Besluitenlijst 11-11-2019


Alle besluiten die de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering van maandag 11 november 2019 heeft genomen.

Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van maandag 11 november 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Beantwoording motie Milieupas

Besluit

De gemeenteraad gaat niet over tot de invoering van de milieupas, omdat de voordelen niet opwegen tegen de kosten voor de burger die de invoering van de milieupas jaarlijks met zich meebrengt.

Toelichting

De gemeenteraad heeft in november 2018 een motie aangenomen, omdat raadsleden vanuit een deel van de samenleving de wens hoorden dat inwoners graag een milieupas willen met een saldo waarmee gratis stort wordt mogelijk gemaakt. Het college stelt nu voor niet over te gaan tot de invoering van de milieupas, omdat de voordelen niet opwegen tegen de kosten die de milieupas jaarlijks met zich meebrengt voor de inwoners. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Financiële tegenvallers afval

Besluit

De gemeenteraad besluit de financiële tegenvallers van taakveld afval op te vangen door in 2020 het vastrecht afvalstoffenheffing met € 27,50 te verhogen.

Toelichting

Het college stelt dat ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en –verwerking maken dat de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Voor de meeste recyclebare stromen is de verwachting dat de inkomsten afnemen en voor de niet-recyclebare stromen is de verwachting dat de kosten toenemen.  De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Programma Water 2020–2025

Besluit

 1. De gemeenteraad stelt het Programma Water 2020 – 2025 vast.
 2. De gemeenteraad stemt in met een verlaging van de kostendekkende rioolheffing naar € 210,32 en deze te verwerken in de Verordening rioolheffing Voorst 2020.
 3. In afwijking van de Financiële verordening gemeente Voorst wijzigt de gemeenteraad de planperiode van het Programma Water in zes jaar.

Toelichting

Het programma Water beschrijft de gemeentelijke watertaken en zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) en geeft de visie van het college op het gebied van oppervlaktewater, de beken, weteringen en de IJssel. Daarnaast bevat het al de juridische benodigde informatie om als opvolger van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 te dienen. De gemeenteraad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Cultuurcoach

Besluit

De gemeenteraad stelt € 25.000,-- beschikbaar voor de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Voorst, als pilotproject voor de duur van één jaar, te dekken vanuit de algemene reserve.

Toelichting

Het college stelt de raad voor € 25.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Voorst, als pilotproject voor de duur van één jaar, te dekken vanuit de algemene reserve. Dankzij de buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen is er voldoende hulp bij initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties/onderwijs op het gebied van sport en welzijn. Voor kunst en cultuur is die ondersteuning er niet en die moet er wel komen in de vorm van een cultuurcoach, vindt het college. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 8 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann). 

Verhoging onroerende zaakbelastingen (OZB) 2020

Besluit

De gemeenteraad verhoogt de onroerende zaakbelastingen  2020 extra, ter realisering van:

a. een extra OZB opbrengst van eigenaren woningen van € 400.000;

b. een extra OZB opbrengst van eigenaren niet-woningen van € 35.000,--;

c.  een extra OZB opbrengst van gebruikers niet-woningen van € 90.000,--.

Toelichting

Op basis van de doorrekening van het Financieel Meerjaren Perspectief (als onderdeel van de Meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente), stelt het college een extra verhoging van de OZB voor. Het college vindt dat een verhoging mogelijk is, doordat een verlaging van de rioolheffing en een verhoging van de afvalstoffenheffing zorgen voor een gemiddeld nagenoeg gelijkblijvende woonlastendruk. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000). 

Meerjarenprogrammabegroting 2020–2023

Besluit

De gemeenteraad stelt de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 vast.

Toelichting

De Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 is het 2e document in de Planning- & Controlcyclus voor het jaar 2020, na de Prioriteitennota 2020 die de raad op 24 juni 2019 heeft vastgesteld. In de Meerjarenprogramma-begroting 2020-2023 stelt de raad beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2020 vast. 

De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 5 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000 en Lijst Arend).

Motie over jongerenlintje van Fractie Suelmann, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA

Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • in de gemeente Voorst jongeren actief zijn als vrijwilliger bij clubs en verenigingen en/of inzet tonen als mantelzorger;
 • het initiatief voor een jongerenlintje niet bij jongeren hoort te liggen maar dat het aan de gemeente Voorst is om de inzet van jongeren te erkennen en te waarderen;
 • de officiële waardering in de vorm van een lintje voor de inzet van jongeren binnen onze samenleving van meerwaarde is;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 • na onderzoek met een voorstel te komen waarin is opgenomen a) hoe een jongerenlintje ingevoerd kan worden, b) op basis van welke voorwaarden een jongerenlintje uitgereikt kan worden en c) een kostenraming;
 • hierover aan de raad een voorstel te doen voor 1 mei 2020.

Toelichting

De motie is aangenomen met 10 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 9 stemmen tegen (Gemeente Belangen). 

Verworpen moties

 • Motie over Voorst onder de Loep van PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000 en Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 12 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann).
 • Motie “Kleine pluis” over Nijntje als cadeau van Lijst Arend. 
  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 • Motie over jeugdraad van Fractie Suelmann, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en CDA 
  De motie is verworpen met 6 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 en  Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl