over de toelating van de opvolger als lid van de raad kan nemen, dient de raad de zogenaamde geloofsbrieven te onderzoeken, conform artikel 2.3 uit de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om de raadsleden R. Hafkamp MSc, P.T.M. Jonkman en J.E. de Weerd te benoemen als ld van de commissie onderzoek geloofsbrieven. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024

Besluit

De raad stelt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020 – 2024 vast, inclusief de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde prioriteiten.

Toelichting
De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, de politie en het Openbaar Ministerie werken al ruim tien jaar samen aan veiligheid. Zij stellen daarvoor integrale veiligheidsplannen (IVP) vast. Het geactualiseerde IVP 2020-2024 is in lijn met de resultaten van de eerder gehouden evaluatie. Het sluit ook aan bij de landelijk geactualiseerde veiligheidsagenda. Net als bij beleidsplannen van de politie Eenheid Oost-Nederland. De gemeenteraad stelt met het IVP de doelen vast die de gemeente op het gebied van veiligheid wil bereiken. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello

Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello ongewijzigd vast.

Toelichting
Op het perceel aan de Kruisakkerweg 5 in Twello zit het rioolgemaal van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemaal is aan renovatie toe en de capaciteit is niet groot genoeg meer. Eén inwoner heeft een zienswijze ingediend. Het college stelt aan de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De raad heeft het voorstel aangenomen met 17 stemmen voor (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66) en 2 stemmen tegen (Lijst Arend en Fractie Suelmann).

Voorster Energie Strategie

Besluit

De raad heeft onderstaande besloten met in achtneming van het amendement van PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann en Lijst Arend:

  1. De raad neemt kennis van de opbrengst van de Voorster Energie Strategie en gebruikt de resultaten bij de beoordeling van het concept bod Regionale Energie Strategie.
  2. De raad stelt vast dat de doelstelling Energieneutraal in 2030 wordt benaderd met de opbrengst van de rondgang Voorster Energie Strategie.
  3. De raad besluit vast te stellen om in het najaar van 2020 een vervolgronde Voorster Energie Strategie te organiseren als voorbereiding op de Regionale Energie Strategie 1.0 die voor 1 maart 2021 aangeboden moet worden.

De gemeenteraad besluit voorts het volgende stuk tekst van het raadsvoorstel op pagina 2, alinea 2.1., de regels 4 t/m 10 te schrappen: “Als de Voorster opgave wordt vergeleken met de geraamde opbrengst blijkt dat er nog een tekort is van ongeveer 50 ha zonneveld of 5 windmolens. De vraag is welke aanvullende mogelijkheden beschikbaar zijn. (……) Om de doelstelling te behalen zouden in plaats daarvan of daarnaast nog een of twee grootschalige oplossingen binnen de kaders van de Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 gevonden kunnen worden.”

Toelichting
Op 1 april 2019 heeft de raad de motie ‘Voorst heeft plan RES klaar voor inwoners en raad’ aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op om een concept Energiestrategie voor de gemeente Voorst te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit proces is de betrokkenheid van de inwoners. In de maanden oktober en november heeft het college meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners geïnformeerd zijn over de energieopgave en bewoners mee mochten denken over de Voorster invulling van de energieopgave. De Voorster Energie Strategie geeft een beeld van de opbrengsten van die bijeenkomsten. De opbrengsten kunnen gebruikt worden als input van de Voorster inwoners bij de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie.

Het amendement van PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann en Lijst Arend is aangenomen met 18 stemmen voor (Gemeente Belangen, J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij en J.E. de Weerd van VVD-Liberaal 2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend en Fractie Suelmann) en 1 stem tegen (mr. ing. G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).
Het raadsvoorstel is aangenomen met inachtneming van het amendement met 18 stemmen voor (Gemeente Belangen, J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij en J.E. de Weerd van VVD-Liberaal 2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend en Fractie Suelmann) en 1 stem tegen (mr. ing. G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).
 

Motie van Gemeente Belangen, D66 en CDA over proces VES-zienswijzen op de Concept RES

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

  • de raden een finaal oordeel moeten kunnen geven over de Concept RES ten aanzien van de ingediende zienswijzen;
  • de stuurgroep haar besluit over de RES 1.0 alleen op grond van werkelijke betrokkenheid van volksvertegenwoordigers kan nemen;
  • wanneer een dergelijk finaal oordeel over de Concept RES niet mogelijk is, de kans bestaat dat raden zich onvoldoende gehoord voelen en overeenstemming over de RES 1.0 uitblijft;
  • bij het uitblijven van overeenstemming de provincie energiedoelstellingen dwingend kan opleggen (via het ‘Huis van Thorbecke’);
  • de gemeente(n) dan de grip op de RES 1.0 verliezen;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op aan de stuurgroep RES kenbaar te maken dat de opzet en planning van het RES-proces zodanig wordt aangepast, dat de raden in december 2020 -of zoveel eerder als mogelijk is- een finaal oordeel kunnen geven over de Concept RES.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u HIER bekijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl