Besluitenlijst 15-07-19


In de openbare raadsvergadering van maandag 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Besluitenlijst

Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2019

Besluit
De raad stelt het controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast.

Toelichting
De gemeenteraad geeft jaarlijks de externe accountant opdracht om de jaarrekening te controleren. Voor deze controle stelt de raad een controleprotocol vast, samen met  het normenkader.  In het controleprotocol geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Ten opzichte van het controleprotocol 2018 zijn er voor 2019 geen wijzigingen doorgevoerd.

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Bandijk 20 t/m 20D, Terwolde

Besluit

 1. De raad stelt het bestemmingsplan Bandijk 20 t/m 20D ongewijzigd vast.
 2. De raad stelt de beeldkwaliteitsplannen “totaalplan nieuwe woning” en “totaalplan het (kleine) Blokhuis” ongewijzigd vast.
 3. De raad stelt geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Bandijk 20 t/m 20D, Terwolde vast.

Toelichting
Doel van het bestemmingsplan is om de realisatie van één extra woning binnen de contouren van de voormalige ligboxenstal mogelijk te maken. De plannen voor het hele plangebied voldoen aan het "pareltjesbeleid" van de gemeente Voorst. Dit is een aangescherpte variant van het vroegere functieveranderingsbeleid. Alleen wanneer een ruimtelijke ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt is de toevoeging van één extra woning bespreekbaar. In dit specifieke geval gaat het om cultuurhistorisch waardevol gebied, waarbij als tegenprestatie voor de extra woning de bestaande monumentale woning wordt gerestaureerd, het plangebied landschappelijk beter wordt ingepast en de lat hoog is gelegd voor wat betreft de architectonische kwaliteit van de nieuwe woning. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen van andere inwoners ontvangen. Het voorstel is met  algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet
Besluit
De raad besluit één verkeerskundige bebouwde komgrens ter plaatse van de Voordersteeg in Twello en drie verkeerskundige bebouwde komgrenzen in het dorp Voorst vast te stellen en twee komgrenzen in Voorst te laten vervallen. Een en ander overeenkomstig de besluiten 2019-14348 en 2019-14399 en de daarvan onderdeel uitmakende situatietekeningen 2019-13425 en 2019-26442 met in achtneming van onderstaand amendement.
- Amendement van PvdA-GroenLinks: 
De gemeenteraad is van mening dat de belangrijkste doelen hier moeten zijn:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

de gemeenteraad amendeert het voorliggende besluit tot vaststelling van nieuwe dan wel gewijzigde bebouwde komgrenzen in het dorp Voorst op grond van de Wegenverkeerswet 1994 als volgt:

 • onder BESLUIT (document 2019-14399) komt de eerste alinea “de ten noorden van het dorp Voorst, ter plaatse van de Rijksstraatweg gesitueerde bebouwde komgrens in zuidelijke richting te verplaatsen” te vervallen en de bijbehorende situatietekening wordt overeenkomstig aangepast.

Toelichting
Als gevolg van de woningbouw op “De Schaker” en realisatie van de rondweg in Voorst en de daarmee verband houdende herinrichting van de Rijksstraatweg is het nodig verkeersmaatregelen te nemen, gewijzigde en nieuwe bebouwde komgrenzen vast te stellen en komgrenzen te laten vervallen.

Het amendement (voorstel tot wijziging van het te nemen besluit) over vaststellen bebouwde komgrenzen van PvdA-GroenLinks is aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000). 

Het raadsvoorstel, met in achtneming van het aangenomen amendement, is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie over verkeersveiligheidszorgen en –klachten Voorst N345 van Gemeente Belangen
Besluit
De gemeenteraad overweegt dat:

 • klachten en zorgen zijn geuit over de verkeersveiligheid bij de afslag van de N345 naar camping de Adelaar, de aansluiting van de parallelweg bij Ribhouse Texas, de onoverzichtelijke bocht bij de firma Bruntink en de fietsoversteekplaats bij de rotonde;
 • een komgrens niet per definitie overeen komt met een bepaalde snelheid en bovendien de provincie gaat over de snelheid op een provinciale weg;

de gemeenteraad is van mening dat:

 • het verplaatsen van de komgrens geen oplossing is voor de hierboven genoemde problemen;
 • de provincie passende maatregelen moet nemen;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie Gelderland de verkeersveiligheidszorgen van de gemeenteraad uit te spreken over de onveilige verkeerssituatie in Voorst en hen te vragen die maatregelen te nemen die nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Toelichting
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Motie “Werken binnen toereikende vergunning” over actief onderzoek door gemeente of regelgeving afvalverwerker Attero toereikend is voor milieu en bewoners van D66 en CDA
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • de enorme hoeveelheid plastic zwerfvuil na enkele voorjaarsstormen laat zien dat Attero de omgeving niet erg serieus heeft genomen;
 • de huidige regelgeving niet verhindert dat er veel overlast wordt ervaren waarbij Attero van mening is dat ze tóch binnen de regels van de huidige vergunning werkt;
 • Attero een behoorlijk aantal verbeterstappen heeft gezet en deze maatregelen onder andere  aan de buurt en de gemeente Voorst heeft uitgelegd;
 • de aangescherpte eigen beheermaatregelen waarschijnlijk een positief effect hebben;
 • extra beheermaatregelen extra geld kosten terwijl continuïteit alleen is geborgd bij een gelijk speelveld voor alle afvalverwerkers geborgd in degelijke wet- en regelgeving;
 • de gemeente Voorst een rol heeft om als belangenbehartiger inwoners te vertegenwoordigen bij hogere overheden;
 • aan de oproep van de gemeente Midden-Drenthe (Wijster) gehoor dient te worden gegeven;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op om in relatie met de situatie bij Attero:

 • deze motie onder ogen te brengen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel (milieudienst), de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, de provincie Gelderland (vergunningverlener) en het Rijk (wetgever);
 • aan te dringen op aangepaste wet- en regelgeving (LAP4 in 2021) zodat gevaarlijker afvalstromen toch veilig verwerkt kunnen worden;
 • contact te leggen en te onderhouden met gemeenten die een vergelijkbare situatie kennen;
 • inwoners en raad actief te informeren over de stand van zaken, uiterlijk binnen een jaar.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Startnotitie Regionale Energie Strategie 
Besluit
De raad stelt de Startnotitie Regionale Energie Strategie Cleantech Regio 2020 – 2030 vast.

Toelichting
Vanuit het nationale Klimaatakkoord is de opgave bij de regio’s neergelegd om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Op 1 april 2019 heeft de raad een conceptstartnotitie behandeld en tijdens de behandeling zijn over de inhoud van de startnotitie enkele moties aangenomen. Opmerkingen en commentaren van alle gemeenteraden in de regio zijn verwerkt in de definitieve startnotitie, die nu voorligt ter vaststelling. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Algemene plaatselijke verordening 2019
Besluit
De raad stelt de Algemene plaatselijke verordening 2019 vast met inachtneming van onderstaande amendementen (voorstellen tot wijziging van het te nemen besluit).

- Amendement “Mest en compost” over stankoverlast door gebruik van meststoffen van VVD-Liberaal2000, D66, CDA, Lijst Arend en Fractie Suelmann

De gemeenteraad is van mening dat het hebben van een mest- of composthoop in een plattelandsgemeente moet kunnen;
de gemeenteraad amendeert de Algemene plaatselijke verordening zodanig dat het voorgestelde artikel 4.4.1.A niet wordt opgenomen.

- Amendement over parkeren buiten de rijbaan van VVD-Liberaal2000 en D66

De gemeenteraad is van mening dat:

 • het college niet aan de raad bekend heeft gemaakt of en in hoeverre het parkeren buiten de rijbaan een probleem  is in de gemeente Voorst;
 • parkeren buiten de rijbaan juist in een plattelandsgemeente gebruikelijk is;
  de gemeenteraad amendeert het voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening zodanig dat artikel 5.1.9 niet wordt opgenomen.

  Toelichting
  Het college stelt de raad voor een nieuwe APV vast te stellen, vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en dergelijke. Ook had het college nieuwe artikelen opgenomen:  parkeren anders dan op de rijbaan (artikel 5.1.9) en stankoverlast door gebruik van meststoffen (artikel 4.4.1A). 

Het amendement “Mest en compost” van VVD-Liberaal2000, D66, CDA, Lijst Arend en Fractie Suelmann is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Het amendement over parkeren buiten de rijbaan van VVD-Liberaal2000 en D66 is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Het raadsvoorstel, met inachtneming van de aangenomen amendementen, is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verslag ronde-tafelgesprekken 1 juli 2019
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 1 juli 2019 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen moties

 • Motie “Passende snelheden” over snelheid Voordersteeg van VVD-Liberaal2000.
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (VVD-Liberaal2000) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).
 • Motie “Niet opnieuw het wiel uitvinden...” over fietsveiligheid op de Voordersteeg van Lijst Arend en Fractie Suelmann.
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, D66).
 • Motie “Waar rook is ...” van Lijst Arend en Fractie Suelmann over branden bij Attero. 
  De motie is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of raad@voorst.nl