Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst


In de digitale openbare raadsvergadering van maandag 14 december 2020 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen.

Raad

Het openbare karakter van deze vergadering wordt gewaarborgd doordat de vergadering live is gestreamd. U kunt hier de videotulen terugkijken

Bestemmingsplan Dorpsstraat 4, 6 en 6a, Wilp

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Dorpsstraat 4, 6, en 6a Wilp ongewijzigd vast.

Toelichting
Op initiatief van IJsseldal Wonen heeft het college een nieuw bestemmingsplan voor de woningen Dorpsstraat 4, 6 en 6a in Wilp voorbereid. De woningen maken onderdeel uit van de herstructurering van de Hofstraatbuurt in Wilp. In die plannen was opgenomen deze drie woningen te slopen en op de vrijkomende plek twee nieuwe vrijstaande woningen te bouwen. Op dit moment is meer behoefte aan betaalbare koopwoningen. Dit heeft geleid tot de wens om de bestaande woningen te behouden en te verkopen. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan mogelijk. Het plan heeft 6 weken ter visie gelegen. Tijdens deze termijn was het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Daarvan heeft niemand gebruik gemaakt.
De drie woningen hebben een algemeen historisch belang voor Wilp als vroeg voorbeeld van woningbouw voor (land)arbeiders en als voorbeeld van de combinatie van de Delftse School architectuur en standaardisering in de woningbouw. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Bestemmingsplan Blankematerweg 3, Nijbroek

Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Blankematerweg 3, Nijbroek ongewijzigd vast.

Toelichting
In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Wonen. Initiatiefnemer wil een gedeelte van een al aanwezige stal slopen en een grotere stal terugbouwen. Op het perceel staat al een actief agrarisch bedrijf. In het verleden is per ongeluk de agrarische bestemming gewijzigd in een woonbestemming. Initiatiefnemer heeft de nieuwe stal nodig om het agrarisch bedrijf levensvatbaar te houden. Ook in het kader van het dierenwelzijn is een nieuwe stal wenselijk. De stal gaat 46 stuks rundvee huisvesten.
Het plan heeft zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze termijn was het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Daarvan heeft niemand gebruik gemaakt. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Benoeming lid Rekenkamercommissie

Besluit

 1. De gemeenteraad benoemt mevrouw S. (Sandra) Gerssen-de Groot tot lid van de Rekenkamercommissie Voorst voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.
 2. De gemeenteraad verleent de heer H. (Herman) van den Broek ontslag als lid van de Rekenkamercommissie Voorst  per 1 januari 2021.

Toelichting
De heer Van den Broek heeft laten weten dat hij zijn werkzaamheden voor de rekenkamercommissie wil neerleggen. Een werkgroep heeft de werving en selectie van een nieuw lid voorbereid en stelt de raad voor om mevrouw S. Gerssen - de Groot per 1 januari 2021 als lid van de rekenkamer te benoemen. Per dezelfde datum wordt de heer Van den Broek ontslag verleend. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Herbenoeming mevrouw M. Quené als lid Rekenkamercommissie (2020-74640)

Besluit
De gemeenteraad herbenoemt mevrouw M. (Marjolein) Quené als lid van de Rekenkamercommissie Voorst voor de periode van 1 maart 2021 – 1 maart 2025.

Toelichting
De termijn van benoeming van mevrouw Quené van de rekenkamercommissie loopt per 1 maart 2021 af. Zij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De overige leden van de rekenkamercommissie hebben aangegeven mevrouw Quené zeer te waarderen als lid van de rekenkamercommissie en graag te zien dat de raad haar herbenoemt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 november 2020

Besluit
De gemeenteraad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 16 november 2020 vast.

Toelichting
De gemeenteraad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 30 november 2020

Besluit
De gemeenteraad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 30 november 2020 vast.

Toelichting
De gemeenteraad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021

Besluit
De gemeenteraad stelt de Legesverordening Voorst 2021 met de daarbij behorende Tarieventabel 2021 vast.

Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. De verordening is (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021

Besluit
De gemeenteraad stelt de “Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021” vast.

Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. De verordening is (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd. Het voorstel is aangenomen met 12 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66, Fractie Suelmann) en 7 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend).

Motie “Yes we can” over statiegeld op blikjes van PvdA-GroenLinks, D66, Lijst Arend, Gemeente Belangen, Fractie Suelmann en CDA

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • er zo snel mogelijk statiegeld moet komen op blikjes;
 • hoe meer gemeentes en andere partijen deze actie onderschrijven, des te groter de druk op de staatsecretaris wordt om het besluit over het statiegeld op blik naar voren te trekken;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • onze gemeente nog dit jaar aan te laten sluiten bij de campagne “Yes We Can!”.

Toelichting
De motie is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).

Verordening rioolheffing Voorst 2021

Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening rioolheffing Voorst 2021 vast.

Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. De verordening is (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening toeristenbelasting Voorst 2021

Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening toeristenbelasting Voorst 2021 vast.

Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. De verordening is (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2021 (2020-64467)

Besluit
De gemeenteraad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen Voorst 2021 vast.

Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze moeten worden gewijzigd. De verordening is (beperkt) tekstueel aangepast en de tarieven zijn geïndexeerd. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging) (2020-63404)

Besluit
De gemeenteraad stelt de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 vast.

Toelichting
Het college stelt voor om de Algemene plaatselijke Verordening op 3 punten aan te passen. Vanuit de politieregio kwam het verzoek om een nieuw artikel op te nemen, waarin een verbod op het hinderlijk gebruik van lachgas staat. Het artikel over de uitwegvergunning wijzigt zodanig, dat ook voor het hebben van een uitweg een vergunning nodig is.  Verder is een nieuw artikel over een verbod op het carbid schieten in verband met corona opgenomen. Deze regel is opgenomen om besmetting door het coronavirus tegen te gaan. Tot slot zijn er wat technische aanpassingen, zodat verwijzing in de artikelen naar wetten juist is en duidelijker taal gebruikt wordt. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Carbidschieten (niet) onder vuur” over verbod carbidschieten van Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • carbidschieten een lange traditie heeft in onze gemeente en vele inwoners er plezier aan beleven;
 • tijdelijke coronamaatregelen begrijpelijk zijn, maar deze carbidbepaling in de Algemenen plaatselijke verordening (Apv) voor onbepaalde tijd is;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • zodra de omstandigheden met betrekking tot Corona dit toelaten met een raadsvoorstel te komen om artikel 2.6.3a over carbidschieten weer uit de Apv te verwijderen.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “Hebben wij overactieve gebruikers van de Regio-pas in onze gemeente?” over onderzoek groot aantal kilometers/ritten van Gemeente Belangen

Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

 • wij een mensgerichte benadering van belang vinden bij het verstrekken van de Regio-pas maar dat gesubsidieerd vervoer niet riant en oneindig behoeft te zijn;

 de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

 • te onderzoeken of en hoe kosten bespaard kunnen worden in het WMO vraagafhankelijk vervoer en dit onderzoek met name te richten op de grootverbruikers; 
 • de raad de resultaten van dit onderzoek voor 15 maart 2021 beschikbaar te stellen.

Toelichting
De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verworpen amendement en motie

 • Amendement “De vervuiler betaalt” over afvalstoffen en reinigingsrecht van Gemeente Belangen.
  Het amendement is verworpen met 9 stemmen voor (Gemeente Belangen) en 10 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann).
 • Motie “Aan het stuur of op de wal?” over hogere kosten PlusOV van VVD-Liberaal2000.
  De motie is verworpen met 5 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, Fractie Suelmann) en 14 stemmen tegen (Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend).

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met Bernadette Jansen, griffier via 0571- 279 217 / Dini Vriezekolk, locogriffier via 0571-279 387 of raad@voorst.nl